วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

มอบทุนสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา นักเรียน SMP YRU รุ่นที่ 2

       
       
        วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ประจำหลักสูตร คณิตศาสตร์ ร่วมกล่าวต้อนรับ และมอบทุนสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา ให้แก่กับนักเรียนโครงการ SMP YRU รุ่นที่ 2 ที่เข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ด้านสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จำนวน 11 คน ในการมอบทุนสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น สนับสนุนการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้รุ่นน้องนักเรียนโครงการ SMP YRU ต่อไป

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาท ในกิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมี อาจารย์นุชนาถ เต็มดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมค่ายอบรบจำนวน 300 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP ได้แก่ (1) โรงเรียนดำรงวิทยา (2) โรงเรียนคัมภีร์วิทยา (3) โรงเรียนประทีบวิทยา (4) โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ (5) โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา (6) โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (7) โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา (8) โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ (9) โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนเกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ปีการศึกษา 2563


        วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 - 12.00 น.โรงเรียนคัมภีร์วิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SMP-YRU ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารตูนัสไอเดีย โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดพิธีและกล่าวโอวาท ต้อนรับนักเรียนใหม่ ในโครงการ SMP-YRU จำนวน 43 คน พร้อมมอบกระเป๋าเป็นที่ระลึกจากโครงการ SMP-YRU มีผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา


     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษาปีที่ 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษ(Science Mathematics Program Yala Rajabhat University : SMP YRU) โดยมีนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาเป็นผู้ดำเนินการ และได้ความร่วมมือจากนักวิยาศาสตร์ประจำโครงการร่วมจัดกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานปี 2563 (วันที่ 19 ก.ค. 2563)


        วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Science Mathematics Program Yala Rajabhat University : SMP YRU) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานปี 2563 ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก ฐกร เนียมรินทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมติดตามผลงานดำเนินงานโครงการ SMP YRU และบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาอย่งยังยืนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้แก่ ผู้บริหารประจำสถาศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP YRU ครูผู้สอน ตัวแทนนักเรียนโครงการ SMP YRU ตัวแทนผู้ปกครอง บุคลากรโครงการ SMP YRU ในครั้งนี้ด้วย

        สำหรับกิจกรรมประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 มีการรายงานผลการดำเนินงานโครง SMP YRU โดย อาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด และอาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย มีแรกเปลี่ยนข้อเสนอแนะแนวคิดในการพัฒนาการศึกษาอย่างยังยืนจากตัวแทน ผู้บริหารสถานศึกษาโครงการ SMP YRU ตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียน (ชาย) ตัวแทนนักเรียน (หญิง) ตัวแทนผู้ปกครองโดยกิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ การระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครองและนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย เพื่อนำแนวทางมาปรับใช้ในการดำเนินงานโครงการ SMP ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริการวิชาการและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาครูและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานปี 2563


        ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Science Mathematics Program Yala Rajabhat University : SMP YRU) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานปี 2563 ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยในวันที่ 18 กรกฎาคม ได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนศูนย์สันติวิธี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา และยังมีตัวแทนนักเรียนโครงการ SMP YRU ตัวแทนผู้ปกครอง เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด อาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ การระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครองและนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย เพื่อนำแนวทางมาปรับใช้ในการดำเนินงานโครงการ SMP ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริการวิชาการและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาครูและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย

เอกสารเผยแพร่ : https://bit.ly/3je6Qjg

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

การให้บริการยืม - คืนหนังสือให้แก่นักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา      โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program : SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้สนับสนุนนักเรียนในโครงการ SMP โดยการให้บริการยืม - คืนหนังสือให้แก่นักเรียนในโครงการได้ใช้ประกอบในการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นหนังสือจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท.) เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ประกอบด้วยรายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ โลกดาราศาสตร์และอวกาศ เทคโนโลยีการออกแบบ เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์กายภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการสำหรับครูโครงการ SMP YRUวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการสำหรับครูโครงการ SMP YRU ให้แก่ครูผู้สอน สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP YRU และนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 42 คน  จาก 12 โรงเรียน ได้แก่ (1)โรงเรียนดำรงวิทยา (2)โรงเรียนคัมภีร์วิทยา (3)โรงเรียนประทีบวิทยา (4)โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ (5)โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา (6)โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (7)โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา (8)โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ (9)โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ (10)โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ (11)โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา (12)โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา  ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการสำหรับครูโครงการ SMP YRU

         

        
        วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP YRU) จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการสำหรับครูโครงการ SMP YRU ให้แก่ครูผู้สอน สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP YRU และนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 42 คน  จาก 12 โรงเรียน ได้แก่ (1)โรงเรียนดำรงวิทยา (2)โรงเรียนคัมภีร์วิทยา (3)โรงเรียนประทีบวิทยา (4)โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ (5)โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา (6)โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (7)โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา (8)โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ (9)โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ (10)โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ (11)โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา (12)โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา  ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาฟิสิกส์


บรรยากาศการอบรมสาขาวิชาชีววิทยา