วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ...ค่ายปรับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
          เมื่อวันที่ ๓ - ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ด้วยโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  Science Mathematics Program (SMP) อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายปรับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รุ่นที่ ๒ เพื่อพัฒนาความพร้อมและพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ก่อนเรียน ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น ๒ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายปรับพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่ในโครงการ SMP รุ่นที่ ๒ รุ่นที่ ๒ โดยมี คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เจ้าหน้าที่โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ (SMP) คุณครู และนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในจังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการนำร่อง จำนวน ๖ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนมะอาหัดอิสลามมียะห์บาลอ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ โรงเรียนดำรงวิทยา และโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา กล่าวรายงานโดยอาจารย์ ปิยศิริ สุนทรนนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นผู้รับผิดชอบการอบรมฯ ในครั้งนี้
            สำหรับการอบรมฯ ในครั้งนี้เป็นการอบรมฯ พัฒนาด้านวิชาการให้แก่นักเรียนรุ่นที่ ๒ โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการถ่ายทอดความรู้ และมีประสบการณ์ในการจัดอบรมติวเข้มในแต่ลสาขาวิชา ดังนี้ 
          อาจารย์ศุภานันท์ วงศ์กล้ากับอาจารย์อาดือนัน หะยีแยนา (คณิตศาสตร์)  
          อาจารย์สุดารัตน์ อินทร์น้อย (ฟิสิกส์) 
          อาจารย์ภูริวัฒน์ จิตตาภรณ์ (เคมี) 
          อาจารย์ ดร.สุพัตรา เทพณรงค์ (ชีววิทยา) 
เพื่อเสริมความรู้ก่อนเรียนแก่นักเรียน จากทั้งหมด 6 โรงเรียนในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า ๒๔๐ คน 
  


  


วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ รุ่นที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
รุ่นที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
Science Mathematics Program (SMP)
ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
   
          เมื่อ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ด้วยโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ รุ่นที่ ๒ พร้อมผู้ปกครองและครูผู้สอน รวมทั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในโรงเรียนเครือข่ายพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลาที่เข้าร่วม ดังนี้ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนสมบูณร์ศาสน์ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์บาลอ และโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา รวมนักเรียน ๒๔๐ คน ณ ห้องประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีและให้โอวาท ต้อนรับนักเรียนใหม่ รุ่นที่ ๒ โครงการ SMP  ผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน และคณะกรรมการดำเนินงาน แนะแนวทางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา  กล่าวรายงานโดยอาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากผู้บริหารโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาและโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียห์บาลอให้โอวาทและต้อนรับนักเรียนใหม่ รุ่นที่ ๒ 
          วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค์ในการดำเนินงาน รวมทั้งแผนการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักเรียนและครูเพื่อเสริมศัยกภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ตลอดปีงบประมาณการศึกษา ๒๕๖๐ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนักเรียนถามถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการฯ และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน SMP รุ่นที่ ๑ ขึ้นเวทีเล่าถึงประสบการณ์หรือความประทับใจที่ผ่านมา
 

 

 

   

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงงานให้แก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในโครงการ SMP

พิธีเปิด โดย อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
       
          ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับครูในโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดยะลา ในโครงการห้องเรียนเรียนาพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โครงการ SMP   อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ กล่าวรายงานโดย อาจารย์นุชนาถ เต็มดี ประธานหลักสูตรคณิตศาสตร์และสถิติ เป็นผู้รับผิดชอบการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ 
       
          ทางโครงการห้องเรียนเรียนพิเศษ SMP ได้เชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ใน เรื่องการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ คือ อาจารย์ฝ้าตีม๊ะ หนูเอียด, อาจารย์อารัตสะ จันทร์คง และอาจารย์สุนธีราภรณ์ ชัยฤกษ์ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมดังนี้ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์บาลอ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนสมบูณร์ศาสน์ โรงเรียนดำรงวิทยา และโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมศักยภาพครูผู้สอน และเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักเรียนในการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์
       
          รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ มีหัวข้อดังนี้
๑. บรรยายความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการทำโครงงานคณิตศาสตร์
๒. บรรยายความรู้การเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์
๓.แบ่งกลุ่มระดมความคิดรอบปัญหาการทำโครงงานคณิตศาสตร์และนำเสนออภิปรายผลการระดมความคิดการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์
๔.แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเขียนรายงาานโครงงานคณิตศาสตร์และนำเสนออภิปรายผลการเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์

       

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานโครงการ SMP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ

 โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมประชุมกรรมการปฏิบัติงานประจำโครงการ เมื่อ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม กลาดี อาคารเฉลิมพระเกียรติวชิราลงกรณ (อาคาร 20) ซึ่งมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ดูแลโครงการเป็นประธาน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยผู้จัดการโครงการและนักวิทยาศาสตร์ประจำโครงการ (ปฏิบัติงานสนับสนุนห้องปฏิบัติการประจำโรงเรียน)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ให้แก่บุคลากรประจำโครงการให้สามารถปฏิบัติงานเชิงรุกได้ตามเป้าหมายของโครงการ และร่วมกันเตรียมดำเนินงานกิจกรรมของโครงการในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงเตรียมการลงพื้นที่นิเทศผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียน SMP ในพื้นที่ 6 โรงเรียนในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560  และการเตรียมการร่วมจัดนิทรรศการงาน "มหกรรมวิชาการเพื่อการมีงานทำจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2560" ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2560 เพื่อแสดงผลงานและความสำเร็จของโครงการ SMP ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นผู้ร่วมดำเนินงานกับเครือข่ายสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า) ผลการดำเนินงานโครงการ จะได้เผยแพร่ในโอกาสต่อไป


วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

แสดงความยินดีกกับนักเรียนในโครงการ SMP

แสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ 
Science Mathematics Program (SMP) 
ที่สอบผ่านการคัดเลือกค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ ปีที่ 2 ประจำปีงบประมาณ  2560 
      
        ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จัดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน 4 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังทัศนคติด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน และพัฒนาทักษะชีวิต การทำงานเป็นทีม และมิตรภาพระหว่างนักเรียน โดยคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรให้ความรู้
        โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในเครือข่ายพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดยะลา ที่สอบผ่านการคัดเลือกค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ ปีที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 23 คน และสำรองจำนวน 10 คน โดยมีดังนี้ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ, โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์, โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา, โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์บาลอ และโรงเรียนดำรงวิทยา 
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกวิชาคณิตศาสตร์ 
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกวิชาชีววิทยา

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกวิชาฟิสิกส์
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกวิชาเคมี