วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ในโครงห้องเรียนพิเศษ SMP ประจำปีการศึกษา 2566

   

            เมื่อวันที 10 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษาปีที่ 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษ(Science Mathematics Program Yala Rajabhat University : SMP YRU) โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้

         โดยกิจกรรมปฐมนิเทศมีนักเรียนในโครงการเข้าร่วมจำนวน 35 คน พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียน และคณะครูทีมงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมมีการชี้แจ้งและบรรยายเกี่ยวกับที่มาของโครงการ ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ภายในกิจกรรมครั้งนี้ได้ให้นักเรียนในโครงงการ แสดงความรู้ทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย


การแสดงภายในกิจกรรม


   

1 ความคิดเห็น: