วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2563


        วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องลาดา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด อาจารย์ประจำหลักสูตรเคมี อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์นุชนาถ เต็มดี อาจารย์ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์ และเจ้าหน้าที่โครงการ SMP เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย

        ในการประชุมคณะกรรมการโครงการ SMP ร่วมวางแผนแนวทางการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2563 มีการเพิ่มจำนวนโรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 3 โรงเรียน จากเดิมจำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ (1)โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา (2)โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ (3)โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (4)โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ (4)โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา (6)โรงเรียนดำรงวิทยา (7)โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ (8)โรงเรียนคัมภีร์วิทยา (9)โรงเรียนประทีปวิทยา  รวมทั้งสิ้นในปีงบประมาณ 2563 มีโรงเรียในเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 12 โรงเรียน ซึ่ง 3 โรงเรียนใหม่ อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และที่เกี่ยวข้องอีกทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงเสริมสร้างโอกาสให้กับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพทางการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น

วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการฟิสิกส์ เรือง การศึกษาคลื่นกล

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30– 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 smp ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การศึกษาคลื่นกล  โดยมี อ.นูรีดา กะลูแป อาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์ เป็นผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดคลื่นนิ่ง

2.เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจคุณสมบัติของการเกิดคลื่นนำ้

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

อบรมการทำ Portfolio เสริมสร้าง สมรรถนะสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ด้วยแอพพลิเคชั่น CANVA


        วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายธวัชชัย ปราณขำ นักวิชาการศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP นางสาวฮาลีเมาะ เลาะแม นางสาวตัยยีบะห์ สะตาปอ และนางสาวมาซีเตาะห์ ปะดอแม ลงพื้นที่โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จัดอบรมการทำ Portfolio เสริมสร้าง สมรรถนะสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖


        การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน ในการสมัครเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย เครื่องมือที่ใช้ในการทำ Portfolio คือ แอพพลิเคชั่น CANVA (www.canva.com) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้แก้ไขภาพและสามารถออกแบบดีไซน์งานกราฟฟิก โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ตัวแอพพลิเคชั่น เช่น รูปภาพ ข้อความ สติ๊กเกอร์ แม่แบบ และรูปทรงวัตถุต่างๆ อีกมากมาย สามารถใช้ งานผ่านโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน โดยการโหลดแอพพลิเคชั่น และสามารถใช้ งานผ่านคอมพิวเตอร์ PC หรือ notebook โดยการเข้าใช้งานผ่านเว็บไชต์บราวเซอร์ (www.canva.com)

การศึกษาผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิว และอุณหภูมิ ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี


วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 smp ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลอง เรื่อง ศึกษาผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิว และอุณหภูมิ ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  โดยมี อ.สูไวนะ เบ็ญดาโอะอาจารย์ประจำวิชาเคมี เป็นผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วย

วัตถุประสงค์
1.ทดลองศึกษาผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิว และอุณหภูมิ ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
2.อธิบายผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิว และอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการวิชาชีววิทยา เรื่อง การศึกษาเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์

       
           วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 13.25-15.05 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาชีววิทยา เรื่อง การศึกษาเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ปี 4/1 (SMP) โดยมีอาจารย์อามานี วอลีมาแยเป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาชีววิทยาและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปการปฏิบัติการ 

ปฏิบัติการฟิสิกส์เรื่อง แรงเสียดทาน

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 08.45– 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 smp ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลอง เรื่อง แรงเสียดทาน  โดยมี อ.นูรีดา กะลูแป อาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์ เป็นผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วย
วัตถุประสงค์การทดลอง
1.เพื่อศึกษาแรงต่างๆ ที่กระทำบนผิวสัมผัสของวัตถุ
2.เพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562

สอบวัดระดับความรู้นักเรียนโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น ณ โรงเรียนเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) กำหนดสอบวัดระดับความรู้นักเรียนโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ (1)โรงเรียนดำรงวิทยา (2)โรงเรียนคัมภีร์วิทยา (3)โรงเรียนประทีบวิทยา (4)โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์(5)โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา (6)โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (7)โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา (8)โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ (9)โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ เพื่อประเมินความรู้ในแต่ละภาคการเรียนโดยยึดตามหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) ซึ่งในการสอบในครั้งนี้ได้จัดให้มีการสอบจำนวน 6 รายวิชา ดังนี้ 
        1.วิชาฟิสิกส์
        2.วิชาชีววิทยา
        3.วิชาเคมี
        4.วิชาคณิตศาสตร์
        5.วิชาภาษาไทย 
        6.วิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562

นำเสนอโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program: SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของโครงการ SMP ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5  (เริ่มโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)  โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ผู้แทนจาก กอ.รมน.ภ.4 ส่วนหน้า และคณะทำงานจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) เพื่อกลั่นกรองข้อมูลเตรียมนำเสนองบประมาณโครงการต่อคณะกรรมการกรรมาธิการต่อไป ซี่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ โครงการ SMP ยังคงสนับสนุนการพัฒนานักเรียน อาจารย์ บุคลากร ผู้บริหาร ชุมชน ผู้ปกครอง (โรงเรียนเดิม 9 โรงเรียน และมีเป้าหมายพัฒนาโรงเรียนใหม่อีก 3 โรงเรียน) รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายบูรณาการการทำงานร่วมกันในพื้นที่
    ในปี พ.ศ. 2563 มีเป้าหมายเพื่อใช้การศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนาด้านความมั่นคง สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อตอบสนองกำลังคงในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเน้นการใช้กระบวนการวิจัยในการติดตามประเมินผลการพัฒนาในโครงการอย่างต่อเนื่อง
   สำหรับผลการดำเนินงานสำคัญที่ผ่านมา ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียน ม.6 รุ่นแรกจาก 6 โรงเรียนในโครงการ สำเร็จการศึกษา 238 คน และเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 28.99  ซึ่งตามเป้าหมายในโครงการ ต้องการสร้างเจตคตินักเรียนในโครงการให้สนใจศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ในอนาคต  ในจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ยังมีความต้องการเรียนต่อด้านศาสนาให้จบหลักสูตร อีกจำนวน 68 คน ในจำนวนนี้ คาดว่าจะมีผู้ศึกษาต่อปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และที่เกี่ยข้องเพิ่มขึ้น ซึ่งโครงการจะติดตามต่อไป


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ติดตามได้ที่  https://smp-yru.blogspot.com/p/blog-page_7.html

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562

เตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับความรู้ นักเรียน SMP โรงเรียนดำรงวิทยา👉เมื่อวันที่ 13 – 14 กันยายน 2562  ณ โรงเรียนดำรงวิทยา ช่วงวันหยุดประจำสัปดาห์ นักเรียน SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้มาเรียนชดและทบทวนบทเรียน รายวิชาชีววิทยา เคมี และคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับความรู้ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะจัดสอบในวันที่ 20 – 21 กันยายน 2562  โดยมีอาจารย์ชัซวานี เปาะตองเซ็ง อาจารย์กอรีเย๊าะ มะนาฮา และอาจารย์รอสเมาะ ลีเดร์ เป็นผู้สอน
👉ในการจัดการเรียนการสอนในวันนี้นักเรียนมีความตั้งใจเรียนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการเรียนของนักเรียน SMP ในปีการศึกษานี้จะดีขึ้นกว่าเดิม

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562

การศึกษาเนื้อเยื่อบุผิวจากเยื่อบุข้างแก้มและศึกษาเนื้อเยื่อเลือด            เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 13.20-14.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาชีววิทยา เรื่อง การศึกษาเนื้อเยื่อบุผิวจากเยื่อบุข้างแก้มและศึกษาเนื้อเยื่อเลือด ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ได้เข้ามาใช้บริการห้องปฏิบัติวิทยาสาสตร์ SMP เพื่อทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โดยมีอาจารย์อุหมาด เดชอรัญ เป็นอาจารย์ประจำวิชาชีววืทยา

วัตถุประสงค์
1.สามารถบอกชนิดของเนื้อเยื่อสัตว์ได้
2.สามารถอธิบายลักษณะของเซลล์จากเยื่อบุข้างแก้มได้
3.สามารถบอกส่วนประกอบต่างๆของเลือดได้

สื่อประกอบการเรียนการสอนแบบจำลองโมเลกุล

      วันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ แบบจำลองโมเลกุล  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (SMP) โดยมีอาจารย์ วนิดา เหาะแอ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเคมี


วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP เรียนแลปปฏิบัติการในวันหยุดสุดสัปดาห์


 
    เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP รุ่นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพื้นฐานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  จัดโดยอาจารย์สายฝน บาหะลา บรรยายและสอนปฏิบัติการทดลองโดยนักวิทยาศาสตร์

กิจกกรรมงานอาซูรอสัมพันธ์โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

   
    เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนสมบุรณ์ศาสน์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ โดยได้รับเกียตรจาก นายนาวี สะแปอิง ผู้อำนวยการการศึกษาเอกชนอำเภอยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายมาหามะรอลี อาบูบากา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์กล่าวรายงาน และมีแขกผู้มีเกียรติจากโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนครูและนักเรียนในโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

โครงการ SMP ได้สนับสนุนหนังสือเรียน และหนังสืออ่านเสริมเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการรักการอ่าน

  โรงเรียนดำรงวิทยา ได้นำหนังสือเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ SMP มอบให้แก่นักเรียน SMP ได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน หนังสือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยใช้หนังสือจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท.) ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ประกอบด้วยรายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีการออกแบบ เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์กายภาพ นักเรียน SMP ใช้หนังสือยืมเรียนต่อเนื่องตามสายรหัสนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการโครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา


  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นางสาวนูรมา มาแจ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา เข้ารับรางวัลครูดีเด่นของอำเภอธารโต จังหวัดยะลา พร้อมกันนี้ นางสาวซากีย๊ะ อาบู ผู้อำนวยการโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ขึ้นรับรางวัลสถานศึกษาที่มีภูมิทัศน์ดีเด่นในอำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยมี ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นผู้มอบรางวัลในงานโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อความปรองดองสมานฉันท์สร้างสันติสุข ประจำปี 2562

วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562

การทดลองเรื่องการแยกสาร


วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ smp โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแยกสาร โดยมี อ.มูฮัมหมัดซุกรี มาแจ เป้นผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยปฏิบัติการ

วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562

การศึกษาเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง


 วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ smp โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
โดยมี อ.นูรซีลา สะเต๊ะ เป้นผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างอาหารของพืช

               วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.50 - 14.30 น ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้การเรียนการสอนปฏิบัติการใน  เรื่อง การสร้างอาหารของพืชส โดยมีอาจารย์ มุสลิม  ดือราแม เป็นครูผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วย


วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยาร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และงาน มรย.วิชาการ ประจำปี 2562


      โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เป็นหนึ่งในโรงเรียนเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค และงาน มรย. วิชาการ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
      เป็นหนึ่งกิจกกรมที่เสริมให้นักเรียนได้นำความรู้ ประสบการณ์ในโรงเรียน นำมาถ่ายทอด และได้บริการวิชาการให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป ทำให้นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ และความสนุกสนานจากการทำกิจกรรมแล้ว ผู้เข้าชมร่วมได้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้นด้วย โดยในบูธได้มีการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การทดลองหาสารฟอร์มาลีนและสารบอแรกซ์ในอาหาร การทดลองทางวิทยาศาสตร์แสนสนุก SCIENCE SHOW ลาวาออกซิเจน” เกมส์เสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ เกมส์แข่งขัน A-MATH และ SUDOKU นอกจากนี้ภายในบูธยังมีของที่ระลึก สามารถนำกลับเป็นของฝากได้ ได้แก่ พวงกุญแจ DNA และ Design เสื้อผ้าตามความคิดสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก

โรงเรียนประทีปวิทยาร่วมจัดบูทนิทรรศการงานมรย. วิชาการ 62⏩วันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนประทีปวิทยา  ตัวแทนครูและนักเรียนร่วมจัดบูธนิทรรศการในมรย. วิชาการ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนในโครงการ SMP กล้าแสดงออกในการบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียน เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลที่สนใจและผู้ชมงานให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักและเห็นคุณค่าในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น นอกจากนี้ผู้เข้าชมยังได้รับความสนุกสนานควบคู่กับความรู้จากการเล่นเกมส์และการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์อีกด้วย

โครงงานกาแฟจากเมล็ดอินทผาลัม coffee uztah ร่วมโชว์นิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค และงานมรย.วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

     ระหว่าวันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2562 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ที่จัดทำโครงงานกาแฟจากเมล็ดอินทผาลัม เข้าร่วมแสดงนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และงาน มรย. วิชาการ ณ ใต้หอประชุมหลังใหญ่ มหาวิทยลัยราชภัฏยะลา

     

วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ร่วมจัดบูธงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 วันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2562 "สิงหาคมเดือนแห่งการเรียนรู้" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เมื่อวันที่  18  - 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ โรงเรียนเครือข่ายในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนในงานมรย.วิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 แสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ สามารถสร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนที่เข้าร่วมงานเป็นโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ ได้รับประสบการณ์ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนาน ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นการคิดและการตั้งคำถาม และนำไปสู่การเป็นผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางวิทยาศาสตร์ต่อไป

นักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิเข้าร่วมจัดบูทและนิทรรศการในงาน มรย.วิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562         ➨ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นหนึ่งในวันสำคัญของคนไทย เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทอดพระเนตรสุริยุปราาคาเต็มดวง ที่คำนวณไว้ล่วงหน้า 2 ปี อย่างแม่นยำ รัฐบาลไทยจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติไทย พร้อมเทิดพระเกียรติให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เข้าร่วมจัดบูทและนิทรรศการในงาน มรย.วิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

 

              โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนเครือข่ายในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนในงานมรย.วิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเป็นเวทีที่นักเรียนได้มีโอกาสนำความรู้ประสบการณ์ในห้องเรียน มาบริการวิชาการแก่ผู้เข้าชมและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

โรงเรียนคัมภีร์วิทยาร่วมจัดบูทนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และ มรย วิชาการ 62
     วันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา  ตัวแทนครูและนักเรียนร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค และ มรย วิชาการ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนในโครงการ SMP กล้าแสดงออกในการบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียน เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลที่สนใจและผู้ชมงานให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักและเห็นคุณค่าในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น นอกจากนี้ผู้เข้าชมยังได้รับความสนุกสนานควบคู่กับความรู้จากการเล่นเกมส์และการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์อีกด้วย

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนดำรงวิทยาร่วมจัดบูทและนิทรรศการในงาน มรย.วิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562


 
โรงเรียนดำรงวิทยา อ.บันนังสตา ภายใต้โรงเรียนเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีโอกาสเข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการ จัดแสดงผลงานนักเรียนสู่เวทีภายนอก และเป็นเวทีที่นักเรียนได้มีโอกาสนำความรู้ ประสบการณ์ในห้องเรียน มาบริการวิชาการกับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน ในงานมรย.วิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในครั้งนี้

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP จัดบูธนิทรรศการโชว์ผลงานนักเรียนโครงการ SMP ในงาน มรย. วิชาการ


        ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP 9 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ โรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนประทีปวิทยา โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ และโรงเรียนคัมภีร์วิทยา จัดบูธนิทรรศการโชว์ผลงานนักเรียนโครงการ SMP ในงาน มรย. วิชาการ ผลงานนักเรียนประกอบไปด้วย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เกมส์ทางคณิตศาสตร์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้แก่ นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่จังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าเยี่ยมชมศึกษารวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อลุ้นรับของรางวัลอีกมากมายในครั้งนี้ด้วย

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การแข่งขัน เอแม็ทเกมต่อคำนวณตัวเลข สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเครื่องข่ายโครงการ SMP

        
        
        วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดแข่งขัน เอแม็ทเกมต่อคำนวณตัวเลข สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเครื่องข่ายโครงการ SMP เพื่อพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ ส่งเสริมครูและนักเรียน ด้านการแข่งขันเอแม็ท การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันเอแม็ท นายปิยะวัฒน์ รักราวี ครูประจำโรงเรียนกันตังพิทยากร

ผลการแข่งขัน
นายฮัมดาน ปูเตะ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้รับรางวัล อันดับที่ 1
นายฮัสซัน กาเซ็ง โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ได้รับรางวัล อันดับที่ 2
นายอิรฟาน ยาวอ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้รับรางวัล อันดับที่ 3

โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) จัดบูธนิทรรศการ มรย.วิชาการ

        

