วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564

กิจกรรมแนะแนวโครงการ SMP-YRU โรงเรียนดำรงวิทยา

        
        วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนดำรงวิทยา โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Science Mathematics Program : SMP - YRU โรงเรียนดำรงวิทยา ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และแนะแนวโครงการ SMP-YRU ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายอับดุลรอศักดิ์ ยูโซ๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีฝ่ายวิชาการศาสนาและสามัญ เข้าร่วมพบปะนักเรียนในครั้งนี้ด้วย

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564

กิจกรรมเปิดโลกการศึกษาเพื่ออนาคตใหม่ (New Normal) เลือกเรียนคณะที่ใช่สู่อาชีพที่ฝัน

          วันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-12.15 น. โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา  อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์  จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรชย์ รวิชาติ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ดำเนินจัด "กิจกรรมเปิดโลกการศึกษาเพื่ออนาคตใหม่ (New Normal) เลือกเรียนคณะที่ใช่สู่อาชีพที่ฝัน" ให้กับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP-YRU ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting จำนวน 15 โรงเรียน0ได้แก่ โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา โรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ โรงเรียนประทีปวิทยา โรงเรียนคัมภีร์วิทยา โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา โรงเรียนพัฒนาวิทยากร โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โรงเรียนผดุงศิลวิทยา และโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้"  (https://www.yru.ac.th/th/) ประกอบด้วย 4 คณะดังนี้ 1.วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร (https://science.yru.ac.th/science2016/) 2.คณะครุศาสตร์ (https://edu.yru.ac.th/th/) 3.คณะวิทยาการจัดการ (https://fms.yru.ac.th/web59/) และ 4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (https://human.yru.ac.th/web59/โดยให้แต่ละคณะนำเสนอแนะแนวiรูปแบบการเรียนและอาชีพ เพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจเข้ามาศึกษาต่อในคณะฯ ต่อไป 

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดโลกการศึกษาเพื่ออนาคตใหม่ New normal เลือกเรียนคณะที่ใช่สู่อาชีพที่ฝัน

           ด้วย
โครงการ SMP-YRU ในโรงเรียนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมเปิดโลกการศึกษาเพื่ออนาคตใหม่ (New Normal) เลือกเรียนคณะที่ใช่สู่อาชีพที่ฝัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP-YRU ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 โรงเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 14 โรงเรียน0ได้แก่ โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา โรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ โรงเรียนประทีปวิทยา โรงเรียนคัมภีร์วิทยา โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา โรงเรียนพัฒนาวิทยากร โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โรงเรียนผดุงศิลวิทยา และโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30  12. 15 น. ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud โดยมี Meeting ID: 7945264970 Passcode: 072749


วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564

นักเรียนในโครงการ SMP-YRU ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดำรงวิทยา จัดกิจกรรม English for child

            เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. นางสาวนูรีซัน ดีนา นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP-YRU) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมด้วยทีมงาน ได้จัดกิจกรรม English for child ในหัวข้อเรื่อง Public speaking ให้กับนักเรียนระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 28 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนดำรงวิทยา โดยมีนายอับดุลรอศักดิ์ ยูโซ๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงวิทยา ให้เกียรติมากล่าวเปิดพิธี และมีอาจารย์มูฮำมัด หะยีเลาะ อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้