วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสจากรากหัวหอม ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดำรงวิทยา

         วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.20 น. และเวลา 14.20 - 15.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา นางสาวชัซวานี เปาะตองเซ็ง ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยา เรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสจากรากหัวหอม ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1   และ 4/2 โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ควบคุมการทดลอง

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การไทเทรตกรด - เบส โดยใช้อินดิเคเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา

 


      วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 08.45– 10.15 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นางสาวสูไวนะ เบ็ญดาโอะ ครูผู้สอนรายวิชาเคมี ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการเคมี เรื่อง การไทเทรตกรด - เบส โดยใช้อินดิเคเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563

พิธีเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP YRU) โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา

         วันที่ 27 ธันวาคม 2563 อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานพิธีเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP YRU) เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา โดยมีนายคอเหล็ด  หะยีสาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่โครงการ SMP YRU เข้าร่วมในพิธีเปิดเรียนครั้งนี้ เนื่องด้วยโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาได้เข้าร่วมโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งโครงการฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2559 - จนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนในเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 12 โรงเรียน เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนานักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อรองรับอาชีพ ซึ่งการเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับ โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่ และโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนเยาวชน และชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนในเมือง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาสร้างความเสมอภาคในการเรียนรู้

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าให้บริการวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนดำรงวิทยา

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม (Industrial Physics Program) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้ามาบริการวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ ให้แก่นักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 นำทีมโดย อาจารย์ ผศ.อาบีดีน ดะแซสาเมาะ ประธานประจำหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่และนักศึกษาชั้นปีที่ 2

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนดำรงวิทยา

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนดำรงวิทยา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดำรงวิทยา ซึ่งนำทีมโดย อาจารย์ ผศ.ดร. อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา อาจารย์ ดร.ยาสมี เลาหสกุล ประธานหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาจารย์ ดร.อรวรรณ ทิพท์มณี อาจารย์ประจำหลักสูตรเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาจารย์สุวรรณา ทองดอนคำ ประธานหลักสูตร และนางสาวไมซาเราะห์ สะมะแอ อาจารย์ประจำหลักสูตรสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ อาจารย์มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน พร้อมด้วยนางธัญรัตน์ ละอองอ่อน นักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่จากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา


            วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30– 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นายมูฮัมหมัดซุกรี มาแจ ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะและเบสกับโลหะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นักเรียนโครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16


          เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP-YRU) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดำรงวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16 (Science Film Festival 2020) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่อง เลนส์และอุปกรณ์ทางเลนส์

 

         

เมื่อวันที่ 12 เดือนธันวาคม 2563 เวลา 13.20 - 14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ เรื่อง เลนส์และอุปกรณ์ทางเลนส์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีอาจารย์อุหมาด เดชอรัญ เป็นอาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์ และมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการกับนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนองานวิจัย

       เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยในงานประชุมและระดมสมองในหัวข้อเรื่อง"ก้าวต่อไปของการป้องกันและการควบคุมการบริโภคยาสูบ" จัดโดย ศจย.และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยนักเรียนนำเสนองานวิจัยเรื่อง การสกัดสารจากใบโปร่งฟ้า เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ช่วยลดความอยากของบุหรี่ และได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอครั้งนี้ 

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชไม่มีท่อลำเลียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา

 

        วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 08.45 – 10.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นางสาวซอปียะห์ มะบูมิ่ง ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บอร์ดเกม เรื่อง บรรยากาศรอบโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา


        วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นางสาวฟาตีฮะ ตาลีติง ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำการเรียนการสอนโดยใช้บอร์ดเกม เรื่อง บรรยากาศรอบโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การทดลองการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา

 

      วันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นางสาวสูไวนะ เบ็ญดาโอะ ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การทดลองการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบไออนิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลงพื้นที่โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ เพื่อทดลองบทเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบผสมผสาน วิชาปฏิบัติการเคมี ม.4

      วันนี้ (12 ธ.ค. 63) อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี และทีมนักวิจัยในโครงการ SMP-YRU ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการทดลองงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบผสมผสานรายวิชาปฏิบัติการเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเวลาเรียนไม่เพียงพอ ผู้เรียนขาดโอกาสในการลงมือปฏิบัติ ขาดโอกาสทดลองในห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้มีการจัดเตรียมห้องปฏิบัติ อุปกรณ์และสารเคมีสำหรับการทดลองไว้อย่างครบถ้วน การใช้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้ก่อนทำการทดลอง (Lab) และส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคนได้มีโอกาสทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม แบ่งงานกันทำ ปฏิบัติตามขั้นตอนการทดลองที่ได้นำเสนอไว้ในบทเรียนเป็นคลิปวิดีโอ พร้อมเนื้อหาประกอบอย่างครบถ้วน 

     ทั้งนี้ ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเป็นหลัก เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เหล่านี้ จะเป็นการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดด้านเวลา และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้อีกด้วย 

    เมื่อบทเรียนได้ทดลองและมีการประเมินผลประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล จะได้เผยแพร่ให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ อีก 12 โรงเรียน ที่อยู่ในเครือข่่ายโครงการ SMP-YRU  

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ทักษะ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

     เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โรงเรียนประทีปวิทยาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SMP - YRU) โรงเรียนประทีปวิทยาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ทักษะ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แก่นักเรียนในโรงเรียน มีนักเรียนชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 50 คน โดยมีนางสาวอิบตีซาน เจะแซ ผู้อำนายการโรงเรียน กล่าวเปิดกิจกรรม และคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอำนวยความสะดวก           
    การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมปลูกฝังและสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตลอดจนให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอันไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สะท้อนผลโครงการส่งนักเรียนทดลองงานตามอาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา

 

        วันที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ลานตูนัสไอเดีย อาคาร 3 ชั้น โรงเรียนคัมภีร์วิทยา จัดกิจกรรมสะท้อนผลโครงการส่งนักเรียนทดลองงานตามอาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนายซัลมาน ผดุง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน กล่าวเปิดพิธี

      ซึ่งในการจัดกิจกรรมสะท้อนผลโครงการส่งนักเรียนทดลองงานตามอาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันในครั้งนี้ ได้มีตัวแทนกลุ่มนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แต่ละหน่วยงานที่ได้ไปทดลองงานตามอาชีพใฝ่ฝัน

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมดุลของแรง 3 แรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา

 

       เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30-15.15 น ณ.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ(SMP)โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (SMP) เรื่อง สมดุลของแรง 3 แรง โดยมีอาจารย์นูรีดา กะลูแป เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาฟิสิกส์ และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการ

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการ SMP รุ่นที่ 1 โรงเรียนดำรงวิทยา


โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : Science Mathematics Program (SMP - YRU) ขอแสดงความยินดีกับ นายลุตฟี มะหะแซ นักเรียนในโครงการ SMP - YRU รุ่นที่ 1 โรงเรียนดำรงวิทยา ปัจจุบันได้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรภาษามลายู (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในโอกาสได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” ในการประกวดแข่งขันการอ่านกลอนปันตนภาษามลายู (online) ในกลุ่มผู้เข้าร่วมการแข่งขันนักศึกษานานาชาติ ระหว่างวันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2563 จัดโดย E-Terapan มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ ประเทศมาเลเซีย

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา

  
            วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 08.45 – 10.15 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นางสาวนุรฮายาตี มะรานอ ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องกลอย่างง่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา

 

        วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.45 – 15.15 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นายมูฮัมหมัดซุกรี มาแจ ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3