        
        ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มรย.วิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) จัดบูธ นิทรรศการโชว์ผลงานนักเรียนโครงการ SMP นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เกมส์ทางคณิตศาสตร์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กาแฟอินทผลัมปลอดสารคาเฟอีน จากโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ชาดาวอินคา จากโรงเรียนดำรงวิทยา หุ่นยนต์ Robot จากโรงเรียนประทีปวิทยา ส่องกล้องมิวอาย การทดลองหาสารฟอร์มาลีนและสารบอแรกซ์ในอาหาร จากโรงเรียนสุทธิศาสน์ การทดลองน้ำเปลี่ยนสี แข่งรถบังคับ จากโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ด้วย เอแมท ซูดูโกะ จากโรงเรียนคัมภีร์วิทยา แข่งหุ่นยนต์บังคับ Arduino การทดลองการหักเหแสงด้วยเลเสอร์ จากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ กิจกรรมทดลอง งูดำเล่นไฟ จากโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ และประดิษฐ์ กังหันจากวัสดุธรรมชาต จากโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา 

        การจัดแสดงนิทรรศการในวันนี้ได้รับได้เกียรติจาก พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมผลงานนักเรียน กาแฟอินทผลัมปลอดสารคาเฟอีน ซึ่งได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และเยี่ยนชมบูธต่าง ได้ให้ความรู้และให้คำแนะนำแก่นักเรียนในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดำรงวิทยา

เมื่อวันที่ 8  สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงวิทยา รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียน SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้มีกิจกรรมนำเสนอการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรมในวันนี้ได้มีการจัดแสดงผลงานของตนเองจากผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และประกวดตามกระบวนการและเกณฑ์การแข่งขัน เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะการพูดทางวิชาการในการนำเสนอผลงานของตนเอง และฝึกการเผชิญกับสถานาการณ์ในสนามแข่งขันจริง

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สนุกกับวิทยาศาสตร์ Science show

     ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสมบูรณ์ มีการใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ห้องปฏบัติมีความพร้อมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์และเครื่องทางวิทยาศาสตร์ เปิดบริการให้กับนักเรียนในโครงการและนักเรียนทั่วไป

    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปลี่ยนบรรกายาศการเรียนรู้ภาคปฏิบัตินอกห้องเรียน โดยใช้อุปกรณ์และสารเคมีจากห้องวิทยาศาสตร์ จัดการเรียนการสอน ซายโชว์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน เรื่อง มหัศจรรย์ลาวาปะทุ โดยมีอาจารย์ แวรอกีเยาะ บาแน็ง ควบคุมและอำนวยความสะดวกตลอดการทดลอง

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประเภท รวบรวมข้อมูล และประเภท ประดิษฐ์


    วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประเภทรวบรวมข้อมูล และประเภทประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP โดยมีอาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด อาจารย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและผลดำเนินงานกิจกรรมประกวดโครงงานฯ
       การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ใช้ทักษะการนำเสนอโครงงานอย่างมืออาชีพ รวมถึงการอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำเสนอในรูปแบบโครงงาน (Project) ซี่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเป็นนวัตกรรมอื่น ๆ ต่อไป รวมทั้งเป็นประสบการณ์ให้แก่นักเรียนในการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยีต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรม "อบรมเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์และลดภาวะซีดในวัยเรียน" ให้แก่นักเรียนหญิงโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา


       วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา นางสาวชฎาพร กองแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และทีมงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหร จัดกิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์และลดภาวะซีดในวัยเรียน ให้แก่นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๕๐ คน

นักเรียนช่วยสอนรายวิชาคณิตศาสตร์
     
⏩เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนประทีปวิทยา นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ โดยมีอาจารย์นาซูฮา นาดีแม เป็นอาจารย์ผู้สอน  เป็นการจัดกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนรับผิดชอบหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนได้ออกมานำเสนอและสอนเพื่อนนักเรียนในห้องให้เข้าใจในเรื่องที่ได้รับผิดชอบ

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เตรียมความพร้อมแข่งขัน A - Math

 

    ⇨ช่วงเดือนกรกฎาคม นักเรียน SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5  ได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน เตรียมความพร้อมในการแข่งขัน A - Math  โดยมีอาจารย์ นิมัสกะห์ สือรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและค่อยให้คำแนะนำ

การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียน SMP โรงเรียนดำรงวิทยา


ช่วงเดือนกรกฎาคม  นักเรียน SMP โรงเรียนดำรงวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ได้มีการใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน และในวันหยุดศุกร์ – เสาร์ มาทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีอาจารย์ผู้สอนและนักวิทยาศาสตร์เป็นที่ปรึกษาการทำโครงงาน ซึ่งทางโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้สนับสนุนงบประมาณ และส่งเสริมให้นักเรียนในโครงการ มีการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงาน 

ปฏิบัติการรายวิชาชีววิทยา เรื่อง การศึกษาโครงสร้างภายในของรากพืช
มื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  เวลา 08.00 - 09.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา มีการเรียนการสอนภาคปฏิบัติรายวิชาชีววิทยา เรื่อง การศึกษาโครงสร้างภายในของรากพืช สำหรับกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 SMP โดยมี อ.ซอฟียะห์ มะบูมิ่ง เป็นผู้สอน

ปฏิบัติการรายวิชาชีววิทยา เรื่อง ทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์และการศึกษาสิ่งมีชีวิตในน้ำ

                  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 14.10 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาชีววิทยา เรื่อง ทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์และการศึกษาสิ่งมีชีวิตในน้ำ ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โดยมีอาจารย์อุหมาด เดชอรัญ เป็นอาจารย์ประจำวิชาชีววืทยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆของกล้องจุลทรรศน์
2.เพื่อฝึกทักษะการใช้กล้องจุลทรรนศ์แบบแสงอย่างถูกวิธี
3.เพื่อศึกษาการใช้กล้องโดยใช้ตัวอย่างน่ำ

 

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา


เนื่องด้วยทางโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้สนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมให้นักเรียนในโครงการฯ มีการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีการต่อยอดในการจัดการแข่งขันทางวิชาการ ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคมที่จะถึงนี้ ทำให้ในช่วงเดือนกรกฎาคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 ในโครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ได้ใช้เวลาว่างจากการเรียนมาเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแล และนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเป็นที่ปรึกษาและเอื้อความสะดวก

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การเตรียมความพร้อมของโครงงานโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา


               เนื่องด้วยโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้สนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมให้นักเรียนในโครงการฯ จัดการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และได้มีการต่อยอดในการจัดการแข่งขันทางวิชาการ โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 ในโครงการ SMP โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ได้มีการใช้เวลาว่างจากการเรียนมาเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแล และนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเป็นที่ปรึกษาและอำนวยความสะดวก

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลนักเรียน SMP ประจำปี 2562


        ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)  กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลนักเรียน SMP โดยใช้ข้อสอบวัดระดับความรู้ ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมวางแผนการออกข้อสอบให้ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดให้หลักสูตรและเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๖ รายวิชาของนักเรียนในโครงการ SMP ได่แก่  คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การฝึกซ้อมการแข่งขัน A - Math ของนักเรียนโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา

              นักเรียน SMP โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เตรียมความพร้อมในการแข่งขัน A - Math ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2562 ได้ใช้ในเวลาเรียนวิชาชุมนุมและหลังเลิกเรียน โดยมีอาจารย์ตอเละ ยูโซ๊ะ และอาจารย์อัดนันท์  ตาเห เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและค่อยให้คำแนะนำ


วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

แลปปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง อุณหภูมิการรักษาดุลยภาพของปลา


          
          ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ นักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เรียนแลปปฏิบัติการ เรื่อง อุณหภูมิการรักษาดุลยภาพของปลา เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาชีววิทยา โดยมีอาจารย์ สายฝน บาหะลา เป็นผู้สอน
      สัตว์แต่ละชนิดจะมีกลไกการรักษาดุลยภาพของน้ำในร่างกาย เพื่อให้ร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุลและเหมาะสมต่อการดำรงชีวิต เนื่องจากน้ำในร่างกายของสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของแร่ธาตุ และสารต่าง ๆ ที่ละลายอยู่ในน้ำ ดังนั้นการรักษาดุลยภาพของน้ำในร่างกายจึงมีความเกี่ยวข้องกับการรักษาดุลยภาพของเกลือแร่ และสารต่าง ๆ ในร่างกาย
           

           กิจกรรมให้นักเรียนออกแบบการทดลองเพื่อแสดงถึงอุณหภูมิมีผลต่อการรักษาดุลยภาพของปลาชนิดนั้น และศึกษาระบบหมุนเวียนแบบปิดด้วยกล้องจุลทรรศน์ นักเรียนนำปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาติภายในโรงเรียนและบ้านมาศึกษา เกิดความสนใจ มีการออกแบบการทดลองให้เข้ากับบทเรียน สนุกสนานในการเรียนรู้