วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

แนวทางการพัฒนาต่อยอดนักเรียนในโรงเรียนและชุมชนในโครงการ SMP-YRU ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

           ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือที่รู้จักในโครงการ SMP-YRU มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2565 โดยได้รับงบประมาณแผ่นดินอุดหนุนภายใต้แผนบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับพัฒนาห้องเรียนต้นแบบโปรแกรมด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและสร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนเกี่ยวกับการดำเนินงานของภาครัฐในพื้นที่โดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นฐาน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดยะลา รวมทั้งหมด 15 โรงเรียน มีจำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 ที่ผ่านการพัฒนาในโครงการนี้มากว่า 2,500 คน มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการในช่วงปี 2559-2562 แล้ว จำนวน 4 รุ่น กว่า 300 คน ส่วนใหญ่สนใจและสามารถศึกษาต่อปริญญาตรีในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ได้ และในสาขาอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยในพื้นที่และมหาวิทยาลัยในส่วนกลาง


     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งตามแนวทางในแผนบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นให้ปรับกิจกรรมเพื่อที่จะไม่ให้ซ้ำซ้อนกับงานประจำ (Function) ของหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบอยู่แล้ว และได้กำหนดพื้นที่พัฒนาเร่งด่วนไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2566 พื้นที่ทั้ง 15 โรงเรียนและชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน จึงเป็นพื้นที่การขยายผลและต่อยอดการดำเนินงานในโครงการเดิม โดยการใช้กลุ่มเป้าหมายในโรงเรียน SMP-YRU จำนวน 15 โรงเรียน บูรณการร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คุ้มค่าคุ้มทุนที่ได้ดำเนินการไว้แล้ว โดยเน้นให้โรงเรียน ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกันให้เกิดความมั่นคลและยั่งยืนต่อไป  

      ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะกรรมการโครงการฯ จึงได้เสนอ (ร่าง)  โครงการพัฒนาทักษะเสริมการเรียนรู้ด้วยสมรรถนะไอที STEAM ด้วยการบูรณาการณ์ ศิลป์ (ศิลปะ ดนตรี ศาสนาและวัฒนธรรม) สร้างเสริมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นการบูรณาการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสานต่อกิจกรรมพัฒนาและสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนห้องเรียน SMP-YRU และห้องเรียนโปรแกรมและระดับชั้นอื่น ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรม  อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็นเพียงการเสนอ (ร่าง) โครงการฯ เพื่อการพิจารณาโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป โปรดติดตามความคืบหน้าโครงการฯ ต่อไป 


วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คณะกรรมการโครงการ SMP-YRU ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 3 โรงเรียน

          
          เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU ร่วมกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และกองนโยบายและแผน โดยทีมออกแบบและวิศวกร ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพห้องที่จะปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 3 โรงเรียน เพื่อนำข้อมูลมาปรับแบบก่อสร้าง สำหรับการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของแต่ละโรงเรียนให้มากที่สุด  สำหรับพื้นที่โรงเรียนที่ได้เข้าไปสำรวจและเยี่ยมชม ได้แก่ 

1.โรงเรียนผดุงศิลวิทยา ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา
2.โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา (ปอเนาะกาสังบน) ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา
3.โรงเรียนพัฒนาวิทยากร (ปอเนาะป่าพร้าว) ตำบลจ๊ะกว๊ะ อำเภอรามัน

ผลการตรวจเยี่ยม พบว่า สภาพทั่วไปของโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 3 โรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมตอนต้น-ตอนปลายอยู่แล้ว และมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จำนวน 1 ห้อง แต่ส่วนใหญ่ ยังขาดอุปกรณ์ทดลองและวัสดุจัดการเรียนการสอน อีกทั้งครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ ยังขาดการพัฒนาเทคนิคและทักษะในการจัดการเรียนรู้การทำการทดลองวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