วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ค่ายวิทยาศาสตร์เสริมสร้างเจตคติ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (รุ่นที่ 1)


        ระหว่างวันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2561 ณ (สวทช.) บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ครูผู้สอน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ บาลอ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา และโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์  เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์เสริมสร้างเจตคติ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (รุ่นที่ 1) เพื่อจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมสร้างเจตคติที่ดีและมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบสอนห้องเรียน SMP ที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้และทักษะขั้นสูงเกี่ยวกับเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การเสวนาสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2561

             
          วันที่ 23-28 มิถุนายน 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมล้านนา ชั้น 3 โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยจัดการนำเสนอผลการดำเนินของโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 9 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 และแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 และจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา แนวงทางแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็นกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มคณะกรรมการดำเดินงานโครงการ SMP กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนข่าย กลุ่มหัวหน้าโครงกาาร กลุ่มตัวแทนครู กลุ่มตัวแทนผู้ปกครองและกลุ่มตัวแทนนักเรียน เพื่อการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน พร้อมนำเสนอ

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2561


วันที่ 24 มิถุนายน 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมล้านนา ชั้น 3 โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา และกล่าวรายงานโดยอาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการสัมมนาฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางโครงการ SMP รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ การระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหาร หัวหน้าโครงการฯ และตัวแทนครูจากโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 9 โรงเรียน เพื่อนำแนวทางมาปรับใช้ในการดำเนินงานโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริการวิชาการและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาครูและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย รวมทั้งการเตรียมแผนการดำเนินงานในปีงบประประมาณ 2562 ต่อไป

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นักเรียนในโครงการ SMP เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการ โชว์ ช๊อป ชิม ช่วย"

นักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม 

         เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ตัวแทนนักเรียนจากชุมนุมโรบอทของโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม โครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดยะลา "โชว์ ช๊อป ชิม ช่วย" ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน การจัดการเรียนการสอนของหน่วยงานสถานศึกษาต่างๆ ที่นำกิจกรรมมาให้ความรู้และบริการแก่ประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและเผยแพร่กิจกรรมด้านการศึกษาแก่ประชาชน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนให้ได้รับรู้รับทราบและเข้าถึงบริการที่เป็นประโยชน์จากหน่วยงานสถานศึกษา