วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสจากรากหัวหอม ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดำรงวิทยา

         วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.20 น. และเวลา 14.20 - 15.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา นางสาวชัซวานี เปาะตองเซ็ง ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยา เรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสจากรากหัวหอม ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1   และ 4/2 โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ควบคุมการทดลอง

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การไทเทรตกรด - เบส โดยใช้อินดิเคเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา

 


      วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 08.45– 10.15 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นางสาวสูไวนะ เบ็ญดาโอะ ครูผู้สอนรายวิชาเคมี ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการเคมี เรื่อง การไทเทรตกรด - เบส โดยใช้อินดิเคเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563

พิธีเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP YRU) โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา

         วันที่ 27 ธันวาคม 2563 อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานพิธีเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP YRU) เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา โดยมีนายคอเหล็ด  หะยีสาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่โครงการ SMP YRU เข้าร่วมในพิธีเปิดเรียนครั้งนี้ เนื่องด้วยโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาได้เข้าร่วมโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งโครงการฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2559 - จนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนในเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 12 โรงเรียน เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนานักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อรองรับอาชีพ ซึ่งการเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับ โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่ และโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนเยาวชน และชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนในเมือง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาสร้างความเสมอภาคในการเรียนรู้

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าให้บริการวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนดำรงวิทยา

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม (Industrial Physics Program) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้ามาบริการวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ให้แก่นักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 นำทีมโดย อาจารย์ ผศ.อาบีดีน ดะแซสาเมาะ ประธานประจำหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่และนักศึกษาชั้นปีที่ 2

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนดำรงวิทยา

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนดำรงวิทยา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดำรงวิทยา ซึ่งนำทีมโดย อาจารย์ ผศ.ดร. อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา อาจารย์ ดร.ยาสมี เลาหสกุล ประธานหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาจารย์ ดร.อรวรรณ ทิพท์มณี อาจารย์ประจำหลักสูตรเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาจารย์สุวรรณา ทองดอนคำ ประธานหลักสูตร และนางสาวไมซาเราะห์ สะมะแอ อาจารย์ประจำหลักสูตรสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ อาจารย์มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน พร้อมด้วยนางธัญรัตน์ ละอองอ่อน นักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่จากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา


            วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30– 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นายมูฮัมหมัดซุกรี มาแจ ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นักเรียนโครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16


          เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP-YRU) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดำรงวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16 (Science Film Festival 2020) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่อง เลนส์และอุปกรณ์ทางเลนส์

 

         

เมื่อวันที่ 12 เดือนธันวาคม 2563 เวลา 13.20 - 14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ เรื่อง เลนส์และอุปกรณ์ทางเลนส์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีอาจารย์อุหมาด เดชอรัญ เป็นอาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์ และมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการกับนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนองานวิจัย

       เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยในงานประชุมและระดมสมองในหัวข้อเรื่อง"ก้าวต่อไปของการป้องกันและการควบคุมการบริโภคยาสูบ" จัดโดย ศจย.และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยนักเรียนนำเสนองานวิจัยเรื่อง การสกัดสารจากใบโปร่งฟ้า เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ช่วยลดความอยากของบุหรี่ และได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอครั้งนี้ 

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชไม่มีท่อลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา

 

        วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 08.45 – 10.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นางสาวซอปียะห์ มะบูมิ่ง ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บอร์ดเกม เรื่อง บรรยากาศรอบโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา


        วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นางสาวฟาตีฮะ ตาลีติง ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำการเรียนการสอนโดยใช้บอร์ดเกม เรื่อง บรรยากาศรอบโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การทดลองการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา

 

      วันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นางสาวสูไวนะ เบ็ญดาโอะ ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การทดลองการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบไออนิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลงพื้นที่โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ เพื่อทดลองบทเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบผสมผสาน วิชาปฏิบัติการเคมี ม.4

