วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างอาหารของพืช

               วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.50 - 14.30 น ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้การเรียนการสอนปฏิบัติการใน  เรื่อง การสร้างอาหารของพืชส โดยมีอาจารย์ มุสลิม  ดือราแม เป็นครูผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาเข้าร่วมจัดบูทและนิทรรศการในงาน มรย.วิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562
       โรงเรียนพัฒนาอิสลาม โรงเรียนเครือข่ายในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนในงานมรย.วิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเป็นเวทีที่นักเรียน

โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยาร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และงาน มรย.วิชาการ ประจำปี 2562


      โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เป็นหนึ่งในโรงเรียนเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค และงาน มรย. วิชาการ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
      เป็นหนึ่งกิจกกรมที่เสริมให้นักเรียนได้นำความรู้ ประสบการณ์ในโรงเรียน นำมาถ่ายทอด และได้บริการวิชาการให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป ทำให้นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ และความสนุกสนานจากการทำกิจกรรมแล้ว ผู้เข้าชมร่วมได้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้นด้วย โดยในบูธได้มีการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การทดลองหาสารฟอร์มาลีนและสารบอแรกซ์ในอาหาร การทดลองทางวิทยาศาสตร์แสนสนุก SCIENCE SHOW ลาวาออกซิเจน” เกมส์เสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ เกมส์แข่งขัน A-MATH และ SUDOKU นอกจากนี้ภายในบูธยังมีของที่ระลึก สามารถนำกลับเป็นของฝากได้ ได้แก่ พวงกุญแจ DNA และ Design เสื้อผ้าตามความคิดสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก

โรงเรียนประทีปวิทยาร่วมจัดบูทนิทรรศการงานมรย. วิชาการ 62⏩วันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนประทีปวิทยา  ตัวแทนครูและนักเรียนร่วมจัดบูธนิทรรศการในมรย. วิชาการ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนในโครงการ SMP กล้าแสดงออกในการบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียน เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลที่สนใจและผู้ชมงานให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักและเห็นคุณค่าในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น นอกจากนี้ผู้เข้าชมยังได้รับความสนุกสนานควบคู่กับความรู้จากการเล่นเกมส์และการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์อีกด้วย

โครงงานกาแฟจากเมล็ดอินทผาลัม coffee uztah ร่วมโชว์นิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค และงานมรย.วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

     ระหว่าวันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2562 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ที่จัดทำโครงงานกาแฟจากเมล็ดอินทผาลัม เข้าร่วมแสดงนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และงาน มรย. วิชาการ ณ ใต้หอประชุมหลังใหญ่ มหาวิทยลัยราชภัฏยะลา

     

วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ร่วมจัดบูธงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 วันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2562 "สิงหาคมเดือนแห่งการเรียนรู้" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เมื่อวันที่  18  - 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ โรงเรียนเครือข่ายในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนในงานมรย.วิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 แสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ สามารถสร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนที่เข้าร่วมงานเป็นโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ ได้รับประสบการณ์ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนาน ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นการคิดและการตั้งคำถาม และนำไปสู่การเป็นผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางวิทยาศาสตร์ต่อไป

นักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิเข้าร่วมจัดบูทและนิทรรศการในงาน มรย.วิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562         ➨ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นหนึ่งในวันสำคัญของคนไทย เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทอดพระเนตรสุริยุปราาคาเต็มดวง ที่คำนวณไว้ล่วงหน้า 2 ปี อย่างแม่นยำ รัฐบาลไทยจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติไทย พร้อมเทิดพระเกียรติให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เข้าร่วมจัดบูทและนิทรรศการในงาน มรย.วิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

 

              โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนเครือข่ายในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนในงานมรย.วิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเป็นเวทีที่นักเรียนได้มีโอกาสนำความรู้ประสบการณ์ในห้องเรียน มาบริการวิชาการแก่ผู้เข้าชมและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

โรงเรียนคัมภีร์วิทยาร่วมจัดบูทนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และ มรย วิชาการ 62
     วันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา  ตัวแทนครูและนักเรียนร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค และ มรย วิชาการ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนในโครงการ SMP กล้าแสดงออกในการบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียน เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลที่สนใจและผู้ชมงานให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักและเห็นคุณค่าในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น นอกจากนี้ผู้เข้าชมยังได้รับความสนุกสนานควบคู่กับความรู้จากการเล่นเกมส์และการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์อีกด้วย

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนดำรงวิทยาร่วมจัดบูทและนิทรรศการในงาน มรย.วิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562


 
โรงเรียนดำรงวิทยา อ.บันนังสตา ภายใต้โรงเรียนเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีโอกาสเข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการ จัดแสดงผลงานนักเรียนสู่เวทีภายนอก และเป็นเวทีที่นักเรียนได้มีโอกาสนำความรู้ ประสบการณ์ในห้องเรียน มาบริการวิชาการกับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน ในงานมรย.วิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในครั้งนี้

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP จัดบูธนิทรรศการโชว์ผลงานนักเรียนโครงการ SMP ในงาน มรย. วิชาการ


        ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP 9 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ โรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนประทีปวิทยา โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ และโรงเรียนคัมภีร์วิทยา จัดบูธนิทรรศการโชว์ผลงานนักเรียนโครงการ SMP ในงาน มรย. วิชาการ ผลงานนักเรียนประกอบไปด้วย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เกมส์ทางคณิตศาสตร์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้แก่ นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่จังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าเยี่ยมชมศึกษารวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อลุ้นรับของรางวัลอีกมากมายในครั้งนี้ด้วย

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การแข่งขัน เอแม็ทเกมต่อคำนวณตัวเลข สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเครื่องข่ายโครงการ SMP

        
        
        วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดแข่งขัน เอแม็ทเกมต่อคำนวณตัวเลข สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเครื่องข่ายโครงการ SMP เพื่อพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ ส่งเสริมครูและนักเรียน ด้านการแข่งขันเอแม็ท การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันเอแม็ท นายปิยะวัฒน์ รักราวี ครูประจำโรงเรียนกันตังพิทยากร

ผลการแข่งขัน
นายฮัมดาน ปูเตะ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้รับรางวัล อันดับที่ 1
นายฮัสซัน กาเซ็ง โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ได้รับรางวัล อันดับที่ 2
นายอิรฟาน ยาวอ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้รับรางวัล อันดับที่ 3

โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) จัดบูธนิทรรศการ มรย.วิชาการ

        

        
        ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มรย.วิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) จัดบูธ นิทรรศการโชว์ผลงานนักเรียนโครงการ SMP นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เกมส์ทางคณิตศาสตร์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กาแฟอินทผลัมปลอดสารคาเฟอีน จากโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ชาดาวอินคา จากโรงเรียนดำรงวิทยา หุ่นยนต์ Robot จากโรงเรียนประทีปวิทยา ส่องกล้องมิวอาย การทดลองหาสารฟอร์มาลีนและสารบอแรกซ์ในอาหาร จากโรงเรียนสุทธิศาสน์ การทดลองน้ำเปลี่ยนสี แข่งรถบังคับ จากโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ เสริมทักษะคณิตศาสตร์ด้วย เอแมท ซูดูโกะ จากโรงเรียนคัมภีร์วิทยา แข่งหุ่นยนต์บังคับ Arduino การทดลองการหักเหแสงด้วยเลเสอร์ จากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ กิจกรรมทดลอง งูดำเล่นไฟ จากโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ และประดิษฐ์ กังหันจากวัสดุธรรมชาต จากโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา 

        การจัดแสดงนิทรรศการในวันนี้ได้รับได้เกียรติจาก พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมผลงานนักเรียน กาแฟอินทผลัมปลอดสารคาเฟอีน ซึ่งได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และเยี่ยนชมบูธต่าง ได้ให้ความรู้และให้คำแนะนำแก่นักเรียนในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดำรงวิทยา

เมื่อวันที่ 8  สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงวิทยา รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียน SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้มีกิจกรรมนำเสนอการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรมในวันนี้ได้มีการจัดแสดงผลงานของตนเองจากผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และประกวดตามกระบวนการและเกณฑ์การแข่งขัน เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะการพูดทางวิชาการในการนำเสนอผลงานของตนเอง และฝึกการเผชิญกับสถานาการณ์ในสนามแข่งขันจริง

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สนุกกับวิทยาศาสตร์ Science show

     ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสมบูรณ์ มีการใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ห้องปฏบัติมีความพร้อมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์และเครื่องทางวิทยาศาสตร์ เปิดบริการให้กับนักเรียนในโครงการและนักเรียนทั่วไป

    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปลี่ยนบรรกายาศการเรียนรู้ภาคปฏิบัตินอกห้องเรียน โดยใช้อุปกรณ์และสารเคมีจากห้องวิทยาศาสตร์ จัดการเรียนการสอน ซายโชว์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน เรื่อง มหัศจรรย์ลาวาปะทุ โดยมีอาจารย์ แวรอกีเยาะ บาแน็ง ควบคุมและอำนวยความสะดวกตลอดการทดลอง

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประเภท รวบรวมข้อมูล และประเภท ประดิษฐ์


    วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประเภทรวบรวมข้อมูล และประเภทประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP โดยมีอาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด อาจารย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและผลดำเนินงานกิจกรรมประกวดโครงงานฯ
       การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ใช้ทักษะการนำเสนอโครงงานอย่างมืออาชีพ รวมถึงการอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำเสนอในรูปแบบโครงงาน (Project) ซี่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเป็นนวัตกรรมอื่น ๆ ต่อไป รวมทั้งเป็นประสบการณ์ให้แก่นักเรียนในการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยีต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรม "อบรมเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์และลดภาวะซีดในวัยเรียน" ให้แก่นักเรียนหญิงโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา


       วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา นางสาวชฎาพร กองแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และทีมงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหร จัดกิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์และลดภาวะซีดในวัยเรียน ให้แก่นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๕๐ คน

นักเรียนช่วยสอนรายวิชาคณิตศาสตร์
     
⏩เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนประทีปวิทยา นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ โดยมีอาจารย์นาซูฮา นาดีแม เป็นอาจารย์ผู้สอน  เป็นการจัดกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนรับผิดชอบหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนได้ออกมานำเสนอและสอนเพื่อนนักเรียนในห้องให้เข้าใจในเรื่องที่ได้รับผิดชอบ