วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เตรียมความพร้อมตามมาตราการ Social distancing

         วันที่ 24 มิถุนายน 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตอนรับเปิดเทอมปีการศึกษา 2563 ตามมาตราการ Social distancing

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลงพื้นที่ติดตามตรวจงานพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ และโรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา

        
        วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ดร.นิสาพร มูหะมัด อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายเฮลมี่ แวนามะ ช่างเขียนแบบ นายฮาริซ ลาเต๊ะ ช่างเขียนแบบ นายซาฟาริ อุจามิ วิศวกรโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่ติดตามตรวจงานพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ พร้อมพบปะ นายมูหะมัดนาเซร์ โซ๊ะซูบ๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา นายซอฟวาน เบญสุหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ และคณะครูผู้สอนประจำ

        โครงการ SMP ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์โรงเรียนเครือข่าย โครงการ SMP จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและมีความสนใจ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนสามมารถนำความไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และการนำความรู้ไปใช้ขั้นสุดท้ายในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่มีบทบาทเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการวิจัย คิดค้น ประดิษฐ์ และพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เสริมกำลังบุคลากรที่สำคัญและขาดแคลนในการพํฒนาประเทศ ได้แก่ แพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักวิทยาศาสตร์ ด้านอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีและนักสารสนเทศ เป็นต้น

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โรงเรียนเครือข่ายโครงการ (SMP) โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

        วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ สุทธิศาสน์วิทยา ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP โดยมี นางสาวซากีย๊ะ อาบู ผู้อำนวยการโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ประจำปี 2563

ลงพื้นที่ติดตามตรวจงานพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา


        วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)  ดร.นิสาพร มูหะมัด อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายเฮลมี่ แวนามะ ช่างเขียนแบบ นายฮาริซ ลาเต๊ะ ช่างเขียนแบบ นายซาฟาริ อุจามิ วิศวกรโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่ติดตามตรวจงานพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา พร้อมพบปะ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายคอเหล็ด หะยีสาอิ และคณะครูผู้สอนประจำโรงเรียน

        โครงการ SMP ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์โรงเรียนเครือข่าย โครงการ SMP จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและมีความสนใจ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนสามมารถนำความไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และการนำความรู้ไปใช้ขั้นสุดท้ายในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่มีบทบาทเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการวิจัย คิดค้น ประดิษฐ์ และพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เสริมกำลังบุคลากรที่สำคัญและขาดแคลนในการพํฒนาประเทศ ได้แก่ แพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักวิทยาศาสตร์ ด้านอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีและนักสารสนเทศ เป็นต้น

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนออนไลน์เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์สำหรับครู

       
         
       อบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนออนไลน์เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์สำหรับครู

ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนออนไลน์เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์สำหรับครู และนักวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน จาก 12 โรงเรียน (1) โรงเรียนดำรงวิทยา (2) โรงเรียนคัมภีร์วิทยา (3) โรงเรียนประทีบวิทยา (4) โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ (5) โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา (6) โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (7) โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา (8) โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ (9) โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ (10)โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ (11)โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา (12)โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูเกี่ยวกับการนำทักษะกระบวนการ ในการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ได้

        ในการอบรมออนไลน์ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สิทธิโชค ทรงสอาด อาจารย์ ดร.อรรถกร ศักดา ผศ.กันญารัตน์ หนูชุม ผศ. ดร.สุรพล เนาวรัตน์ อาจารย์ ดร.ปริณชญาน์ วิสทธิ์สิริ อาจารย์ ดร.ธนนต์ ก่อเกียรติสกุล อาจารย์ธนาวิทย์ รัตนเกียรติขจร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

อบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5

   

        ระหว่างวันที่ 11 -12 มิถุนายน 2563 คณาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ ร่วมกับโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM แบ่งออกเป็น 3 เรื่องดังนี้ (การตัดต่อวีดีโอด้วยมือถือ : Kinemaster ) (การตัดต่อวีดีโอด้วยมือถือ : Adobe Premiere Rush) (การเขียนโปรแกรม Python : Unplugged Coding) อบรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 145 คน จาก 6 โรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP ได้แก่ โรงเรียนประทีปวิทยา โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา และโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้
      การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะการเขียน Code ภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมขั้นสูงในการพัฒนา Application Program website และสามารถในไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการ และเป็นพื้นฐานหากับการเรียนในระดับอุดมศึกษากับสาขาที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยี และสามารถตัดต่อวีดีโออย่างง่ายด้วยโทรศัพท์มือถือได้ 

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โรงเรียนเครือข่ายโครงการ(SMP)โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563  ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP YRU มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี นายรุสดี บาเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โครงการห้องเรียนพิเศษScience Mathematics Program (SMP)

จัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการห้องเรียนออนไลน์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์

 โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ทดลองจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ผ่านระบบ LMS Moodle โดยใช้โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings และโปรแกรม Google Meet ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2563 โดย นายสุมนัส อาแว ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์และเป็นหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563

กิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียนใหม่โครงการ SMP ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา

     เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโปรแกรมห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา มารายงานตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งหมด ๓๔ คน
     นักเรียนมีความตื่นเต้นและให้ความร่วมมือในกิจกรรมในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังว่านักเรียนในโครงการ SMP รุ่นที่ 5 จะเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สืบไป

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ความคืบหน้าการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา

    เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ลงพื้นที่โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา เพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงก่อสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)

รายงานตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
🔽เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรึอิสลามวิทยามูลนิธิ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ มารายงานตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด 32 คน

อบรมออนไลน์ การเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด Microbit นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่นที่ 1

     
      
        ระหว่างวันที่ 8 -9 มิถุนายน 2563 คณาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ ร่วมกับโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) จัดอบรมออนไลน์ การเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด Microbit รุ่นที่ 1 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 138 คน จาก 4 โรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP ได้แก่ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ และโรงเรียนคัมภีร์วิทยา และโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาโดยคณาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ให้การเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด Microbit

ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โรงเรียนเครือข่ายโครงการ (SMP) โรงเรียนประทีปวิทยา


     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนประทีปวิทยา ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP โดยมี นางสาวอิบตีซาม เจะแซ ผู้อำนวยการโรงเรียนประทีปวิทยา ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โรงเรียนเครือข่ายโครงการ (SMP) โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP ณ ห้องประชุม โดยมี นายคอเหล็ด หะยีสะอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โครงการห้องเรียนพิเศษScience Mathematics Program (SMP)

การปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ

          เมื่อวันที่ มิถุนายน พ.ศ. 2563 ได้ลงพื้นที่โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ เพื่อดูความคืบหน้าการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สาขาคอมพิวเตอร์ จัดอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุม Microbit ให้นักเรียน ม.5


เช้านี้ (8 มิถุนายน 2563) อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU เข้าพบปะกับคณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ และนักเรียนชั้น ม.5 ที่จัดกิจกรรมการอบรมออนไลน์ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในหลักสูตร การเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด Microbit  สำหรับนักเรียนชั้น ม.5 ซึ่งโครงการ SMP-YRU มีเป้าหมายพัฒนาทักษะด้านไอทีและคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งการเสริมสร้างและกระตุ้นความสนใจให้แก่นักเรียนในโครงการศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
   ซึ่งในอนาคต อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เป็นอาชีพที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานสูงมาก ดังนั้นการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือแม้กระทั่งการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะทักษะการพัฒนาโปรแกรม การพัฒนา Application การเขียน Code ภาษาคอมพิวเตอร์
ที่ตลาดแรงงานต้องการผู้ที่มีทักษะขั้นสูง เป็นมืออาชีพ  และอาชีพดังกล่าวยังสามารถทำงานอิสระได้ในทุกที่ ทุกเวลา มีค่าตอบแทนสูง มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง ขอเพียงแต่ให้นักเรียนตั้งใจฝึกฝนทักษะ สร้างชิ้นงาน เรียนรู้ และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา
 
      โครงการ SMP-YRU ขอบคุณคณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์  จากทั้งคณาจารย์จากหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา (http://science.yru.ac.th/computer )  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (https://science.yru.ac.th/comsci/)  และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (https://science.yru.ac.th/it/) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  (https://science.yru.ac.th) ซึ่งเป็นทีมงานที่เข้มแข็ง มุ่งมั่นยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด ขอให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายโครงการต่อไป

 

ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โรงเรียนเครือข่ายโครงการ (SMP) โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. ณ โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP โดยมี นายมูหะมัดนาเซร์ โซ๊ะซูบ๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โรงเรียนเครือข่ายโครงการ (SMP)

          เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563  ณ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP ณ ห้องประชุมโดยมี นายอารีฟ ดาตู ผู้อำนวยการโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โครงการห้องเรียนพิเศษScience Mathematics Program (SMP)

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โรงเรียนเครือข่ายโครงการ (SMP)

       

        เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนคัมภีร์วิทยาได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP ณ ห้องประชุมโดยมี นายซัลมาน ผดุง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนคัมภีร์วิทยา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ

                           


       🔽เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ได้ลงพื้นที่โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ เพื่อดูความคืบหน้าการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยช่างจากบริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้เข้ามาปรับปรุงห้องตามแบบแผนการก่อสร้างและเป็นไปอย่างเรียบร้อย ซึ่งสามารถใช้ห้องปฏิบัติการได้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โรงเรียนเครือข่ายโครงการ (SMP)       🔼เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP โดยมี นายอีรฟาน สุหลง ผู้จัดการโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)

ประชุมคณะทำงาน พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งโครงการ SMP


        วันที่ 1 มิถุนายน 2563 อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ประชุมคณะทำงาน พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งโครงการ SMP (http://smp.yru.ac.th) ร่วมกับ อาจารย์ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะทำงานทีมผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP 12 โรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) 

        ติดตามผลการดำเดินงานผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ทางด้านออกแบบเนื้อหาและผลิตสื่อการสอนออนไลน์ในแต่ละวิชาประกอบด้วย ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทางด้านบริหารจัดการนักเรียน ในห้องเรียนออนไลน์ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้