วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

โรงเรียนดำรงวิทยา

        วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา  10.30 น. คณะกรรมการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science mathematics program (SMP) ประจำโรงเรียนดำรงวิทยา ได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการเบิกจ่ายการใช้งบของโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ SMP ที่จัดสรรให้กับโรงเรียนในเครือข่าย ในดำเนินกิจกรรมให้กับนักเรียนในโครงการ SMP  
   จากการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนดำรงวิทยาได้เสนอจัดกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน โดยจะจัดกิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน และนำผลงานที่ได้รับการคัดเลือกนำเสนอต่อยอดในระดับต่อๆไป และได้ปรึกษาหารือในการเสนอรายการสั่งซือวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการตามจำนวนงบที่จัดสรรให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด        

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

โครงการ SMP ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงโปรแกรมสำหรับห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ 6 โรงเรียนเครือข่าย จัด กิจกรรมประชุมปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมสำหรับจัดการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือห้องเรียน SMP มีตัวแทนหัวหน้าโครงการและผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนเครือข่ายร่วมประชุม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 2 โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี  รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานดำเนินงานโครงการ SMP เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ อาจารย์ ดร.สายใจ แก้วอ่อน เลขานุการโครงการฯ ให้เกียรติกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญใน 6 โรงเรียนเครือข่ายนำร่อง เน้นการกำหนดโครงสร้างรายสาระพื้นฐานและสาระวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รวมทั้งแนวทางการนำหลักสูตรไปปฏิบัติไปสู่ห้องเรียนความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติวิทยากร 3 ท่าน คือ อ.หะมะสูดิง มามะ อ.สุไฮลา แซสะ และ อ.นูรอาเฟียซ อายุ จากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นหน่วยงานเครือข่ายในโครงการ SMP รวมทั้งคณาจารย์คณะกรรมการโครงการ SMP จากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร อาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด อาจารย์นุชนารถ เต็มดี อาจารย์ ดร.สุนิตย์ โรจนสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพัฒนาคำอธิบายรายวิชาและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียน SMP 

    นอกจากนั้น ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.30 น. ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจ และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้อีกด้วย โดยอธิการบดีฯ เน้นให้ความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการพัฒนาครูและคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาฯ ซึ่งมีโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเป็นจำนวนมากในสัดส่วนมากที่สุดในพื้นที่ ดังนั้นหากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ก็จะสามารถยกระดับคุณภาพของครูและการศึกษาในพื้นที่ได้ ก็จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ให้สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้ 
    

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลงพื้นที่ติดตามนิเทศโรงเรียนพัฒนาอิสลาม และโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์

ประชุมร่วมผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาอิสลาม ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เป็นอีกวันที่คณะกรรมการบริหารโครงการ อาจารย์นิเทศ เจ้าหน้าที่ และนักวิทยาศาสตร์ประจำโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีกำหนดการลงพื้นที่โรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนพัฒนาอิสลาม ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา และโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์ ต.ปะแต อ.ยะลา จ.ยะลา ซึ่งเป็นอีก 2 โรงเรียนเครือข่าย จากจำนวนทั้งหมด 6 โรงเรียน
      สำหรับวัตถุประสงค์ของการพบปะแลกเปลี่ยนและติดตามนิเทศในครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการที่ต้องการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ ประเภทห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ "ห้องเรียนและโรงเรียนต้นแบบ" ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการพัฒนาร่วมกันของเครือข่ายอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ใช้กระบวนการวิจัยประเมินผลเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินโครงการ
ทั้งนี้ โดยการพัฒนาร่วมกันด้วยการสร้างเครือข่าย MoU ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับโรงเรียน และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา โดยเป็นความร่วมมือตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการ การปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาครูผู้สอนประจำโรงเรียน การพัฒนาห้องปฏิบัติการ การคัดเลือกผู้เรียน และการกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของโครงการที่เน้นทักษะการเรียนรู้โดยใช้ไอซีที การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับชีวิตจริง และที่สำคัญต้องการพัฒนาให้ห้องเรียนในโครงการ SMP เป็น
     สำหรับการเยี่ยมและนิเทศติดตามการดำเนินงานอีก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา และโรงเรียนมะอาหัดอิสลามิยะห์ ต.บารอ อ.รามัน จ.ยะลา จะได้นำบรรยากาศมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไป

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คณะกรรมการโครงการ SMP ลงพื้นที่โรงเรียนเครือข่ายติดตามนิเทศการดำเนินงาน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ต.บ้านแหร อ.ธารโต และโรงเรียนดำรงวิทยา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา ซึ่งเป็น 2 โรงเรียนขนาดกลาง จากทั้งหมด 6 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
   การติดตามนิเทศของคณะกรรมการครั้งนี้ นำทีมโดย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์จากสาขาชีววิทยา สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ประจำโครงการ บุคลากรจากกองนโยบายและแผน ซึ่งกำกับดูแลสิ่งก่อสร้างของ
มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประชุมชี้แจงการเร่งดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการและของโรงเรียน รวมทั้งการติดตามการปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในพื้นที่ รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและหัวหน้าโครงการ และครูผู้สอนในโครงการ SMP ประจำโรงเรียน รวมทั้งพบปะกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการ

 

 

 
 

 
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมค่ายไอซีทีให้แก่นักเรียน

โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program: SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมค่ายไอซีทีให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน 260 คน เป็นนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งแบ่งการจัดอบรมเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นแรก จัดวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2559 นักเรียนจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา และโรงเรียนสุทธิศาสตร์ ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 และรุ่นที่ 3 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559
   การจัดกิจกรรมค่ายไอซีทีครั้งแรก จัดพิธีเปิดขึ้น ณ ลานไอซีที ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในเรื่องความสำคัญของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในพื้นที่ ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักเรียนและเยาวชนจะต้องร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามและพัฒนาพื้นที่ไปสู่สันติสุข การศึกษาเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสและอนาคตของนักเรียนในการยกระดับคุณภาพชีวิต


 

    นอกจากนั้น ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าโครงการ SMP และคณะ รวมทั้ง อาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์  ประธานคณะทำงานจัดค่ายไอซีที และทีมงาน ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีคณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ (โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) ร่วมเป็นวิทยากร พร้อมด้วยนักศึกษาชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากหลักสูตรด้านไอซีที ได้แก่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นทีมผู้ช่วยวิทยากรและพี่เลี้ยง
 
 

 

    สำหรับเป้าหมายสำคัญของกิจกรรมค่ายไอซีทีให้แก่นักเรียนในโครงการ SMP  ได้แก่ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการสื่อสาร การสืบค้น การทำงานร่วมกันเป็นทีม การสร้างผลงานผ่าน Cloud Computing และการนำเสนอผลงาน เน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นความสำคัญของไอซีทีสำหรับการเรียนรู้ การปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพในอนาคต และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนในการเลือกเรียนต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ต่อไป สำหรับรายละเอียดกิจกรรมจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

โครงการ SMP จัดประชุมนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรประจำโครงการเพื่อเร่งขับเคลื่อนกิจกรรม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ดร.ศิริชัย นามบุรี หัวหน้าโครงการจัดประชุมนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่บริหารประจำโครงการ เพื่อติดตามการดำเนินงานในโครงการ SMP โดยเฉพาะการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การเตรียมการเพื่อดำเนินกิจกรรมในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2559 รวมทั้งการเตรียมการเพื่อลงพื้นที่ 6 โรงเรียนเครือข่าย เพื่อติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงห้องปฏิบัติการ การพบปะกับผู้บริหารและครูประจำโครงการ SMP ของโรงเรียน