วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ portfolio ด้วย Canva Application สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6       เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. จัด"อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Portfolio ด้วยแอปพลิเคชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบกลาง (TCAS) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (25 - 605) อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี เป็นวิทยากรหลัก พร้อมด้วยผู้ช่วยวิทยากร นักนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ในวันนี้โดยมีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 47 คนตัวอย่างผลงานวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ปฏิบัติการชีววิทยาเรื่อง ทางเดินอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดำรงวิทยา


     วันที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 - 14.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP - YRU โรงเรียนดำรงวิทยา นางสาวมารีแย กาเดร์ ครูผู้สอนรายวิชาชีววิทยา ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการ เรื่อง ทางเดินอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อศึกษาอวัยวะภายในและศึกษาทางเดินอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ ไก่ ปลาดุก ปลาทับทิม และกบ โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และผู้ช่วยสอนปฏิบัติการในครั้งนี้

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ปฏิบัติการเคมีเรื่อง การไทเทรตหาจุดยุติ ด้วยฟีนอล์ฟทาลีน และเมทิลออเรนจ์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดำรงวิทยา

        เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการ SMP - YRU โรงเรียนดำรงวิทยา นางสาวกอรีเย๊าะ มะนาฮา ครูผู้สอนรายวิชา เคมี ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการเรื่อง การไทเทรตหาจุดยุติ ด้วยฟีนอล์ฟทาลีน และเมทิลออเรนจ์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้เตรียมสารเคมีและเป็นผู้ช่วยในการสอนปฏิบัติการในครั้งนี้

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565

แลปปฏิบัติการ ศึกษาอวัยวะภายในและระบบทางเดินอาหารของสัตว์


    เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ได้ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะภายในและระบบทางเดินอาหารของสัตว์ต่างๆ ได้แก่ ไก่ ปลา นก ไส้เดือนดิน กุ้งและปลาหมึก โดยมีอาจารย์ซูไฮตี สาแม และอาจารย์ฮาลีเมาะ เลาะแม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและคอยดูแลควบคุมตลอดการปฏิบัติการ

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565

กิจกรรมเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP-YRU) ณ โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา

        
        เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานพิธีเปิดฯห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี อาจารย์และผู้รับผิดชอบโครงการฯ คณะกรรมการดำเนินงาน ผู้บริหารโรงเรียน คุณครู ผู้ปกครอง นักเรียน สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบันนังสตา ตัวแทน กอ.รมน.ภาค 4 สน. รวมถึงชุมชนเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Science and Mathematics Program Yala Rajabhat University: SMP YRU) ในวันนี้ ณ โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กล่าวรายงานโดย นายฮัตตา สะมาแอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา เพื่อการดำเนินงานกิจกรรมเปิดห้องเรียนพิเศษ ในวันนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยมีการแสดงจากนักเรียน ดังนี้ 1) การอ่านคัมภีร์อัล-กรุอาน 2) การแสดง Science Show และ 3) กิจกรรมเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

        โครงการ SMP-YRU ได้ดำเนินการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินงานอย่างเนื่อง ซึ่งมีโรงเรียนเครือข่ายทั้งหมด 15 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2665 ได้ขยายโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนผดุงศีลวิทยา โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา และโรงเรียนพัฒนาวิทยากร เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนเยาวชน และชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนในเมือง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาสร้างความเสมอภาคในการเรียนรู้