วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทางเคมีและจุลชีววิทยา

    วันที่ 29-30 กรกฏาคม 2566 ทางโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางเคมีและจุลชีววิทยา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 และคุณครูผู้สอน เพื่อให้นักเรียนได้รับทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ด้านจุลชีววิทยา และด้านเคมี ร่วมทั้งสามารถนำไปต่อยอดในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และด้านการเรียน 

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

รับโล่รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566

        วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสาพร  มูหะมัด เป็นตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานฯ เข้าร่วมรับโล่รางวัล "บริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 " ในงาน YRU Research Day 2023 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program, Yala Rajabhat University: SMP-YRU) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา หรือ โครงการ SMP-YRU โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เฉลิมยศ อุทยารัตน์ ประธานกรรมการและคณะพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะกรรมการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ในวันนี้

            ในนามตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ ศูนย์สันติวิธี (ศสว.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภ.4 สน.) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 15 โรงเรียน ภายใต้แนวทางการศึกษาเพื่อความมั่นคง แผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ รวมถึง คณาจารย์ บุคลากร ผู้บริหาร คุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในพื้นที่ ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ คือ ยกระดับคุณภาพการการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพและเท่าเทียม  ซึ่งเป็นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในแก่เยาวชนในพื้นที่ให้ห่างไกลจากปัญหาความมั่นคงในทุกมิติอย่างยั่งยืนต่อไป


วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม “Gen Z Gen Biz Innovation Camp Season 3


    วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP-YRU ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้เข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอนวัตกรรม ในธีม SMART Avenger Hero ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ (NIA) ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม “Gen Z Gen Biz Innovation Camp Season 3”ซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับนวัตกรรุ่นเยาว์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Deep South STEAM 4 INNOVATOR Coaching Program)” ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ โดยมีตัวแทนจากสถาบันต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส ที่ผ่านการคัดเลือกและผ่านการอบรมบ่มเพาะอย่างเข้มข้นในช่วงระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยได้เข้าร่วมนำเสนอข้อเสนอโครงการพร้อมต้นแบบนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ จำนวน 30 ทีม 

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

     
    ตามที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนและเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2566 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา (เกาะยอ) อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา นั้น นักเรียนในโครงการได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม 1 คน นางสาวกามีนี นากอหมะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผู้ผ่านการคัดการ 100 คน จากผู้สมัคร 2,110 คนทั่วประเทศ

นักเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาเข้าร่วม อบรมบอร์ดเกม Splendor และอบรม Arduino Robot

 

    "เมื่อฉันฟัง ฉันอาจจะลืม
    เมื่อฉันเห็น ฉันจะจำได้
    เมื่อฉันทำ ฉันจะเข้าใจ
    เมื่อฉันเล่น ฉันจะค้นพบ"

💡วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา เข้าร่วมอบรมบอร์ดเกม Splendor และอบรม Arduino Robot ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ปฏิบัติการเรียนการสอนเรื่อง การระเหยแห้ง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดำรงวิทยา


        วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 – 15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงวิทยา นายอับดุลเลาะ ลีลาตานา ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การระเหยแห้ง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้เตรียมสารเคมีและอุปกรณ์การทดลองในครั้งนี้

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ เรื่อง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่าย (โมเมนต์ของแรงคู่ควบ)


     วันที่ 9 กรกฎาคม 256ุ6 เวลา 14.30 - 16.00. น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ เรื่อง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่าย (โมเมนต์ของแรงคู่ควบ) ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โดยมีอาจารย์นายีบะห์ ลือแบซา เป็นอาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยในการทำแลปปฏิบัติการกับนักเรียน

นักเรียนในโครงการ SMP-YRU ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและเรียนรู้ทักษะการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อพัฒนาผลิตไฟฟ้า ณ บริษัท ยะลากรีนเอ็นเนอยี่ จำกัด (โรงไฟฟ้ายะลากรีน) จังหวัดยะลา


             วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 นักเรียนในโครงการ SMP-YRU โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมคณะครู ได้เข้าร่วม กิจกรรมศึกษาดูงานและเรียนรู้ทักษะการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อพัฒนาผลิตไฟฟ้า ณ บริษัท ยะลากรีนเอ็นเนอยี่ จำกัด (โรงไฟฟ้ายะลากรีน) จังหวัดยะลา จัดโดยสมาคมนักวิจัยชายแดนใต้ เพื่อเปิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนและเพิ่มโอกาศในการพัฒนาองค์ความรู้ของนักเรียน เพื่อต่อยอดในการเรียนและการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนในเครือข่าย SMP-YRU จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเสริมทักษะความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี


        วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนในเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP - YRU) ประกอบด้วยโรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ และโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเสริมทักษะความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 ในโครงการ SMP-YRU จำนวน 80 คน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจ ความมั่นใจในตนเองของนักเรียนในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาปรับประยุกต์ใช้ในการเรียน ที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบประสบการณ์ตรงจากวิทยากร สถานที่เฉพาะทาง อุปกรณ์ที่ทันสมัย และวิธีการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนในเครือข่าย SMP-YRU จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเสริมทักษะความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร


         เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนในเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP-YRU) ประกอบด้วยโรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ และโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเสริมทักษะความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ในโครงการ SMP-YRU จำนวน 80 คน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจ ความมั่นใจในตนเองของนักเรียนในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาปรับประยุกต์ใช้ในการเรียน ที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบประสบการณ์ตรงจากวิทยากร สถานที่เฉพาะทาง อุปกรณ์ที่ทันสมัย และวิธีการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ณ พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ให้โอวาทและกำลังใจนักเรียนในโครงการ SMP-YRU เดินทางไปทัศนศึกษา ณ กรุงเทพมหานคร

            วันที่ 04 กรกฏาคม 2566 เวลา 07.45 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยอาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด และคุณครูจากโรงเรียนเครือข่าย ให้โอวาทและกำลังใจนักเรียนในโครงการ SMP-YRU เดินทางไปทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2566 ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จำนวน 80 คน จากโรงเรียนเครือข่าย ประกอบด้วยโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา โรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ และโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจ ความมั่นใจในตนเองของนักเรียนในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาปรับประยุกต์ใช้ในการเรียน ที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบประสบการณ์ตรงจากวิทยากร สถานที่เฉพาะทาง อุปกรณ์ที่ทันสมัย วิธีการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ประสบการณ์ที่ได้ นักเรียนจะต้องกลับมานำเสนอผลงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ใน Fanpage ของโครงการต่อไป