วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กิจกรรมบริการวิชาการและแนะแนวหลักสูตรฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แก่นักเรียน SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดำรงวิทยาวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น. อาจารย์ ดร.ปาวีณา  ดุลยเสรีหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมแลบปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เห็นแนวทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียน SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

นักเรียน SMP เข้าพบอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อพัฒนาคุณภาพกาแฟจากเมล็ดอินทผาลัม


     เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และอาจารย์นูซีลา จินตรา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน กาแฟกเมล็ดอินทผลัม เข้าพบอาจารย์ ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม และอาจารย์สุธีรา ศรีสุข อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา https://science.yru.ac.th/foodsci2016/ เพื่อขอคำปรึกษาและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการแปรรูป และออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ได้คุณภาพและมาตราฐาน 

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง การชุปตะปูเหล็กด้วยสังกะสี

     
        
          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.30 - 21.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี เรื่อง  การชุปตะปูเหล็กด้วยสังกะสี
ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โดยมีอาจารย์อุมีกัลซง จะปะกียา เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยในการทำแลปปฏิบัติการกับนักเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทำการทดลองชุปตะปูเหล็กด้วยสังกะสีโดยใช้กระแสไฟฟ้า
2. เพื่ออธิบายหลักการชุปตะปูเหล็กด้วยสังกะสีโดยใช้กระไฟฟ้าและเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขั้วไฟฟ้า

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการเคมีเรื่อง การถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลล์กัลวานิก นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ ๕ โรงเรียนดำรงวิทยา


เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 – 16.30 น. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา ได้มีจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการเคมี เรื่อง การถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลล์กัลวานิก นักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีอาจารย์กอรีเย๊าะ  มะนาฮา เป็นอาจารย์ผู้สอน และมีนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลบปฏิบัติการ

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีระหว่างโซเดียมฟอสเฟตกับแบเรียมคลอไรด์

 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.00 - 09.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา มีการเรียนการสอนภาคปฏิบัติรายวิชาเคมี เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีระหว่างโซเดียมฟอสเฟตกับแบเรียมคลอไรด์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 SMP โดยมี อ.สูไวนะ เบ็ญดาโอะ เป็นผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เตรียมแล็บปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์การทดลอง
1.ปฏิกิริยาเคมีระหว่างโซเดียมฟอสเฟตกับแบเรียมคลอไรด์เพื่อศึกษาการทำปฏิกิริยาพอดีกันของสาร
2.หาอัตราส่วนโดยโมลของโซเดียมฟอสเฟตต่อแบเรียมคลอไรด์ที่ทำปฏิกิริยาพอดีกัน

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง การแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้า        เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00 - 21.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี เรื่อง การแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้า ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โดยมีอาจารย์อุมีกัลซง จะปะกียา เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยในการทำแลปปฏิบัติการกับนักเรียน

กิจกรรม"จิตอาสาพัฒนา รักบ้านเกิด" และพบปะสภานักเรียน

   

     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติกาารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์  ชุดควบคุมที่ ๙๕๓  และชุดสันติสุขที่ ๓๐๔ จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา รักบ้านเกิด" ให้กับนักเรียนและสถานักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ในการเป็นเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน และให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความสำนึกรักภูมิลำเนาของตัวเอง ซึ่งภายในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมสันทนาการพร้อมกับสอดแทรกความรุ้ทางด้านทางวิชาการ และพบปะสถานักเรียนเพื่อปรึกษาหารือรับทราบแนวทางข้อเสนอของคณะสภานักเรียนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานศักย์โน้มถ่วงกับเส้นทางการเคลื่อนที่

    วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 10.00 - 11.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา มีการเรียนการสอนภาคปฏิบัติรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง พลังงานศักย์โน้มถ่วงกับเส้นทางการเคลื่อนที่ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 SMP โดยมี อ.นูรีดา กะลูแป เป็นผู้สอน
วัตถุประสงค์
1.สามารถระบุนิยามของพลังงานศักย์โน้มถ่วงและงานไดอ้ย่างถูกต้องและแม่นยำ
2.สามารถระบุการเปลี่ยนแปลงระหว่างงานที่กระทาโดยแรงภายนอกและพลังงานภายในระบบได้อย่างถูกต้อง

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง การทอลองหาจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารละลาย

          ✱วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 11.05 - 12.25 น  ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (SMP) เรื่อง การทอลองหาจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารละลาย  โดยมีอาจารย์ วนิดา เหาะแอ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการ

จุดประสงค์การทดลอง
         1. ทดลองหาจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารละลาย
         2. บอกความแตกต่างระหว่างจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์กับสารละลายที่มีสารบริสุทธิ์นั้นเป็นตัวทำละลาย

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อคณิตศาสตร์เพื่อเสริมศักยภาพการเรียนการสอน


🔽เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น.อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อคณิตศาสตร์เพื่อเสริมศักยภาพการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนประทีปวิทยา

ลงพื้นที่นิเทศติตตามผลการดำเนินงาน โครงการ SMP ประจำปี 2562


        ระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ โครงการ SMP ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเครือข่ายพื้นที่จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนคัมภีร์วิทยา โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
        โรงเรียนในเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)  มีทั้งหมดจำนวน 9 โรงเรียน แบ่งเป็น เข้าร่วมโครงการปี พ.ศ. 2559 จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา  โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา  โรงเรียนดำรงวิทยา มีนักเรียนจำนวน 3 รุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 และกำลังสอบคัดเลือกนักเรียนรุ่นที่ 4 เข้าร่วมโครงการ ปี พ.ศ. 2561 จำนวน 3 โรงเรียน โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา โรงเรียนประทีปวิทยา มีนักเรียนจำนวน 1 รุ่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และกำลังสอบคัดเลือกนักเรียนรุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนในโครงการทั้งหมดมี จำนวน 782 คน
        จากผลการดำเนินงานด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและโรงเรียนในเครือข่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความสนใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 พัฒนาครูผู้สอนและนักเรียน อย่างต่อเนื่อง พบว่านักเรียนรุ่นแรก จาก 6 โรงเรียน ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 238 คน ซึ่งกำลังเข้าศึกต่อในระดับอุดมศึกษา โดยยึดระบบ TCAS 5 รอบ รอบที่ 1 Portfolio (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 3 กุมภาพันธ์ 2562) นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 14.71% นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ด้านศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 0.84% นักเรียนคิดเป็นร้อยละ 84.45% กำลังเลือกที่เรียนเข้าสู่ระบบ TCAS 5 ในรอบถัดไป และระบบเอกชนทั่วไป ซึ่งรอบแรกมีสถิตินักเรียนเข้าศึกษต่อในมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อและการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ

      เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.30 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์  ทางสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำทีมโดย อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ  และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อและเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP


    เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวแทนครูนักเรียนและนักวิทยาศาสตร์โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแนะแนวศึกษาต่อในโครงการ SMP  ณ โรงเรียนบ้านลากอ โรงเรียนศาสโนวาทวิทยาและโรงเรียนบ้านยะหา กิจกรรมจะมีการแนะแนวศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักเรียนในโครงการรุ่นแรก และกิจกรรมนันทนาการ

มหกรรมวิชาการ สู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนดำรงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนดำรงวิทยาได้จัดโครงการมหกรรมวิชาการ Pesta Ilmiah Mengembang Prestasi Pelajar มหกรรมวิชาการ สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.อับดุลอายี  สาแม็ง ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน คณะผู้บริหารสถานศึกษา ท่านผู้มีเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดำรงวิทยา และนักเรียนทุกคนเข้าร่วม วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในวันนี้

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กิจกรรม ความร้อน-ความเย็นทำให้หินเปลี่ยนแปลง

     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และ ม2/2 ได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้แบบบุรณาร่วมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความร้อน-ความเย็นทำให้หินเปลี่ยนแปลง โดยมีอาจารย์คอรีนา กูดู อาจารย์ผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ และควบคุมการทดลองโดยนักวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง การถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลล์กัลวานิก         เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00 - 21.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี เรื่อง การถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลล์กัลวานิก ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โดยมีอาจารย์อุมีกัลซง จะปะกียา เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยในการทำแลปปฏิบัติการกับนักเรียน 
                                               à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ การถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลล์กัลวานิก

กิจกรรม "แนะแนวเพื่อสร้างความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย" ให้แก่นักเรียนชั้น ม. 6 ในโครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.45 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอุมมุลกุรอ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง การหาจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารละลาย

  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา มีการเรียนการสอนภาคปฏิบัติรายวิชาเคมี เรื่อง การหาจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารละลาย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 SMP โดยมี อ.สูไวนะ เบ็นดาโอะ เป็นผู้สอน
วัตถุประสงค์การทดลอง
1. ทดลองหาจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารละลาย
2.บอกความแตกต่างระหว่างจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารละลายได้

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อคณิตศาสตร์เพื่อเสริมศักยภาพการเรียนการสอน

    เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อคณิตศาสตร์เพื่อเสริมศักยภาพการเรียนการสอนให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ smp โรงเรียนคัมภีร์วิทยา

นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ            เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้ทำการขอความอนุเคาระห์กับทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อขอคำปรึกษาจากคณะอาจารย์ทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในการทำโครงการเกี่ยวกับ การทำโยเกิร์ตจากถั่วเขียว เป็นรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ซึ่งนักเรียนได้ดำเนินการกระบวนการทำโยเกิรต์จากถั่วเขียวแล้ว แต่พบปัญหาว่าโยเกิร์ตที่ได้จากถั่วเขียวนั้นมีกลื่นฉุนของถั่วเขียว และทำให้รสชาติไม่น่าทาน ทั้งนี้จึงมาขอคำปรึกษาจากคณะอาจารย์ทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และได้การตอบรับจากทางสาขาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา มุนินทร์นพมาศ และอาจารย์สุธีรา ศรีสุข เป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำกระบวนการทำโยเกิร์ตแบบใหม่และการดับกลิ่นฉุนจากถั่วเขียวเพื่อให้เนื้อโยเกิร์ตมีรสชาติที่ดีขึ้นและได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำโยเกิร์ตแบบถูกตามโภชนาการอาหารที่สามารถต่อยอดว่างจำหน่ายได้ในท้องตลาดให้กับนักเรียน ซึ่งทำให้นักเรียนได้รับความรู้และคำแนะนำในการทำโยเกิร์ตและสามารถกลับมาแก้ไขปัญหาที่นักเรียนได้เจอในการทำโยเกิร์ต

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างโซเดียมฟอสเฟตกับแบเรียมคลอไรด์


            เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 - 18.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างโซเดียมฟอสเฟตกับแบเรียมคลอไรด์ ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โดยมีอาจารย์นุรมา สะยือลา เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยในการทำแลปปฏิบัติการกับนักเรียน 
วัตถุประสงค์การทดลอง
1.ทดลองปฏิกิริยาเคมีระหว่างโซเดียมฟอสเฟตและแบเรียมคลอไรด์เพื่อศึกษาการทำปฏิกิริยาพอดีกันของสาร
2.หาอัตราส่วนโดยโมลของโซเดียมฟอสเฟตและแบเรียมคลอไรด์ที่ทำปฏิกิริยาพอดีกัน

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กิจกรรม "แนะแนวเพื่อสร้างความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดำรงวิทยา


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

หนูน้อยวัยใส นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว อนุบาล 1/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 62 ณ ห้องปฏิบัติการต้นแบบวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โครงการ SMP ได้บริการวิชาการให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทลัยราชภัฎยะลา ทำแล็บทดลอง พร้อมคุณครูและพี่เลี้ยง ในรายวิชาวิทยาศาสตร์หรรษา โดยมีวิทยากร นางสาธิดา โพหะดา นักวิทยาศาสตร์เคมี และนายไฮดี แวเด็ง นักวิทยาศาสตร์ประจำโครงการ SMP ปฏิบัติการเรื่องกล้องจุลทรรศน์และกล้องมิวอาย ปฎิบัติการอินดิเคเตอร์ ยูนิเวอร์แซล และปฏิบัติการการแพร่

สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ เข้าร่วมโครงการ SMP รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562


        วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ เข้าร่วมโครงการ SMP รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประส่งค์เพื่อรับเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)

        ภาพบรรยากาศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 3 ที่กำลังจะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2562 สอบคัดเลือกแข่งขันเพื่อเข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) เป็นโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะทั้งผู้เรียนและครูผู้สอนในด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้นักเรียนความสนใจเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งมีบทบาทเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อคณิตศาสตร์เพื่อเสริมศักยภาพการเรียนการสอน


                    เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น.อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อคณิตศาสตร์เพื่อเสริมศักยภาพการเรียนการสอนให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ณ ห้องสัมนา 2 โรงเรียนธรรมวิทยามูนิธิ
                  กิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อคณิตศาสตร์เพื่อเสริมศักยภาพการเรียนการสอน
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์การคิดวิเคราะห์คำนวณของนักเรียนและเป็นกิจกรรมตัวอย่างซึ่งจะเป็นแนวทางให้กับครูผู้สอนไปประยุกต์ใช้จริงในการเรียนการสอน โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการนำเนื้อหาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์มาถ่ายทอดผ่านการเล่นเกมและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ และมีการแนะนำการเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนเพิ่อเตรียมพร้อมในการเลือกเรียนต่อ

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

นักเรียนโครงการ SMP Top 5 ทัศนศึกษา “ บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จํากัด YAKULT THAI”


        วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำนักเรียน Top 5 ชั้นมัธยมศึกษาปี 6 จาก 6 โรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP ที่มีผลการสอบวัดระดับติด 3 อันดับแรกของโรงเรียนจำนวน 3 คน และนักเรียนกิจกรรมเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับโครงการและโรงเรียน จำนวน 2 คน โรงเรียนละ 5 คน จำนวน 6 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน ได้โคต้าพิเศษไปศึกดูงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จํากัด YAKULT กรุงเทพมหานคร เพื่อทราบถึงแหล่งงานที่รองรับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมถึงการเลือกเรียนเพื่อเข้าทำงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและค้นหาตัวตนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

นักเรียนโครงการ SMP Top 5 ทัศนศึกษา “ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด CENTRAL LAB THAI” แล็บประชารัฐมาตรฐานสากล


        วั
นที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำนักเรียน Top 5 ชั้นมัธยมศึกษาปี 6 จาก 6 โรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP ที่มีผลการสอบวัดระดับติด 3 อันดับแรกของโรงเรียนจำนวน 3 คน และนักเรียนกิจกรรมเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับโครงการและโรงเรียน จำนวน 2 คน โรงเรียนละ 5 คน จำนวน 6 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน ได้โคต้าพิเศษไปศึกดูงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด CENTRAL LAB THAI แล็บประชารัฐมาตรฐานสากล เพื่อทราบถึงแหล่งงานที่รองรับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมถึงการเลือกเรียนเพื่อเข้าทำงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและค้นหาตัวตนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา