วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มรย. รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควต้า

      คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควต้า ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2563 - 15 มกราคม 2564 ขอเชิญผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและแนบหลักฐานทางการศึกษา ส่งทางไปรษณีย์มาที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา 95000 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2564  [ใบสมัครประเภทโควต้า]

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง ศึกษาระบบทางเดินอาหารของไส้เดือนดินและปลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา

 

       วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00– 14.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยาเรื่อง ศึกษาระบบทางเดินอาหารของไส้เดือนดินและปลา โดยมี อ.ซอปียะห์ มะบูมิ่ง อาจารย์ประจำวิชาชีววิทยา เป็นผู้สอน

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง แบบจำลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา

 

      วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นายมูฮัมหมัดซุกรี มาแจ ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง แบบจำลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

นักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ได้ไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรุ้วิทยาศาสตร์

             เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP-YRU) โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ได้ไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ สงขลาและศุนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้า จะนะ เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างเจตคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประชุมขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการการศึกษาเพื่อความมั่นคง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565


          อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ผศ.ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ SMP YRU เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการการศึกษาเพื่อความมั่นคง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2563 ณห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคใต้ชายแดน วิทยาเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อเสนอโครงการ SMP YRU, STEAM EDUCATION, BUSINESS และโครงการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเจ้าภาพบูรณาการฯ ในครั้งนี้

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเตรียมสารละลายที่ตัวละลายและตัวทำละลายเป็นของเหลว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดำรงวิทยา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.40 – 14.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงวิทยา นายอับดุลเลาะ ลีลาตานา ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเตรียมสารละลายที่ตัวละลายและตัวทำละลายเป็นของเหลว ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1