วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

คณะกรรมการโครงการ (SMP) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโรงเรียนเครือข่าย 6 โรงเรียน


วันที่ 27 มกราคม 2559  ที่ผ่านมา คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU  ร่วมกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์ของโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 6 โรงเรียน เพื่อนำข้อมูลมาปรับแบบก่อสร้าง สำหรับการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของแต่ละโรงเรียนให้มากที่สุด  สำหรับพื้นที่โรงเรียนที่ได้เข้าไปสำรวจและเยี่ยมชม ได้แก่ 

1.โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์บาลอ ต.บาลอ อ.รามัน 
2.โรงเรียนสุทธิศาสน์ ต.บ้านแหร อ.ธารโต
3.โรงเรียนดำรงวิทยา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จังหวัดยะลา
และใน วันที่ 28 มกราคม 2559  คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่โรงเรียนเครือข่ายอีกครั้ง โดยตรวจเยี่ยมโรงเรียน ได้แก่ 

1.โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ต.สะเตง อ.เมือง 
2.โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ต.ลำใหม่ อ.เมือง 
3.โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ต.ปะแต อ.ยะหา จังหวัดยะลา

    ผลการตรวจเยี่ยม พบว่า สภาพทั่วไปของโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 6 โรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 อยู่แล้ว และมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จำนวน 1 ห้อง  แต่ส่วนใหญ่ ยังขาดอุปกรณ์ทดลองและวัสดุจัดการเรียนการสอน อีกทั้งครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ยังขาดการพัฒนาเทคนิคและทักษะในการจัดการเรียนรู้ การทำการทดลองวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ สำหรับอาคารและห้องเรียนที่โรงเรียนได้จัดเตรียมในการพัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ มีขนาดเพียงพอที่จะพัฒนาให้เป็นห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ได้ สามารถรองรับการเรียนการสอนในโครงการ SMP ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ทันในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

มรย.จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจข้อตกลง (MoU) ร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนและโรงเรียนเครือข่ายในโครงการ


ภาพเพิ่มเติม
วันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 11.00 น. โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP-YRU) ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมลงนามบันทึกความเข้าใจข้อตกลง (MoU) ร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนและโรงเรียนเครือข่ายในโครงการทั้ง 6 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา นายมะสบรี ฮารี ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา นายอาหามะรูยามี มูยุ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมะอาหัดอิสลามมียะห์ นายรอซี เบ็ญสุหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ นางสาวนูรียะห์ เตาะสาตู ผู้อำนวยการโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ นางสาวซากีย๊ะ อาบู ผู้อำนวยการโรงเรียนสุทธิศาสน์ และนายมารูดิง เจ๊ะมิง ผู้จัดการโรงเรียนดำรงวิทยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MoU) การดำเนินงานร่วมกันในโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หัวหน้าโครงการ นายวิทยาศิลป์ สะอา รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ หะยีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนายอัชลัม เบ็ญสุหลง รองหัวหน้าวิชาการสามัญโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมกับผู้มีเกียรติ  โดยอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี นำเสนอความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานของโครงการ [สไลด์นำเสนอโครงการ  PDF]

      สำหรับเป้าหมายของการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลาครั้งได้แก่ การร่วมกันศึกษารูปแบบการบริหารและการจัดห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science Mathematics Program : SMP) ที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในจังหวัดยะลา การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ต้นแบบสำหรับรองรับการจัดฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และครูผู้สอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนเครือข่าย ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนห้องเรียน SMP ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยเริ่มในปีการศึกษา 2559 เป็นรุ่นแรก โดยเน้นสู่ความเป็นเลิศและสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตลอดจนร่วมกันพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบสอนห้องเรียน SMP ที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายให้มีความรู้ และทักษะขั้นสูงเกี่ยวกับเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และงกบคณิตศาสตร์ ที่เน้นจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ สนุกสนาน และเน้นการปฏิบัติการทดลองได้จริง
     หลังพิธีลงนาม MoU ดังกล่าว มีพิธีมอบครุภัณฑ์การเรียนการสอนและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์บางส่วนมูลค่ากว่า 1,200,000 บาท ให้แต่ละโรงเรียน (ยังไม่รวมการปรับปรุงห้องปฏิบัติการที่โรงเรียน)  เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ของโรงเรียน และมีการประชุมเตรียมการดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารโครงการจาก มรย. และคณะกรรมการจากโรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน เพื่อเร่งดำเนินการปรับหลักสูตร กำหนดปฏิทินวิชาการ การรับสมัคร การสอบคัดเลือก การปฐมนิเทศ และการจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 ต่อไป

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559

รายงานตัวและปฐมนิเทศนักวิทยาศาสตร์ประจำโครงการ SMP


วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก (ชั้น1 ห้อง108 อาคาร 5) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  คณะกรรมการโครงการ SMP จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักวิทยาศาสตร์ ประจำโครงการ SMP ใหม่ จำนวน 7 คน ซึ่งจะปฏิบัติงานในพื้นที่โรงเรียนเครือข่ายทั้ง 6 โรงเรียน รวมทั้งที่ห้องปฏิบัติวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์การต้นแบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาด้วย 
   กิจกรรมปฐมนิเทศ มีอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี  รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการประจำโครงการ SMP กล่าวตอนรับและเล่าถึงความเป็นมาของโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program: SMP) กิจกรรมต่างๆ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการ รวมทั้งภาระหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์ประจำโครงการ SMP ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานร่วมกันตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งเป้าหมายของโครงการนี้ คือร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาและจัดการเรียนการสอนห้องเรียนส่งเสริมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีเจตคติ รักการเรียนวิทยาศาสตร์ เน้นทักษะการปฏิบัติ การทดลอง การสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน โดยอาศัยทักษะการสอนของผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากโครงการ

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการต้นแบบวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


เอกสารแนบ 12ม.ค.59ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการต้นแบบวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวและปฐมนิเทศในวันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น1 ห้อง108 อาคาร5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
หมายเหตุ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559

โครงการ SMP สอบสัมภาษณ์บุคลากรนักวิทยาศาสตร์ประจำโครงการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเครือข่าย

โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program: SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานประจำโครงการฯ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการโรงเรียนเครือข่าย และนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการต้นแบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทั้งทำหน้าที่ในการประสานงานโครงการ ติดตามประเมินผลโครงการ
       สำหรับเป้าหมายของโครงการ SMP YRU ที่สำคัญ คือ การร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาห้องเรียนต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่จังหวัดยะลา  6 โรงเรียน ได้แก่   (1) โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ต.ลำใหม่ อ.เมือง (2) โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ต.บาลอ อ.รามัน (3) โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ต.สะเตง อ.เมือง (4) โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์ ต.ปะแต อ.ยะหา (5) โรงเรียนสุทธิศาสน์ ต.บ้านแหร อ.ธารโต และ (6) โรงเรียนดำรงวิทยาต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จังหวัดยะลา สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส สนใจเรียนและสมัครศึกษาต่อในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล หรือสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่สามจังหวัดที่ปัจจุบันยังมีผู้สนใจเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์น้อยมาก

    สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการคัดเลือกจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ มีประสบการณ์ในการดูแลห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการปฏิบัติงานในพื้นที่โรงเรียนเครือข่ายได้ และผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการปฐมนิเทศและฝึกอบรมความรู้และทักษะในการเตรียมการทดลอง (Lab) วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอนและเป็นที่ปรึกษานักเรียนในการทำโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์และที่ปรึกษาการทดลองในห้องปฏิบัติการของนักเรียนในโครงการต่อไป