วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการวิชาชีววิทยา เรื่อง การศึกษาสิ่งมีชีวิตและพืชโดยกล้องจุลทรรศน์

                ⏩วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 10.25-11.45 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP  โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาชีววิทยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ปี 4/1 (SMP) เรื่อง การศึกษาสิ่งมีชีวิตและพืชโดยกล้องจุลทรรศน์ โดยมีอาจารย์อามานี  วอลีมาแย เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาชีววิทยาและมีนักวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ช่วยแลปการปฏิบัติการ ทำการทดลองกับนักเรียน


                 ⏩ กล้องจุลทรรศน์เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและรายละเอียดโครงสร้างของเซลล์ ที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยขยายศักยภาพทางด้านการมองเห็น โดยกล้องจุลทรรศน์จำแนกได้เป็น 2 ชนิด คือ กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง (Iight microscope) และกล้องจุลทรรศน์ (electron microscope) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยในปฏิบัติการครั้งนี้จะใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นักเรียน SMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดำรงวิทยา ได้ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 โรงเรียนดำรงวิทยา ได้นำบุคลากรและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษาดูงาน ณ Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Baling,Kedah Malaysia (SMKA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดการความรู้รวมทั้งเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
          จากการไปในครั้งนี้ นักเรียน ได้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างเพื่อนต่างประเทศ นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษามลายูกลางในการสื่อสาร และได้มีโอกาสโชว์การแสดงให้เพื่อนๆ บุคลากร ในต่างประเทศได้ชมกัน

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการ คำนวณ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


        ระหว่างวันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดยะลา จากโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 9 โรงเรียน กำหนดกจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการ คำนวณ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้แก่ครูในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 (ห้อง 06 - 201) อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ การคิดเชิงคำนวณให้สอดคล้องกับผู้เรียน รวมถึงการเขียนโปรแกรม ที่เหมาะสม และการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อาจารย์อิมรอน แวมง, อาจารย์อิสมาแอ ล่าเตะเกะและสลัยมาน เภอโส๊ะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พร้อมนักศึกษาช่วยงาน

นักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนประทีปวิทยา ร่วมงานมรย.วิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์


          ⏩ เมื่อวันที่ 15-19 สิงหาคม 2561 นักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนประทีปวิทยา ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนและสื่อการเรียนการสอน ในงานมรย.วิชาการ 61 เปิดโลกนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

          ⏩ โดยภายในบูทนักเรียนได้นำผลงานมานำเสนอและกิจกกรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การแสดง Science Show กิจกรรมฝึกสมาธิ ยิงเป้า วงล้อหรรษา ตามหาโบกี้ และการสาธิตทำพิมเสน เป็นต้น

นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในการ มรย.วิชาการ 61 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ               เมื่อวันที่ 15-19 สิงหาคม 2561 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน มรย.วิชาการ 61 และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

นักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ร่วมงานมรย.วิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์


     เมื่อวันที่ 15-19 สิงหาคม 2561 นักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนและสื่อการเรียนการสอน ในงานมรย.วิชาการ 61 เปิดโลกนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในงาน มรย วิชาการ 61 และสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ

      


           เมื่อวันที่ 15-19 สิงหาคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนในงาน มรย.วิชาการ 61 และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
           โดยนิทรรศการที่นำมาจัดแสดงจะเป็นโครงงานผลงานนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมเสริมความรู้และความสนุกสนานทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนและผู้เข้าชม เช่น มีการสาธิตใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีมิวอาย  กล้องจุลทรรศน์  การเลี้ยงปลากัด และเกมต่างๆ กมส์ SUDOKUเกมส์ A – MATH  อีกมากมาย 

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นักเรียน SMP โรงเรียนดำรงวิทยา ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในงาน มรย วิชาการ 61เมื่อวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2561 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรัยนในงาน มรย.วิชาการ 61 เปิดโลกนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 โดยภายในบูทนักเรียนได้นำผลงานมานำเสนอ อาทิเช่น มีการนำเสนอโครงงงานกระถางจากชานอ้อย โดยมีการจำหน่ายกระถางซึ่งเป็นผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีการนำเสนอสื่อมหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กภายใต้กล้องมิวอาย สื่อแบบจำลองโครงสร้างโลก สื่อตัวอย่างแร่ต่างๆ สื่อโครงสร้างระบบหายใจ มีกิจกรรมการแข่งขันรูบิด และมีเกมส์เสริมทักษะการคิด เช่น เกมส์ซูโดกุ เกมส์ 24  เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก 

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยาร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในงาน มรย วิชาการ 61 และสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 15-19 สิงหาคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนในงาน มรย.วิชาการ 61 และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นายซัลมาน ผดุง ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนคัมภีร์วิทยา เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียน

    ภายในบู๊ทมีกิจกรรมเสริมความรู้และความสนุกสนานทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนและผู้เข้าชม อาทิเช่น ถุงมือมหัศจรรย์ จรวดจิ๋ว หลุมปริศนา หยดเหรียญลงแก้ว  bubble flame  สาธิตการทำถุงมือยาง
และเกมต่างๆ อีกมากมาย 

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เข้าร่วมงาน มรย.วิชาการ 61 เปิดโลกนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

               เมื่อวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2561 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรัยนในงาน มรย.วิชาการ 61 เปิดโลกนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 โดยภายในบูทนักเรียนได้นำผลงานมานำเสนอ อาทิเช่น น้ำหมักจากมูลไส้เดิอน เครื่องดูดฝุ่นที่ประดิษฐ์เอง สาธิตการใช้กล้องดูดาวและส่องดูพระอาทิตย์ การถ่ายรูป เกมม์ทางคณิตศาสตร์ A-math การแข่งขัน
รูบิด กิจกรรมไขปัญหาวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก 
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา เข้าร่วมงาน มรย. วิชาการ ปี 2561 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคเมื่อวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2561 นักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน มรย.วิชาการ 61 เปิดโลกนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนโครงการ SMP

   
        วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนในเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมาย พื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 9 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา โรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา และโรงเรียนประทีปวิทยา ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ในงาน มรย.วิชาการ 61 เปิดโลกนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2561 จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา , คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร , และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพด้วยกระบวนการทางการศึกษา การบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ชี้นำ และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางการศึกษา กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ เสริมสร้างคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ เพื่อเป็นพลังปัญญาของแผ่นดิน เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นมหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

มรย.วิชาการ 61 เปิดโลกนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561


          มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงาน มรย.วิชาการ 61 เปิดโลกนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

        ในการนี้โรงเรียนในเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมาย พื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 9 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา โรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา และโรงเรียนประทีปวิทยา ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงนำเสนอผลงานของนักเรียนโครงการ SMP ในงานครั้งนี้ด้วย

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นักเรียน SMP โรงเรียนดำรงวิทยา ร่วมแสดงผลงานในงาน“โชว์ ช้อป ชิม ช่วย” โครงการศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดยะลา ครั้งที่ 8


เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตัวแทนนักเรียน SMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ได้มีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงาน ในงาน โชว์ ช้อป ชิม ช่วยโครงการศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดยะลา ครั้งที่ ณ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยนักเรียนได้นำโครงงาน กระถางต้นไม้จากชานอ้อย มาสาธิตวิธีการทำและนำเสนอผลการศึกษาให้กับท่านประธานและแขกผู้ร่วมงานโดยในงานมีนายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดยะลา ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานทางการศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ ให้ประชาชนได้เข้าใจถึงการดำเนินงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูจากทุกสังกัด ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนร่วมให้การต้อนรับ

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมทักษะ 4.0 ผ่านเว็บไซต์ Blogger ในการเรียนรู้” รุ่นที่


ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมทักษะ 4.0 ผ่านเว็บไซต์ Blogger ในการเรียนรู้” รุ่นที่ 4 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา และโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 11 สิงหาคม 2561 ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมทักษะ 4.0 ผ่านเว็บไซต์ Blogger ในการเรียนรู้” รุ่นที่ 4 และให้โอวาทพูดคุยกับผู้เข้าร่วมอบรมถึงความสำคัญของเทคโนโลยีในยุค thailand 4.0 ที่มีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวัน และในด้านที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษา เช่น การใช้ Blogger เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเก็บประวัติส่วนตัวในแต่ละด้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกกษาต่อไป

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

โครงการ ร่วมมือ ร่วมใจ รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพที่ดีในโรงเรียน ปีที่ 2           เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.โรงเรียนธรรมวิทยามูนิธิ ได้จัดนิทรรศการการจัดการขยะในโรงเรียนโดย โครงการ ร่วมมือ ร่วมใจ  รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพที่ดีในโรงเรียน ปีที่ 2  และนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมจัดนิทรรศการการจัดการขยะในโรงเรียน ร่วมกับชมรมธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียน โดยในวันนี้ได้มีคณะจากทางคณะอนุกรรมการการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประจำปี 2561 เทศบาลนครยะลาร่วมกับโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้เข้ามาเยี่ยมชมการจัดการขยะภายในโรงเรียน เพื่อเก็บคะแนนให้กับเทศบาลนครยะลาในหัวข้อการมีส่วนร่วมและดำเนินการธนาคารขยะรีไซเคิล 

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง ปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย คอปเปอร์ซัลเฟต กับ กรดไฮโดรคลอริก

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อทดลองปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย คอปเปอร์ซัลเฟต กับ กรดไฮโดรคลอริก โดยมีอาจารย์      รอซาดา มะลี เป็นผู้สอน


คอปเปอร์ซัลเฟต (Copper(II) sulfate) เป็นสารประกอบ มีสูตรทางเคมี CuSO4 โดยเกลือนี้จะอยู่ในรูปสารประกอบที่มีน้ำและไม่มีน้ำอยู่ในโมเลกุล ในกรณีที่ไม่มีน้ำอยู่ในโมเลกุล (anhydrous form)จะปรากฏสีขาวเทา หากมีน้ำอยู่ในโมเลกุล (hydrated form, CuSO4.5H2O) จะมีสีน้ำเงิน

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สอบปฏิบัติการใช้กล้องจลทรรน์

       เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561เวลา 14.40 - 15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP  โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา  ได้จัดการสอบภาคปฏิบัติ รื่องใช้กล้องจลทรรน์ ในรายวิชาชีววิทยา สำหรับนักเรียน ชั้น ม.4 โดยมีอาจารย์ อาแอเสาะ  เจ๊ะหวัน เป็นอาจารย์ผู้สอน และมีนักวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ช่วย

      วัตถุประสงค์ 
        เพื่อทดสอบความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องจุลทรรศน์ และหลักการพื้นฐานในการทำงาน ระเบียบวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์อย่างถูกต้องและวิธีการเก็บบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์ให้อยู่ในสภาพที่ดี

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการ ชีววิทยา เรื่อง ศึกษาระบบหมุนเวียนโลหิตของมนุษย์และหัวใจไก่

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ใช้ห้องปฏิบัติการ เพื่อทดลองศึกษาระบบหมุนเวียนโลหิตของมนุษย์และหัวใจไก่ 


ระบบไหลเวียน (Circulatory system)
ระบบไหลเวียนนี้ประกอบด้วยทางเดินของโลหิตและนํ้าเหลือง การไหลเวียนของโลหิต เป็นระบบปิดและมีความกดดัน 90-180 มิลลิเมตร ส่วนการไหลเวียนของนํ้าเหลืองนั้นเปิดไปสู่ส่วนต่าง ๆ มากแห่งกว่า แต่มีความดันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย การไหลเวียนของโลหิตเป็นกรรมวิธีสำหรับนำอาหารที่ย่อยแล้ว รวมทั้งกากหรือของเสีย ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ นํ้า ตลอดจนฮอร์โมนต่าง ๆ เข้าและออกจากเซลล์ของร่างกาย กระแสโลหิตที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายนี้ยังช่วยรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกาย ควบคุมภาวะความเป็นกรดด่าง และต่อสู้ ป้องกันเชื้อโรคที่แปลกปลอมเข้าไป การไหลเวียนของนํ้าเหลืองช่วยหล่อเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย เป็นสื่อแลกเปลี่ยนอาหารกับของเสียระหว่างปลายท่อโลหิตฝอยกับเซลล์ของร่างกาย และยังเป็นตัวพาไขมันไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอีกด้วย

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นักเรียน SMP เรียนปฏิบัติการเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมี ระหว่างโลหะแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริกเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๑๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา นักเรียน SMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ได้เรียนปฏิบัติการเคมี เรื่องปฏิกิริยาระหว่างโลหะแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริก เพื่อทดลองการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างโลหะแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริก โดยมีอาจารย์ กอรีเยาะห์  มะนาฮา ผู้สอน และมีนักวิทยาศาสตร์ผู้ช่วยแลบปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมทักษะ 4.0 ผ่านเว็บไซต์ Blogger ในการเรียนรู้” รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
        ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมทักษะ 4.0 ผ่านเว็บไซต์ Blogger ในการเรียนรู้” รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา และโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านคอมพิวเตอร์ นายแวอัสรี แวมายิ เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์อุทยานการเรียนรู้ ยะลา และนายธวัชชัย ปราณขำ นักวิชาการศึกษา โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรในการอบรม และพร้อมด้วยผู้ช่วยวิทยากร นักศึกษาสาขาคอมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การอบรมในครั้งนี้สร้างเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 สร้างเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความคิดของเด็กและเยาวชนไปสู่ที่ยากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ การพัฒนาเด็กต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้ และทักษะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การเรียนรู้จากปัญหาจริงที่เกิดขึ้น

แลปปฏิบัติการ โครงสร้างภายในและภายนอกของปลาและกุ้ง


     วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ได้ขอใช้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อเรียนแลปปฏิบัติกายวิภาคของสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังโดยมีอาจารย์แวรอกีเยาะ บาเน็ง เป็นอาจารย์ควบคุม บรรยายและสาธิตการทดลองโดยนักวิทยาศาสตร์

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ

         วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.  โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดยะลา จากโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 9 โรงเรียน กำหนดกจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการ  คำนวณ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้แก่ครูในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ระหว่างวันที่ 4 - 5, 11 - 12 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 (ห้อง 06 - 201) อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ การคิดเชิงคำนวณให้สอดคล้องกับผู้เรียน รวมถึงการเขียนโปรแกรม ที่เหมาะสม และการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันนี้ กล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี และได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อาจารย์อิมรอน แวมง, อาจารย์อิสมาแอ ล่าเตะเกะและสลัยมาน เภอโส๊ะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พร้อมนักศึกษาช่วยงาน

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมที่ดี
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมที่ดี จัดโดยฝ่ายวิชาการศาสนา การเรียนด้วยใจจะทำให้นักเรียน เข้าใจเรื่องความใส่ใจ ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความรับผิดชอบ ต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อครูบาอาจารย์  ซึ่งการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรม จะเป็นพื้นฐานสำคัญไปสู่ความสำเร็จ เพราะสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ของบุคคล เด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรม เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข การแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักหน้าที่ของตนและฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศชาติ ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

PASTI SCIENCE DAY 3rd Suttisart Wittaya School

ค่ายวันวิทยาศาสตร์ปาสตีครั้งที่ 3


 
          วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP ทางแผนกอนุบาลหรือปาสตี (PASTI) โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ได้จัดฐานค่ายวันวิทยาศาสตร์ปาสตี ครั้งที่ 3 ภายใต้ สโลแกน "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์”         

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การวัดด้วยเครื่องวัดละเอียด

          ♦️ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนประทีปวิทยา มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาฟิสิกส์สำหรับ นักเรียนชั้น ม.4/1 ห้องเรียนพิเศษ SMP  เรื่อง การวัดอย่างวัดละเอียด โดยมี อาจารย์มูฮัมหมัดรุสดี  เจะเตะ อาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนประทีปวิทยา เป็นผู้สอน


     ♦️ การวัดเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญทางฟิสิกส์ ปัจจุบันหน่วยการวัดมีหลายระบบแต่ระบบที่ใช้อย่างแพร่หลายได้แก่ระบบวัดระหว่างชาติ ที่เรียกว่า SI unit ในปฏิบัติการนี้จะเลือกศึกษาระบบ SI เท่านั้นในการวัดสิ่งของต่างๆ ต้องใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับวัตถุที่จะวัด ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการทดลองนั้น จึงควรศึกษาการใช้เครื่องมือวัดให้เข้าใจ โดยการทดลองนี้จะใช้เครื่องมือวัด 3 ประเภท คือ 
                  1. เวอร์เนียร์แคลิปเปอร์ 
                  2. ไมโครมิเตอร์
                  3. เครื่องชั่ง 3 คาน
   

ปฎิบัติการชีววิทยา เรื่อง การไหลเวียนเลือดของมนุษย์และปลาหางนกยูง

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้ามาใช้บริการ เพื่อทดลองศึกษาการไหลเวียนเลือดของมนุษย์จากหุ่นจำลองหัวใจ และการไหลเวียนเลือดของปลาหางนกยูงภายใต้กล้องจุลทรรศน์  โดยมี อ.ซอปียะห์ มะบูมิ่ง เป็นผู้สอน                       
ภาพ (ซ้่าย) การไหลเวียนเลือดของปลาหางนกยูง (กำลังขยาย 4X)      ภาพ (ขวา) หุุ่นจำลองหัวใจ

      จากการศึกษาทิศทางการไหลเวียนเลือดของปลาหางนกยูงภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่า เซลลเม็ดเลือดจะเคลื่อนที่ส่วนทางกัน บางหลอดเลอดเซลล์เม็ดเลือดเคลื่อนที่ไปทางหัว บางหลอดเลือดเซลล์เม็ดเลือดเคลื่อนที่ไปทางหาง โดยเซลลเม็ดเลือดที่เคลือนไปทางด้านหางเร็วกว่าไปทางด้านหัว และเซลลเม็ดเลือดที่เคลือนไปในหลอดเลือดขนาดเล็กกว่าจะเคลอนที่ เร็วกว่า ส่วนการศึกษาการการไหลเวียนเลือดจากหุ่นจำลองหัวใจของมนุษย์ ทำให้นักเรียนทราบโครงสร้าง/หน้าที่ส่วนต่างๆ  และสามารถอธิบายระบบหมุ่นเวียนเลือดในมนุษย์ได้
ภาพประกอบการทดลอง

   โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ยินดีเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์แก่นักเรียนในโรงเรียนทุกช่วงชั้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์ ทางโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนในโรงเรียนจะมีเจตคติที่ดีและสนใจต่อการเรียนวิทยาศาตร์มากขึ้น ขอบคุณครับ.

ติตตามนิเทศการดำเนินงานของโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)        เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์ อาจารย์ ดร.ดาริกา จาเอาะ อาจารย์ประจำสาขาฟิสิกส์ นายฮูเซ็ง ชายดานา นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาฟิสิกส์ อาจารย์จารุ นิคม อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่ติตตามการดำเนินงานของโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา ณ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา และโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ พบปะผู้บริหาร ร่วมพุดคุยถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนรับฟังข้อเสนอแนะจาก นางสาวซากีย๊ะ อาบู ผู้อำนวยการโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา นายมาหามะรอลี อาบูบากา ผู้อำนวยการโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์ และคณะครูผู้สอนประจำโรงเรียน จากนั้นได้นิเทศสังเกตการเรียนการสอน และพบปะพูดคุยกับนักเรียนในโครงการ SMP

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ และการใช้กล้องจุลทรรศน์


วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ โครงการ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยาได้จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4/1 (SMP)  วิชาชีววิทยา เรื่อง กล้องจุลทรรศน์และการใช้กล้องจุลทรรศน์ โดยมี นางสาวซอปียะห์ มะบูมิ่ง อาจารย์ประจำวิชาชีววิทยา เป็นผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ช่วย

 
           กล้องจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่สำคัญในการศึกษาทางด้านชีววิทยา ช่วยในการศึกษาสิ่งมีชีวิตหรือส่วนต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ทำให้สามารถมองเห็นวัตถุขนาดเล็กนั้นได้ เนื่องจากส่วนประกอบต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์มีราคาแพง ซึ่งถ้าใช้ไม่ถูกต้องจะทาให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรรู้จักวิธีการใช้และการดูแลเก็บรักษากล้องจุลทรรศน์
วัตถุประสงค์
1.นักเรียนสามารถบอกชื่อและอธิบายการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์ได้ถูกต้อง
2.นักเรียนสามารถเตรียมสไลด์สด wet mount
3.ศึกษาสิ่งมีชีวิตภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เช่น เซลล์พืช เซลล์สัตว์ เป็นต้น
A = เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม  ฺB = เซลล์เยื่อหอมแดง C = สาหร่ายสไปรุไลนา

     จากการทดลองครั้งนี้ทำให้นักเรียนทราบวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์ได้อย่างถูกต้อง สามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างเซลล์สัตว์กับสัตว์พืช แยกองค์ประกอบของเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เช่น    เยื่อหุ้มเซลล์ ผนังเซลล์ คลอโรพลาส และสามารถต่อยอดความรู้ไปใช้ในการเรียนต่อไป

พิธีเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

     
          วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิและโรงเรียนประทีปวิทยา โดยมี นางสาวอิบตีซาน เจะแซ ผู้อำนวยการโรงเรียนประทีปวิทยา นายอาริฟ ดาตู ผู้อำนวยการโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ คณะครูผู้สอนประจำโรงเรียน และคณะอาจารย์ประจำสาขาวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย
         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับจัดสรรงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ ให้ดำเนินการโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนเครือข่ายพื้นที่จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ปัจจุบันมีโรงเรียนในเครือข่าย ทั้งหมด 9 โรงเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการขยายโรงเรียนเครือข่ายเพิ่มอีก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประทีปวิทยาโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ และโรงเรียนคัมภีร์วิทยา ซึ่งโรงเรียนได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของนักเรียนของนักเรียน ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองให้มีความรู้ความเข้าใจในโครงการ และสร้างความร่วมมือให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามที่โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program SMP ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาห้องเรียนต้นแบบจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ติตตามการดำเนินงานของโครงการ SMP


        เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์ อาจารย์ ดร.ดาริกา จาเอาะ อาจารย์ประจำสาขาฟิสิกส์ นายฮูเซ็ง ชายดานา นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาฟิสิกส์ อาจารย์จารุ นิคม อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่ติตตามการดำเนินงานของโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา ณ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา และโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ พบปะผู้บริหาร ร่วมพุดคุยถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนรับฟังข้อเสนอแนะจาก นางสาวซากีย๊ะ อาบู ผู้อำนวยการโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา นายมาหามะรอลี อาบูบากา ผู้อำนวยการโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์ และคณะครูผู้สอนประจำโรงเรียน จากนั้นได้นิเทศสังเกตการเรียนการสอน และพบปะพูดคุยกับนักเรียนในโครงการ SMPปฎิบัติการชีววิทยา เรื่องโครงสร้างภายในรากและลำต้นของพืช
        ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 10.50 - 11.30 น.  ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP  โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาชีววิทยา สำหรับนักเรียน ชั้น ม.5 เรื่อง โครงสร้างภายในรากและลำต้นของพืช โดยมีอาจารย์ อาแอเสาะ  เจ๊ะหวัน เป็นอาจารย์ผู้สอน และมีนักวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ช่วยการปฏิบัติการทดลองให้แก่นักเรียน