วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562

สอบวัดระดับความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

     
       ระหว่างวันที่ 27 -28 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) กำหนดสอบวัดระดับความรู้นักเรียนโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ในเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ (1)โรงเรียนดำรงวิทยา (2)โรงเรียนคัมภีร์วิทยา (3)โรงเรียนประทีบวิทยา (4)โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์(5)โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา (6)โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (7)โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา (8)โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ (9)โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ เพื่อประเมินความรู้ในแต่ละภาคการเรียนโดยยึดตามหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) ซึ่งในการสอบในครั้งนี้ได้จัดให้มีการสอบจำนวน 6 รายวิชา ดังนี้ 
        1.วิชาฟิสิกส์
        2.วิชาชีววิทยา
        3.วิชาเคมี
        4.วิชาคณิตศาสตร์
        5.วิชาภาษาไทย 
        6.วิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รุ่นที่ 4        เมื่อวันที่ (23มี.ค.62) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในจังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการนำร่อง จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์บาลอ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ โรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา โรงเรียนประทีปวิทยา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ และโรงเรียนคัมภีร์วิทยา มี ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเครือข่ายโรงเรียน SMP เข้าร่วมปฐมนิเทศ จำนวน 800 คน

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562

นักเรียน SMP ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลกรงปีนัง

         ➦เมื่อวันที่  18 เดือนมีนาคน 2562 โรงเรียนตาร์เบีตตุลวาตันมูลนิธิ ได้นำนักเรียน SMP ศึกษาดูงาน ณ  โรงพยาบาลกรงปีนัง อ.กรงปีนัง จ.ยะลา เพื่อศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ในแผนกต่างๆและเป็นแนวทางในการเลือกสายที่จะศึกษาต่อในอนาคต


   

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา จัดกิจกรรมประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ในโครงการ SMP รุ่นที่ ๔

            วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ได้จัดกิจกรรมประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ในโครงการ SMP ณ ห้องวิทยาศาสตร์โครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ SMP ได้รับรางวัลจากกิจกรรมการประกวดแข่งขัน


        ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ SMP รับรางวัลจากกิจกรรมการประกวดแข่งขัน โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมการประกวดแข่งเรียงความหัวข้อเรื่อง : SMP โครงการของฉัน และการประกวดแข่งขันสร้างเว็บไซต์ Blogger เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาไทยและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใช้เว็บไซต์เป็นฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัว (Portfolio) เผยแพร่บทความข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน