วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566

โครงการ SMP-YRU นำเสนอผลงานบริการวิชาการ เพื่อขอรับรางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566

             วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย อาจารย์ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร และนายไฮดี แวเด็ง เป็นผู้แทนคณะกรรมการโครงการ SMP-YRU เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานบริการวิชาการ เพื่อขอรับรางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสตร์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณทิต เป็นประธานในการนำเสนอผลงานในวันนี้ ได้นำเสนอผลการการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program, Yala Rajabhat University: SMP-YRU) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2565 มีโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน 15 โรงเรียน ซึ่งมีผล  กระทบสร้างโอกาสทางการศึกษา ลดช่องว่าทางการศึกษา และการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวนกว่า 2,864 คน พร้อมกับสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และสมาชิกชุมชนรอบโรงเรียน
            
            ในการนำเสนอผลการดำเนินงานครั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อประเด็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีผลผลิตและผลลัพธ์เชิงประจักษ์ โดยได้รับการสนับสนุนดำเนินการของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ในโครงห้องเรียนพิเศษ SMP ประจำปีการศึกษา 2566

   

            เมื่อวันที 10 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษาปีที่ 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษ(Science Mathematics Program Yala Rajabhat University : SMP YRU) โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง ความปลอดภัยและทักษะในการปฏิบัติการเคมี

        วันที่ 5 มิถุนายน 2566 เวลา 08.50 - 10.35 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ นางสาววนิดา เหาะแอ ครูผู้สอนรายวิชาเคมี ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการเคมี เรื่อง ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ปฏิบัติการชีววิทยาเรื่องอุณหภูมิกับการรักษาดุลยภาพของปลา โรงเรียนดำรงวิทยา

      วันที่ 4 มิถุนายน 2566 เวลา 14.20 - 15.35 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา นางสาวมารีแย กาเดร์ ครูผู้สอนรายวิชาชีววิทยา ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยา เรื่องอุณหภูมิกับการรักษาดุลยภาพของปลา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ออกแบบ และทำการทดลองเพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการรักษาดุลยภาพของปลา