วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เตรียมความพร้อมแข่งขัน A - Math

 

    ⇨ช่วงเดือนกรกฎาคม นักเรียน SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5  ได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน เตรียมความพร้อมในการแข่งขัน A - Math  โดยมีอาจารย์ นิมัสกะห์ สือรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและค่อยให้คำแนะนำ

การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียน SMP โรงเรียนดำรงวิทยา


ช่วงเดือนกรกฎาคม  นักเรียน SMP โรงเรียนดำรงวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ได้มีการใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน และในวันหยุดศุกร์ – เสาร์ มาทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีอาจารย์ผู้สอนและนักวิทยาศาสตร์เป็นที่ปรึกษาการทำโครงงาน ซึ่งทางโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้สนับสนุนงบประมาณ และส่งเสริมให้นักเรียนในโครงการ มีการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงาน 

ปฏิบัติการรายวิชาชีววิทยา เรื่อง การศึกษาโครงสร้างภายในของรากพืช
มื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  เวลา 08.00 - 09.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา มีการเรียนการสอนภาคปฏิบัติรายวิชาชีววิทยา เรื่อง การศึกษาโครงสร้างภายในของรากพืช สำหรับกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 SMP โดยมี อ.ซอฟียะห์ มะบูมิ่ง เป็นผู้สอน

ปฏิบัติการรายวิชาชีววิทยา เรื่อง ทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์และการศึกษาสิ่งมีชีวิตในน้ำ

                  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 14.10 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาชีววิทยา เรื่อง ทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์และการศึกษาสิ่งมีชีวิตในน้ำ ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โดยมีอาจารย์อุหมาด เดชอรัญ เป็นอาจารย์ประจำวิชาชีววืทยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆของกล้องจุลทรรศน์
2.เพื่อฝึกทักษะการใช้กล้องจุลทรรนศ์แบบแสงอย่างถูกวิธี
3.เพื่อศึกษาการใช้กล้องโดยใช้ตัวอย่างน่ำ

 

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา


เนื่องด้วยทางโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้สนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมให้นักเรียนในโครงการฯ มีการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีการต่อยอดในการจัดการแข่งขันทางวิชาการ ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคมที่จะถึงนี้ ทำให้ในช่วงเดือนกรกฎาคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 ในโครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ได้ใช้เวลาว่างจากการเรียนมาเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแล และนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเป็นที่ปรึกษาและเอื้อความสะดวก

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การเตรียมความพร้อมของโครงงานโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา


               เนื่องด้วยโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้สนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมให้นักเรียนในโครงการฯ จัดการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และได้มีการต่อยอดในการจัดการแข่งขันทางวิชาการ โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 ในโครงการ SMP โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ได้มีการใช้เวลาว่างจากการเรียนมาเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแล และนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเป็นที่ปรึกษาและอำนวยความสะดวก

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลนักเรียน SMP ประจำปี 2562


        ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)  กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลนักเรียน SMP โดยใช้ข้อสอบวัดระดับความรู้ ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมวางแผนการออกข้อสอบให้ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดให้หลักสูตรและเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๖ รายวิชาของนักเรียนในโครงการ SMP ได่แก่  คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การฝึกซ้อมการแข่งขัน A - Math ของนักเรียนโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา

              นักเรียน SMP โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เตรียมความพร้อมในการแข่งขัน A - Math ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2562 ได้ใช้ในเวลาเรียนวิชาชุมนุมและหลังเลิกเรียน โดยมีอาจารย์ตอเละ ยูโซ๊ะ และอาจารย์อัดนันท์  ตาเห เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและค่อยให้คำแนะนำ


วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

แลปปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง อุณหภูมิการรักษาดุลยภาพของปลา


          
          ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ นักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เรียนแลปปฏิบัติการ เรื่อง อุณหภูมิการรักษาดุลยภาพของปลา เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาชีววิทยา โดยมีอาจารย์ สายฝน บาหะลา เป็นผู้สอน
      สัตว์แต่ละชนิดจะมีกลไกการรักษาดุลยภาพของน้ำในร่างกาย เพื่อให้ร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุลและเหมาะสมต่อการดำรงชีวิต เนื่องจากน้ำในร่างกายของสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของแร่ธาตุ และสารต่าง ๆ ที่ละลายอยู่ในน้ำ ดังนั้นการรักษาดุลยภาพของน้ำในร่างกายจึงมีความเกี่ยวข้องกับการรักษาดุลยภาพของเกลือแร่ และสารต่าง ๆ ในร่างกาย
           

           กิจกรรมให้นักเรียนออกแบบการทดลองเพื่อแสดงถึงอุณหภูมิมีผลต่อการรักษาดุลยภาพของปลาชนิดนั้น และศึกษาระบบหมุนเวียนแบบปิดด้วยกล้องจุลทรรศน์ นักเรียนนำปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาติภายในโรงเรียนและบ้านมาศึกษา เกิดความสนใจ มีการออกแบบการทดลองให้เข้ากับบทเรียน สนุกสนานในการเรียนรู้

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

พิธีปิดค่ายเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการวิทย์ - คณิต พิชิต PAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


วันที่18 กรกฎาคม 2562  พิธีปิดกิจกรรม ค่ายเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการวิทย์ - คณิต พิชิต PAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 205 คน จากโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา และโรงเรียนดำรงวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบ ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ ให้ชินกับรูปแบบของการทดสอบ ตลอดจนสร้างความเข้าใจให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ในการทดสอบ

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ค่ายเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการวิทย์ - คณิต พิชิต PAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 16 ก.ค. 62)


กิจกรรมการติว (วันที่ 16 ก.ค. 62) ติวในราย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาชีววิทยา ค่ายเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการวิทย์ - คณิต พิชิต PAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบ ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ ให้ชินกับรูปแบบของการทดสอบ ตลอดจนสร้างความเข้าใจให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ในการทดสอบ

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ค่ายเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการวิทย์ - คณิต พิชิต PAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


        ระหว่างวันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Science Mathematics Program : SMP) จัดกิจกรรม ค่ายเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการวิทย์ - คณิต พิชิต PAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 205 คน จากโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา และโรงเรียนดำรงวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบ ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ ให้ชินกับรูปแบบของการทดสอบ ตลอดจนสร้างความเข้าใจให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ในการทดสอบ ปัจจุบันการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งสาขาด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้านอื่น ๆ ยังได้รับความสนใจเข้าศึกษาต่อจากนักเรียน ในพื้นที่ค่อนข้างน้อยมาก ทั้งๆ ที่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขาเหล่านี้ จะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ เป็นนักสร้างสรรค์ นักคิดค้น นักวิจัย สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ดังนั้น โครงการ SMP ก็จะเป็นแรงผลักดันและกระตุ้นให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สำเร็จจากโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 6 โรงเรียน ให้ความสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการ มีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลาย หรืออาจสนใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาอื่นๆ ก็ได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ SMP จะดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดโครงการ ประชุมปฏิบัติการเพื่อบูรณาการสู่การสำเร็จ ของคณะกรรมการโครงการ SMP และเครือข่าย 9 โรงเรียน กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมบี.พี.สมิหลาบีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ภายในกิจกรรมในวันนี้ได้มีประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มาแนะนำหลักสูตรและแนะแนวทางการศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆให้เห็นถึงความพร้อมทางด้านบุคลากร ความพร้อมทางด้านอุปกรณ์เครืองมือในการเรียนการสอน และชี้ให้เห็นความแตกต่างของหลักสูตรที่ปรับตามบริบทของพื้นที่ รวมถึงงานที่รองรับมือจบการศึกษากิจกรมในช่วงบ่ายมีการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ SMP ในโรงเรียนเครือข่าย 9 โรงเรียน 1) โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 2) โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา 3) โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์บาลอ 4) โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 5) โรงเรียนดำรงวิทยา 6) โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา 7) โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 8) โรงเรียนประทีปวิทยา และ 9) โรงเรียนคัมภีร์วิทยา มีการเสวนาแรกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างโครงการ SMP ผู้บริหารสถานศึก ครูผู้สอน ครูแนะแนว ผู้ปกครอง และที่ขาดไม่ได้เรียนคือนักเรียนผู้รับบริการตรงจากทางโครงการและสถานศึกษา หัวข้อในการเสวนา ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และการพัฒนาโครงการสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างยั่งยืน

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


        ระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดโครงการ ประชุมปฏิบัติการเพื่อบูรณาการสู่การสำเร็จ ของคณะกรรมการโครงการ SMP และเครือข่าย 9 โรงเรียน กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมบี.พี.สมิหลาบีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม กล่าวรายงานนางสาวนิสาพร มูหะมัด ในนามรองประธานโครงการ SMP ฝ่ายจัดสัมมนาฯ และได้รับเกียรติจาก พันเอกณรรคพล เขียนค้างพลู รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ศูนย์สันติวิธี นางนูรอาเฟียซ อายุ นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และนางสาว นูรีดา มูละแท นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรามัน จังหวัดยะลา เข้าร่วมเสวนามุมมองทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา

        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ในแผนบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ดำเนินการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเครือข่ายพื้นที่จังหวัดยะลา ให้การสนับสนุนการดำเนินการ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในส่วนหน้า ภาค 4 ส่วนหน้า และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การพัฒนาห้องเรียนต้นแบบจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดยะลา มีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในจังหวัดยะลาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 โรงเรียน โดยนำร่องในปี พ.ศ. 2559 จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 2) โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา 3) โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์บาลอ 4) โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 5) โรงเรียนดำรงวิทยา 6) โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา และในปี พ.ศ.2561 ได้ขยายโรงเรียนเครือข่ายเพิ่มอีก 3 โรงเรียน ได้แก่ 7) โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 8) โรงเรียนประทีปวิทยา และ 9) โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ในการจัดการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โครงการ SMP รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ การระดมความคิด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหาร หัวหน้าโครงการฯ และตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนเครือข่าย เพื่อนำแนวทางมาปรับใช้ในการดำเนินโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริการ