วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดโลกการศึกษาเพื่ออนาคตใหม่ New normal เลือกเรียนคณะที่ใช่สู่อาชีพที่ฝัน

           ด้วย
โครงการ SMP-YRU ในโรงเรียนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมเปิดโลกการศึกษาเพื่ออนาคตใหม่ (New Normal) เลือกเรียนคณะที่ใช่สู่อาชีพที่ฝัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP-YRU ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 โรงเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 14 โรงเรียน0ได้แก่ โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา โรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ โรงเรียนประทีปวิทยา โรงเรียนคัมภีร์วิทยา โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา โรงเรียนพัฒนาวิทยากร โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โรงเรียนผดุงศิลวิทยา และโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30  12. 15 น. ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud โดยมี Meeting ID: 7945264970 Passcode: 072749


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น