      วันนี้ (12 ธ.ค. 63) อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี และทีมนักวิจัยในโครงการ SMP-YRU ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการทดลองงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบผสมผสานรายวิชาปฏิบัติการเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเวลาเรียนไม่เพียงพอ ผู้เรียนขาดโอกาสในการลงมือปฏิบัติ ขาดโอกาสทดลองในห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้มีการจัดเตรียมห้องปฏิบัติ อุปกรณ์และสารเคมีสำหรับการทดลองไว้อย่างครบถ้วน การใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้ก่อนทำการทดลอง (Lab) และส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคนได้มีโอกาสทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม แบ่งงานกันทำ ปฏิบัติตามขั้นตอนการทดลองที่ได้นำเสนอไว้ในบทเรียนเป็นคลิปวิดีโอ พร้อมเนื้อหาประกอบอย่างครบถ้วน 

     ทั้งนี้ ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเป็นหลัก เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เหล่านี้ จะเป็นการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดด้านเวลา และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้อีกด้วย 

    เมื่อบทเรียนได้ทดลองและมีการประเมินผลประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล จะได้เผยแพร่ให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ อีก 12 โรงเรียน ที่อยู่ในเครือข่่ายโครงการ SMP-YRU  

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ทักษะ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

     เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โรงเรียนประทีปวิทยาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SMP - YRU) โรงเรียนประทีปวิทยาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ทักษะ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แก่นักเรียนในโรงเรียน มีนักเรียนชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 50 คน โดยมีนางสาวอิบตีซาน เจะแซ ผู้อำนายการโรงเรียน กล่าวเปิดกิจกรรม และคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอำนวยความสะดวก           
    การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมปลูกฝังและสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตลอดจนให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอันไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สะท้อนผลโครงการส่งนักเรียนทดลองงานตามอาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา

 

        วันที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ลานตูนัสไอเดีย อาคาร 3 ชั้น โรงเรียนคัมภีร์วิทยา จัดกิจกรรมสะท้อนผลโครงการส่งนักเรียนทดลองงานตามอาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนายซัลมาน ผดุง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน กล่าวเปิดพิธี

      ซึ่งในการจัดกิจกรรมสะท้อนผลโครงการส่งนักเรียนทดลองงานตามอาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันในครั้งนี้ ได้มีตัวแทนกลุ่มนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แต่ละหน่วยงานที่ได้ไปทดลองงานตามอาชีพใฝ่ฝัน

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมดุลของแรง 3 แรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา

 

       เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30-15.15 น ณ.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ(SMP)โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (SMP) เรื่อง สมดุลของแรง 3 แรง โดยมีอาจารย์นูรีดา กะลูแป เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาฟิสิกส์ และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการ

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการ SMP รุ่นที่ 1 โรงเรียนดำรงวิทยา


โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : Science Mathematics Program (SMP - YRU) ขอแสดงความยินดีกับ นายลุตฟี มะหะแซ นักเรียนในโครงการ SMP - YRU รุ่นที่ 1 โรงเรียนดำรงวิทยา ปัจจุบันได้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรภาษามลายู (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในโอกาสได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” ในการประกวดแข่งขันการอ่านกลอนปันตนภาษามลายู (online) ในกลุ่มผู้เข้าร่วมการแข่งขันนักศึกษานานาชาติ ระหว่างวันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2563 จัดโดย E-Terapan มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ ประเทศมาเลเซีย

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา

  
            วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 08.45 – 10.15 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นางสาวนุรฮายาตี มะรานอ ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา

 

        วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.45 – 15.15 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นายมูฮัมหมัดซุกรี มาแจ ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มรย. รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควต้า

      คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควต้า ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2563 - 15 มกราคม 2564 ขอเชิญผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและแนบหลักฐานทางการศึกษา ส่งทางไปรษณีย์มาที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา 95000 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2564  [ใบสมัครประเภทโควต้า]

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง ศึกษาระบบทางเดินอาหารของไส้เดือนดินและปลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา

 

       วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00– 14.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยาเรื่อง ศึกษาระบบทางเดินอาหารของไส้เดือนดินและปลา โดยมี อ.ซอปียะห์ มะบูมิ่ง อาจารย์ประจำวิชาชีววิทยา เป็นผู้สอน

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง แบบจำลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา

 

      วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นายมูฮัมหมัดซุกรี มาแจ ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง แบบจำลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

นักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ได้ไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรุ้วิทยาศาสตร์

             เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP-YRU) โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ได้ไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ สงขลาและศุนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้า จะนะ เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างเจตคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประชุมขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการการศึกษาเพื่อความมั่นคง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565


          อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ผศ.ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ SMP YRU เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการการศึกษาเพื่อความมั่นคง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2563 ณห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคใต้ชายแดน วิทยาเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อเสนอโครงการ SMP YRU, STEAM EDUCATION, BUSINESS และโครงการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเจ้าภาพบูรณาการฯ ในครั้งนี้

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเตรียมสารละลายที่ตัวละลายและตัวทำละลายเป็นของเหลว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดำรงวิทยา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.40 – 14.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงวิทยา นายอับดุลเลาะ ลีลาตานา ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเตรียมสารละลายที่ตัวละลายและตัวทำละลายเป็นของเหลว ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานพิธีเปิดห้องเรียนพิเศษ

 


        วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานพิธีเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP YU) โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียน SMP ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการโครงการ SMP เข้าร่วมในพิธีเปิดเรียนครั้งนี้ด้วย โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP YRU) ได้ดำเนินการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประจำโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดยะลา อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2599 -จนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนในเครือข่าย ทั้งหมด 12 โรงเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการขยายโรงเรียนเครือข่ายเพิ่มอีก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา และ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนานักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อรองรับอาชีพ ซึ่งการเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP YU) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับ โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2 และโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนเยาวชน และชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนในเมือง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาสร้างความเสมอภาคในการเรียนรู้

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

บทปฏิบัติการ เรื่อง องค์ประกอบของสารละลาย โรงเรียนดำรงวิทยา

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงวิทยา นายอับดุลเลาะ ลีลาตานา ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง องค์ประกอบของของสารละลาย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ และเป็นผู้ควบคุมในการทดลอง

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประชุมเชิงปฏบัติการวางแผนการดำเนินงานโครงการ SMP YRU ในโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564


           ประชุมเชิงปฏบัติการวางแผนการดำเนินงานโครงการ SMP YRU ในโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อชีแจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ SMP YRU และแผนการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมให้กับคุณครู นักเรียนในโครงการ SMP YRU เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยันยืนในปีงบประมาณ 2564 โดยมี  ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา  อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ผู้บริหาร คุณครูหรือหัวหน้าโครงการ จากทั้งหมด 12 โรงเรียนเครือข่าย 12 ทีมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน (ออนไลน์) และเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ SMP YRU มีรายละเอียด ดังนี้

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

บทปฏิบัติการเคมี เรื่อง การเตรียมสารละลาย และการหาจุดเดือดจุดหลอมเหลว โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา

     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13. 40 - 15.15 น ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ได้จัดทำการเรียนสอนภาคปฏิบัตการในรายวิชาเคมี เรื่อง การเตรียมสารละลาย และการหาจุดเดือดจุดหลอมเหลวของสารละลายมาตราฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีอาจารย์อิลฮาม อับดุลเลาะ อาจารย์ประจำวิลาเคมี และมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเตรียมสารเคมีและอำนวยความสะดวกในกาารใช้บริการห้องปฏิบัติการ

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563

อบรมการใช้งาน Arduino และ NodeMCU ESP8266 ให้กับนักเรียนในโครงการ SMP - YRU โรงเรียนดำรงวิทยา


ระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (25 - 304) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฝ่ายวิชาการ หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนดำรงวิทยา ได้จัดกิจกรรมอบรมการใช้งาน Arduino และ NodeMCU ESP8266 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉพาะนักเรียนที่ทำโครงงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์นวัตกรรม และนำไปต่อยอดในการทำโครงงาน โดยมีนายสริกีร์ เอียดตรง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

บทปฏิบัติการ เรื่อง การทดสอบความเป็นกรด เบสของสารละลาย

       เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563  เวลา 13.00 – 14.25 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ นางสาวฮามีด๊ะ ยะโต๊ะ ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการ เรื่อง การทดสอบความเป็นกรด เบส ของสารละลาย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3-4 โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเป็นผู้ช่วยในการสอนปฏิบัติการ

แลปปฏิบัติการชีววิทยาเรื่อง การทดสอบแป้ง น้ำตาล โปรตีน และไขมัน

     เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 9.40 -11 .30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยา เรื่อง สารประกอบคาร์บอนในสิ่งมีชีวิต ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP  โดยมีอาจารซูไฮตี สาแม อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีววิทยา และมีนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนคอยอำนวยความสะดวกตลอดการปฏิบัติการ

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563

บทปฏิบัติการเคมี เรื่อง ปฏิกิริยาการเกิดเอสเทอร์

    เมื่อวันที่ 12 เดือนตุลาคม 2563 เวลา 12.00 - 13.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี เรื่อง ปฏิกิริยาการเกิดเอสเทอร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีอาจารย์ซารีฟะห์ ยามิน เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมี และมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการกับนักเรียน

วัตถุประสงค์
1.ทดสอบปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดคาร์บอกซิลิกกับแอลกอฮอลล์
2.ทดสอบปฏิกิริยาย้อนกลับของการเกิดเอสเทอร์ในภาวะกรด

ปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง สารสีและการดูดกลืนแสงของสารสี

            วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.25-11.25 น  ณ.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ(SMP) โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (SMP) เรื่อง สารสีและการดูดกลืนแสงของสารสี  โดยมีอาจารย์อามีเน๊าะ  สะแต เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาชีววิทยา และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการ

บทปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเรียงอะตอมของคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์

 


เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.40-12.10 น  ณ.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ(SMP) โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (SMP) เรื่อง การจัดเรียงอะตอมของคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์ โดยมีอาจารย์รอซาดา มะลี ครูผู้สอนรายวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนผู้ช่วยแลปปฏิบัติการ

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1.ต่อแบบจำลองแสดงโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์แบบต่างๆตามจำนวนอะตอมของคาร์บอนและไฮโดรเจนที่กำหนดให้

2.เขียนสูตรโครงสร้างของแต่ละไอโซเมอร์และระบุจำนวนไอโซเมอร์

3.อธิบายผลของการจัดเรียงอะตอมของคาร์บอนต่อโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง การทดสอบปฏิกิริยาของไอร์ออน (III) ไอออน (Fe 3+) และไอร์ออน (II) ไอออน (Fe 2+)

       


                  วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 11.05-12.25 น  ณ.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ(SMP) โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (SMP) เรื่อง การทดสอบปฏิกิริยาของไอร์ออน (III) ไอออน (Fe 3+) และไอร์ออน (II) ไอออน (Fe 2+) โดยมีอาจารย์คอลิด  หะยีมูหิ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเคมี และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการ

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563

บทปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง การศึกษาอุณหภูมิกับการรักษาดุลยภาพของปลา

    เมื่อวันที่ 7 เดือนตุลาคม 2563 เวลา 17.00 - 20.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาชีวิทยา เรื่อง การศึกษาอุณหภูมิกับการรักษาดุลยภาพของปลา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีอาจารย์สุไวบะ บือราเฮง เป็นอาจารย์ประจำวิชาชีววิทยา 

วัตถุประสงค์
- ออกแบบและดำเนินการทดลองเพื่อแสดงว่าอุณหภูมิมีผลต่อการรักษาดุลยภาพของปลา

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563

อบรมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา

      เมื่อวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.30 น. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการประจำโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมอบรมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

     ห้องปฏบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษSMP มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้แก่ กล้องจุลทรรศ์ เครื่องชั่งสาร เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ตู้ดูดควัน เครื่องมือทางฟิสิกส์ เป็นต้น

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง การทดลองศึกษาผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิว และอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

      วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 11.05-12.25 น  ณ.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ(SMP) โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้น    มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (SMP) เรื่อง การทดลองศึกษาผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิว และอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยมีอาจารย์คอลิด  หะยีมูหิ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการ

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง การทดลองศึกษาผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิว และอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี


            เมื่อวันที่ 5 เดือนตุลาคม 2563 เวลา 16.30 - 18.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี เรื่อง การทดลองศึกษาผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิว และอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีอาจารย์
นูรมา สะบือลา เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมี และมีนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการกับนักเรียน

วัตถุประสงค์
1. ทดลองเพื่อศึกษาผลของความเข้นข้น พื้นที่ผิว และอุณหภูมิต่อต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
2. อธิบายผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิว และอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง การทดลองศึกษาการเกิดแก๊สไฮโดรเจนจากปฏิกิริยาระหว่างโลหะแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริก

       เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 11.05-12.25 น  ณ.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ(SMP)โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้น    มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (SMP) เรื่อง การทดลองศึกษาการเกิดแก๊สไฮโดรเจนจากปฏิกิริยาระหว่างโลหะแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริก โดยมีอาจารย์คอลิบ  หะยีมูหิ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการ

โครงสร้างภายในของราก

        เมื่อวันที่​ 4 ตุลาคม 2563 เวลา11.05-12.25 น.ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ(SMP) อาคารลุตฟีย์ ชั้น 4 โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (SMP) เรื่อง โครงสร้างภายในราก โดยมีอาจารย์อาแอเสาะ เจะหวันเป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาชีวะวิทยา

การทดลองศึกษาการเกิดแก๊สไฮโดรเจนจากปฏิกิริยาระหว่างโลหะแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริก

       วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 – 16.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงวิทยา นางสาวกอรีเย๊าะ มะนาฮา ครูผู้สอนรายวิชาเคมี ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการเคมีเรื่อง การเกิดแก๊สไฮโดรเจนจากปฏิกิริยาระหว่างโลหะแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริก ให้กับนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเป็นผู้ช่วยในการสอนปฏิบัติการ

กิจกรรมการทดลองผลของความเข้มข้นของสารต่อสมดุล

    


      เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 14.20 - 15.50 น.ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ(SMP)โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (SMP) คุณครูผู้สอนนางสาวสุไวบ๊ะ สาเม๊าะ และนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียน เรื่องการทดลองผลของความเข้มข้นของสารต่อสมดุล
จุดประสงค์การทดลอง
1.ทำการทดลองเพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นของสารต่อสมดุล

2.อธิบายการเปลี่ยนแปลงสมดุล เมื่อมีการเพิ่มหรือลดความเข้มข้นของสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์

ผลการทดลอง

หลอดที่

สารที่เติม

การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้

หลังเติมสาร

วางไว้ 1 นาที

1

น้ำกลั่น

สารละลายเปลี่ยนสีจากม่วงเป็นสีม่วงน้ำเงิน

สารละลายมีสีม่วงน้ำเงิน

2

HCl

สารละลายเปลี่ยนสีจากม่วงเป็นสีม่วงน้ำเงิน

สารละลายมีสีม่วงแดง

3

NaOH

สารละลายเปลี่ยนสีจากม่วงเป็นสีน้ำเงิน

สารละลายมีสีน้ำเงิน

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรม "สัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ "

      เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 08:30 น.-16:30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้จัด กิจกรรม "สัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ " โดยนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมปีที่ 6 นักเรียนรุ่นที่ 3 ในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานและนำเสนอโครงงานของแต่ล่ะกลุ่มที่ได้ดำเนินการมา และได้ฝึกประสบการณ์การนำเสนอ  โดยในกิจกรรมมีนักเรียน SMP ชั้นมัธยมปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมรับฟังในการนำเสนอในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการเรียนรู้และตัวอย่างในการดำเนินการทำโครงงานให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป