วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

อบรมสอนเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักเรียนในโครงการ SMP

        ระหว่างวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2559 โครการ SMP จัดอบรมสอนเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักเรียนโครงการ SMP ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
       กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมความรู้ ทบทวนเนื้อหาด้านวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ มาให้ความรู้แก่นักเรียนในโครงการ SMP จากทั้ง 6 โรงเรียนในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 250 คน

  
\

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

โครงการ SMP ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ระหว่างวันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้นำคณะกรรมการโครงการ คุณครูและนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 6 โรงเรียน รวมทั้งสิน 26 คน นำทีมโดย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.สายใจ แก้วอ่อน และคณะคณาจารย์จาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ที่กรรมการดำเนินงานและปรึกษาโครงการ เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดี วิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในโครงการ SMP ของจังหวัดยะลา
โดย วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการ วมว. โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เน้นการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความรักในวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เน้นการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้รูปแบบ Story-based Learning ร่วมกับ Project-based Learning ผลการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติอย่างเด่นชัดมาก  ประเมินจาก ทักษะการนำเสนอ ผลงงานที่เป็นชิ้นงาน    
สำหรับในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบเน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์โดยใช้ Active Learning เช่น การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เน้นความพร้อมในการคัดเลือกผู้เรียนที่เป็นกลุ่มผู้เรียนมีผลการเรียนดีเด่น มีความสามารถเฉพาะ โรงเรียนจัดเตรียมวัสดุ ครภัณฑ์สนับสนุนอย่างเพรียบพร้อม นักเรียนอยู่ประจำ มีหอพัก ห้องสมุดอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ ทำให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน ไปต่อยอดเรียนด้านวิทยาศาสตร์ แพทย์ ทั้งในและต่างประเทศ
วันที่ 29 มิถุนายน ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียน จอมสุรางค์อุปถมภ์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยาโครงการ SMP ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ระหว่างวันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้นำคณะกรรมการโครงการ คุณครูและนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 6 โรงเรียน รวมทั้งสิน 26 คน นำทีมโดย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.สายใจ แก้วอ่อน และคณะคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กรรมการดำเนินงานและที่ปรึกษาโครงการ เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดี วิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในโครงการ SMP ของจังหวัดยะลา
โดย วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการ วมว. โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เน้นการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความรักในวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เน้นการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้รูปแบบ Story-based Learning ร่วมกับ Project-based Learning ผลการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติอย่างเด่นชัดมาก  ประเมินจาก ทักษะการนำเสนอ ผลงงานที่เป็นชิ้นงาน    
สำหรับในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบเน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์โดยใช้ Active Learning เช่น การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เน้นความพร้อมในการคัดเลือกผู้เรียนที่เป็นกลุ่มผู้เรียนมีผลการเรียนดีเด่น มีความสามารถเฉพาะ โรงเรียนจัดเตรียมวัสดุ ครภัณฑ์สนับสนุนอย่างเพรียบพร้อม นักเรียนอยู่ประจำ มีหอพัก ห้องสมุดอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ ทำให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน ไปต่อยอดเรียนด้านวิทยาศาสตร์ แพทย์ ทั้งในและต่างประเทศ
วันที่ 29 มิถุนายน ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียน จอมสุรางค์อุปถมภ์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา