วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562

สอบวัดระดับความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

     
       ระหว่างวันที่ 27 -28 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) กำหนดสอบวัดระดับความรู้นักเรียนโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ในเครือข่ายโครงการ SMP จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ (1)โรงเรียนดำรงวิทยา (2)โรงเรียนคัมภีร์วิทยา (3)โรงเรียนประทีบวิทยา (4)โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์(5)โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา (6)โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (7)โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา (8)โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ (9)โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ เพื่อประเมินความรู้ในแต่ละภาคการเรียนโดยยึดตามหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) ซึ่งในการสอบในครั้งนี้ได้จัดให้มีการสอบจำนวน 6 รายวิชา ดังนี้ 
        1.วิชาฟิสิกส์
        2.วิชาชีววิทยา
        3.วิชาเคมี
        4.วิชาคณิตศาสตร์
        5.วิชาภาษาไทย 
        6.วิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการสอบวัดระดับ

โรงเรียนดำรงวิทยา


โรงเรียนคัมภีร์วิทยา


โรงเรียนประทีบวิทยา


โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์


โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา


โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ


โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา


โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์


โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น