วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

นักเรียนโครงการ SMP Top 5 ทัศนศึกษา “ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด CENTRAL LAB THAI” แล็บประชารัฐมาตรฐานสากล


        วั
นที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำนักเรียน Top 5 ชั้นมัธยมศึกษาปี 6 จาก 6 โรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP ที่มีผลการสอบวัดระดับติด 3 อันดับแรกของโรงเรียนจำนวน 3 คน และนักเรียนกิจกรรมเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับโครงการและโรงเรียน จำนวน 2 คน โรงเรียนละ 5 คน จำนวน 6 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน ได้โคต้าพิเศษไปศึกดูงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด CENTRAL LAB THAI แล็บประชารัฐมาตรฐานสากล เพื่อทราบถึงแหล่งงานที่รองรับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมถึงการเลือกเรียนเพื่อเข้าทำงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและค้นหาตัวตนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น