วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ต.ปะแต ยะหา


         ระหว่างวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2559
เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์โครงการ SMP ได้ลงพื้นที่โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์  จัดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน
          
           การจัดห้องในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากครูและนักเรียนในโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์  
      ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  สำหรับสภาพห้องเรียนวิทยาศาสน์และคณิตศาสตร์เสร็จสมบูรณ์
      แล้ว  ประมาณ 90 เปอร์เซ็น  พร้อมเรียนในภาคเรียนที่ 2
      วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

นักวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่จัดห้องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา

           ระหว่างวันที่ 21และ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ ได้ลงลงพื้นที่จัดห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนในเครือข่าย  ณ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ต.ลำใหม่  อ.เมือง  จ.ยะลา
           ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 นั้น เราได้เริ่มต้นโดยการขนครุภัณฑ์  ทำความสะอาดห้องและจัดโต๊ะ  เก้าอี้ ให้เป็นไปตามแบบที่ได้มีการออกแบบไว้ ทั้ง 2 ห้อง ซึ่งรูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามสภาพของห้องปฎิบัติการของแต่ละโรงเรียน  โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาสามารถจัดห้องปฎิบัติการได้ตามแบบที่กำหนดไว้  เนื่ิองจากห้องปฎิบัติการมีขนาดใหญ่ จึงทำให้จัดสัดส่วนได้  ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์มีห้องเก็บสารและอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์ได้เป็นสัดส่วนอย่างระเบียบเรียบร้อย แต่พบว่าเก้าอี้ปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ชำรุด 2 ตัว ส่วนในวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ได้มีการนำครุภัณฑ์  ขัดแยกอย่างเป็นหมวดหมู่ และจัดเข้าตู้ ส่วนปัณหาที่่พบคือ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางวิทยาศาตร์มีที่จัดเก็บ ไม่เพียงพอกับจำนวนของครุภัณฑ์
            วันดังกล่าวนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียน  แต่นักเรียนในโครงการ SMP ก็ มาช่วยด้วยความสมัคใจช่วยกันจนเสร็จ  นักเรียนต่างก็บอกว่าตื่นเต้นและดีใจที่จะได้ใช้ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
            การลงพื้นที่จัดห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนในเครือข่าย  ณ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับการอำนวยความสะดวก โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายมะสบรี  อารี และนักเรียนในโครงการ SMP ของโรงเรียน
ภาพบรรยากาศ  การจัดห้องวิทยาศาสตร์ภาพบรรยากาศ  การจัดห้องคณิตศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์โครงการ SMP ลงพื้นที่โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์โครงการ SMP ลงพื้นที่โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

       ระหว่างวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2559 เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจำโครงการ SMP ลงพื้นที่      โรงเรียนเครือข่าย เพื่อดำเนินการจัดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา อ.ธารโต เพื่อให้ห้องปฏิบัติการพร้อมให้บริการทัน ในภาคเรียนการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นี้
      

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประชุมบุคลากรประจำโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2560

 โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 จัดประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม เพื่อเร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยเน้นให้ดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
   ในการประชุมครั้งนี้ ยังได้มอบหมายงาน (KPIs) ให้เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการประจำโรงเรียนเพื่อจัดห้องปฏิบัติการ ดูแล และให้บริการแก่ผู้สอน และนักเรียนในโครงการ SMP เน้นให้นักเรียนสามารถสร้างผลงานจากโครงการ โดยการใช้ประโยชน์จากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่โครงการได้ดำเนินการพัฒนามาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   สำหรับแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้ โครงการ SMP จะขยายการรับนักเรียนใหม่เป็นปีที่ 2 (รับ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560) รวมจำนวน 260 คน กระจายจำนวนไปยัง 6 โรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ โดยเน้นการพัฒนาตัวครูผู้สอน นักเรียน อาจารย์นิเทศ การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการประเมินผลโครงการด้วยกระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่องต่อไป