วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แนะนำโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
ทบทวนและกำหนดเป้าหมายและกิจกรรมในโครงการ SMP-YRU
(10 ก.พ. 58) 
โครงการการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา หรือโรงเรียนเครือข่ายพื้นที่บริการการศึกษา เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ในลักษณะงบบูรณาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเป็นโครงการสำคัญ (Flagship Project) ที่เห็นชอบจาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ให้มหาวิทยาลัยฯ ในพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดำเนินงานโครงการ SMP เพื่อพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมทั้งด้านเทคโนโลยี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
     โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  หรือโครงการ SMP-YRU มีเป้าหมายสำคัญ คือ การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นพื้นี่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (เขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี เป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)
ซึ่งการดำเนินงานโครงการ SMP จะเริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ร่วมกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่อง จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่
  1. โรงเรียนสุทธิศาสตร์ ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา
  2. โรงเรียนดำรงวิทยา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 
  3. โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ต.ลำใหม่ อ.เมือง 
  4. โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ต.บาลอ อ.รามัน 
  5. โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ต.สะเตง อ.เมือง 
  6. โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์ ต.ปะแต อ.ยะหา
   สำหรับกิจกรรมสำคัญในโครงการ SMP-YRU ประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ ได้แก่

1. บริหารจัดการโครงการและติดตามประเมินผล
2. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนอาจารย์นิเทศก์และผู้บริหารโครงการ
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นฐาน (มรย.)
4. พัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ต้นแบบส่งเสริม การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นฐาน (มรย.)
5. พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเครือข่าย
6. พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนเครือข่าย
7. จัดการเรียนการสอนเสริมพิเศษในพื้นที่โรงเรียนเครือข่ายและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8. ศึกษาดูงานและจัดค่ายวิทยาศาสตร์เเสริมสร้างเจตคติและทักษะทางวิทยาศาสตร์
9. ค่ายไอซีทีเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
10. English Camp เสริมสร้างภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร