วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยาร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และงาน มรย.วิชาการ ประจำปี 2562


      โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เป็นหนึ่งในโรงเรียนเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค และงาน มรย. วิชาการ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
      เป็นหนึ่งกิจกกรมที่เสริมให้นักเรียนได้นำความรู้ ประสบการณ์ในโรงเรียน นำมาถ่ายทอด และได้บริการวิชาการให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป ทำให้นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ และความสนุกสนานจากการทำกิจกรรมแล้ว ผู้เข้าชมร่วมได้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้นด้วย โดยในบูธได้มีการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การทดลองหาสารฟอร์มาลีนและสารบอแรกซ์ในอาหาร การทดลองทางวิทยาศาสตร์แสนสนุก SCIENCE SHOW ลาวาออกซิเจน” เกมส์เสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ เกมส์แข่งขัน A-MATH และ SUDOKU นอกจากนี้ภายในบูธยังมีของที่ระลึก สามารถนำกลับเป็นของฝากได้ ได้แก่ พวงกุญแจ DNA และ Design เสื้อผ้าตามความคิดสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก         สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียน SMP ได้คิดวางแผนและออกแบบงาน ได้แสดงศักยภาพ ทำให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ในการนำเสนอผลงาน ได้รู้จักวิธีที่จะแก้ปัญหา ได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มคณะและรู้จักการทำงานร่วมกัน ได้นำความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ มานำเสนอและบริการให้แก่สังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ เป็นหนึ่งกิจกรรมที่น่าส่งเสริมอย่างยิ่ง
 

1 ความคิดเห็น: