วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

นักเรียน Top 3 ชมการแสดงท้องฟ้าจำลอง(กรุงเทพ)

วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.30-14.30 น. นักเรียน Top 3 จาก 6 โรงเรียนเครือข่าย(รุ่นแรก) โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนจำนวน 24 คน เข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลอง (กรุงเทพ) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ตลอดระยะเวลา 1 ชั่วโมง นักวิชาการศึกษาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ และจัดฉายภาพยนตร์จากเครื่องฉายและสื่อมัลติมีเดียเพื่อแสดงดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ และวัตถุบนท้องฟ้าต่างๆ ทำให้เห็นการเคลื่อนที่ของดวงดาวบนท้องฟ้าหรือในจักวาลอันซับซ้อนได้อย่างสมจริง บริเวณรอบๆโดมมีการจัดแสดงนิทรรศการด้านดาราศาสตร์และอวกาศให้ได้สัมผัสและเรียนรู้ ทำให้นักเรียนได้เห็นถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าและเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆในการนำไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโลก ดาราศาสตร์และอวกาศมากยิ่งขึ้น

นักเรียน Top 3 เข้าชมพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์

วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 10.00-11.30 น. นักเรียน Top 3 จาก 6 โรงเรียนเครือข่าย(รุ่นแรก) โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนจำนวน 24 คน เข้าชมพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ ณ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมรับฟังการบรรยายความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ฯ  โดยมี อาจารย์ ปิยมาศ สำเร็จกาญจนกิจ อาจารย์ภาควิชากายภาคศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้บรรยายและพาชมภายในพิพิธภัณฑ์ฯ ที่มีการจัดแสดงร่างกายมนุษย์ โชว์อวัยวะที่แตกต่างกันตามอาจารย์ใหญ่แต่ละคน บางท่านโชว์กล้ามเนื้อ บางท่านโชว์ระบบการทำงานของลำไส้ สมอง และยังมีตู้โชว์อวัยวะภายในร่างกายของมนุษย์ ที่จัดแสดงแยกออกมาแต่ละส่วน เช่น หัวใจ ปอด ตับ เป็นต้น สามารถดูได้ใกล้ๆ แต่ห้ามจับ

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563

งานวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา
       เมื่อวันที่ 26 -27 มกราคม 2563 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการของนักเรียนในชุมนมโดยรอบโรงเรียน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด
       

กิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อคณิตศาสตร์เพื่อเสริมศักยภาพการเรียนการสอน

           
              เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น.อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อคณิตศาสตร์เพื่อเสริมศักยภาพการเรียนการสอนให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ณ ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูนิธิ

นักเรียน Top 3 ทัศนศึกษา ณ สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ

วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. นักเรียน Top 3 จาก 6 โรงเรียนเครือข่าย(รุ่นแรก) โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนจำนวน 24 คน เข้าเยี่ยมชมภารกิจของสำนักงานปรมณูเพื่อสันติ พร้อมรับฟังการบรรยาย เรื่อง ภารกิจของ ปส.และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิวเคลียร์และรังสี โดย ดร. กิตติ์กวิน อรามรุญ นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากรบรรยาย  และอธิบายวิธีการใช้งานเครื่องวัดรังสีที่ถูกต้องและแนวทางในการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสธาตุรังสีชนิดต่างๆ พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมภารกิจของสำนักงานปรมณูเพื่อสันติในส่วนของห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีทางชีวภาพ ห้องปฏิบัติการการเตรียมตัวอย่างทางกายภาพ ศูยน์ข้อมูลสถานีเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี นอกจากนี้วิทยากรได้แนะแนวทางการศึกษาต่อและการเตรียมตัวสำหรับนักเรียนที่สนในด้านพลังงานนิวเคลียร์ วิทยาศาสตร์นิวเคลยร์หรือสนใจอยากเข้ามาทำงานในสำนักงานปรมณูพื่อสันติ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นหนึ่งทางเลือกในการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนต่อไป

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร


วันที่ 27 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้โอวาทแก่นักเรียน Top 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก  6 โรงเรียนในเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ที่มีผลการสอบวัดระดับและนักเรียนกิจกรรมเด่น สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและโครงการ จำนวน โรงเรียนละ 3 คน  จาก  6 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 คน ได้รางวัลพิเศษไปทัศนศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีกำหนดการระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2563 ณ หน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร อาทิเช่น สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์(คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) กรุงเทพ และบริษัทไมโครซอฟแวร์ (ประเทศไทย)จำกัด เป็นต้น เพื่อทราบถึงแหล่งงานที่รองรับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศต่อไป  

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ SMP


  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โรงเรียนประทีปวิทยา ได้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าสู่โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Science Mathematics Program : SMP) ให้กับ นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสและทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563

ศึกษาดูงาน กระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning : PBL)

        
        
        เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา  รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา จำนวน 34 คน   ศึกษาดูงาน  กระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning : PBL) โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ วิเคราะห์ปัญหา และพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศในโรงเรียน  

วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563

อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มรภ.ยะลา ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2563 สาขาการพัฒนาการศึกษาและเยาวชน


        เมื่อวันนี้ (17ม.ค.63) อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้รับผิดชอบโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2563 สาขาการพัฒนาการศึกษาและเยาวชน จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการมีความเห็นพ้องกันว่าเป็น “บุคคล” ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นผู้ที่มีความสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่างๆ ให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่นเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ซึ่งสมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชนสืบไป ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนธรรมวิทยาวิทยามูลนิธิ ในการแข่งขันตอบคำถามดาราศาสตร์

               

        เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิได้เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขันตอบคำถามดาราศาสตร์ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กิจกรรมส่งเสิรมทักษะความรู้ทางคณิตศาสตร์

       วันที่ 20 มกราคม 2563  เวลา 09.00 - 12.30 น ณ.ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยมีอาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่3จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

นักเรียน SMP โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิชาการอำเภอ ACADEMIC FAIR


  เมื่อวันที่ 14 -15 มกราคม 2563 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิชาการอำเภอ ACADEMIC FAIR ประจำปีการศึกษา 2562  ซึ่งจัดโดยสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหาร่วมกับกลุ่มโรงเรียนยะหาร่มเย็น เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการของนักเรียนในอำเภอยะหา เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ 
ณ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา


วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง ความเข้มข้นของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

         

   เมื่อวันที่ 14 เดือนมกราคม 2563 เวลา 19.00 - 21.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี เรื่อง ความเข้มข้นของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีอาจารย์ซารีฟะห์ อาวัง เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมี และมีนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการกับนักเรียน

ปฏิบัติการเคมีเรื่อง การไทเทรตหาจุดยุติของปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสแก่ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา


          เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.40 – 16.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา นางสาวยารีย๊ะ บูงา ครูผู้สอนรายวิชาเคมี ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการเคมีเรื่อง การไทเทรตหาจุดยุติของปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสแก่ ให้กับนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563

นักเรียน SMP ร่วมโชว์การแสดงในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการอำเภอ ACADEMIC FAIR


    วันที่ 14 มกราคม 2563  นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา โดยมีนายมาหามะรอลี อาบูบากา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ เป็นผู้กล่าวรายงานและต้อนรับ ในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการอำเภอ ACADEMIC FAIR ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -15 มกราคม 2563 จัดโดยสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหาร่วมกับกลุ่มโรงเรียนยะหาร่มเย็น เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการของนักเรียนในอำเภอยะหาจึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีโรงเรียนในอำเภอยะหาและอำเภอกาบังเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 20 โรง จำนวนนักเรียน 1008 คน. ณ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ปฏิบัติการเคมี เรื่องการไทเทรตกรดอ่อนกับเบสแก่


       เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 14.30– 16.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองวิชาเคมีเรื่องเรื่องการไทเทรกรดอ่อนกับเบสแก่ โดยมี อ.รุสนี สาแม อาจารย์ประจำวิชาเคมี เป็นผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ

วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการชีววิทยาเรื่อง ส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์


          เมื่อวันที่  14 มกราคม 2563 เวลา 15.00 – 16.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา นางสาวนูรอัยนี มะฉุ ครูผู้สอนรายวิชาชีววิทยา ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยาเรื่อง ส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ให้กับนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนวนักเรียนใหม่โครงการ SMP ปีการศึกษา 2563

  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา เพื่อเปิดโอกาส และสร้างแรงบรรดาลใจในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในห้องเรียนพิเศษ SMP  ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 100 กว่าคน และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนมากล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีครูผู้สอน และนักวิทยาศาตร์เป็นผู้แนะแนวและดำเนินกิจกรรม

การทดสอบความเป็นกรด – เบสของสารละลาย       วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 11.30– 12.10 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองวิชาเคมีเรื่องเรื่องการทดสอบความเป็นกรด – เบสของสารละลาย โดยมี อ.รุสนี  สาแม อาจารย์ประจำวิชาเคมี เป็นผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ

           ------------------------------------------------------------------------------
          ตามที่โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา ภายใต้นโยบายและแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำกับดูแลโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียน จำนวน 4 อัตรา และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้วนั้น ตามบัญชีรายชื่อ แนบท้ายประกาศ บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการในตำแหน่งดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว 

          ขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทำสัญญา ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ห้องรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ชั้น ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หากเลยกำหนดนี้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมสารละลาย

            วันที่ 12 มกราคม  2562 เวลา 11.05-12.25 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาเคมี  เรื่อง การเตรียมสารละลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ปี 4/1 (SMP) โดยมีอาจารย์วนิดา  เหาะแอ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปการปฏิบัติการ


วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563

เสนอโครงการ SMP ต่อยอดการพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมประชุมปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณตาม "แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ (จชต.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เสนอโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program: SMP และโครงการพัฒนาด้านการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่ จชต.  ให้เป็นโครงการสำคัญหลายโครงการ สำหรับโครงการ SMP  เสนอของบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นโครงการดำเนินงานต่อเนื่อง ซึ่งที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2563 มีโรงเรียนอยู่ในโครงการ จำนวน 12 โรงเรียน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอขอเพิ่มอีก 3 โรงเรียน รวมเป็นทั้งหมด 15 โรงเรียน  มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการกว่า 1,500 คน คณะผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้สอนศาสนา ผู้ปกครอง และชุมชน เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ SMP กว่า 3,500 คน และเป็นโครงการที่เพิ่มโอกาส ลดช่องว่างทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โครงการนี้ ที่เป็นการวางรากฐานในการสร้างกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ จชต. และประเทศชาติต่อไปในอนาคต ส่งเสริมการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ต่อไป 
   ในอนาคต มหาวิทยาลัยได้เสนอให้โครงการ SMP เป็นต้นแบบในการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในพื้นที่ ขยายผลให้เป็นโครงการโดยใช้งบปกติของหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา โดยทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไป

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

             เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.20 น. ณ ห้องประชุม 3 โรงเรียนธรรมวิทยามุลนิธิ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science Mathematic Program : SMP ) ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสและเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับนักเรียน และได้เรียนเชิญคุณครูผู้สอนในโครงการ SMP มาอธิบายถึงวัตถุประสงค์โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP การเตรียมตัวสอบเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ร่วมทั้งวิธีการรับสมัครเรียนใหม่

สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563


        ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ (๐๙-๑๐๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียน เป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา จัดสอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ประจำปีการศึกษา 2563


   
     เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.คณะคุณครูและตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนพิเศษ smp โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ณ โรงเรียนบ้านสวนพลู โรงเรียนบาโงปะแต อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนพัฒนาบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

--------------------------------------------------------------
โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 
        ตามที่โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียน เป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา ภายใต้นโยบายและแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 กำกับดูแลโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 256๓ ไปแล้วนั้น  

        บัดนี้ ทางโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ได้ดำเนินการ สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตามบัญชีรายชื่อ แนบท้ายประกาศนี้ ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ (๐๙-๑๐๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนึ่ง ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ นำบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อมา แสดงในวันสอบ ผู้ที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ทางโครงการฯ จะถือว่าสละสิทธิ และโครงการฯ จะประกาศผลการ คัดเลือก ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

ปฏิบัติการเคมี เรื่องการไทเทรตกรดอ่อนกับเบสแก่   วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 14.30– 16.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 smp ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองวิชาเคมีเรื่องเรื่องการไทเทรกรดอ่อนกับเบสแก่ โดยมี อ.สูไวนะ เบ็ญดาโอะ อาจารย์ประจำวิชาเคมี เป็นผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์
1.ทดลองเพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายจากการไทเทตรกรด-เบส โดยใช้อินดิเคเตอร์บอกจุดยุติ
2.เพื่อทราบอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการไทเทรตกรดอ่อนกับเบสแก่

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมติดตามประชาสัมพันธ์การแนะแนวโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ประจำปีการศึกษา 2563

      
        วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.30 - 15.00 น. โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสและเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับนักเรียนและถือโอกาสประชาสัมพันธ์แนะแนวโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) แก่นักเรียน

สอบคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

       
       
        วันที่ 6 มกราคม 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) จัดสอบคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ 2 ตำแหน่ง และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง ประจำในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP สอบความรู้ภาคทฤษฎี เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสอบความรู้ภาคปฏิบัติ เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP ศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP และการเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563       ⇨ วันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 09.30 - 15.00 น. นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้ติดตามกาารรับสมัครคัดเลือกนักเรียนใหม่โครงการ SMP ประจำปีการศึกษา 2563 และได้ถือโอกาสประชาสัมพันธ์แนะแนวโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบคัดเลือก-----------------------------------------------------------------------------

โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบคัดเลือก
ตามที่โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา ภายใต้นโยบายและแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำกับดูแลโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ทางโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียน ในวันที่ 6 มกราคม 256๓ สอบความรู้ภาคทฤษฎี เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสอบความรู้ภาคปฏิบัติ เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP ศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันสอบคัดเลือกผู้ที่มีรายชื่อต้องปฏิบัติดังนี้

        1. แสดงบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อคณะกรรมการกำกับการสอบ
        2. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยในการเข้าสอบ
        3. ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารใดๆ เข้าห้องสอบ
        4. หากพบว่าผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามข้อ 1-3 จะตัดสิทธิการสอบนั้น