วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

กิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียนใหม่โครงการ SMP รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนดำรงวิทยา


และในวันนี้มีนายมะรูดิง  เจ๊ะมิง ผู้จัดการโรงเรียนดำรงวิทยา เป็นประธานกล่าวโอวาทและพบปะผู้ปกครองนักเรียนโครงการ SMP กิจกรรมในวันนี้มีการแนะนำรายละเอียดเกี่ยวโครงการ SMP  ,นำเสนอกิจกรรมต่างๆของ SMP ของปีที่ผ่านมา และเซ็นรับมอบนักเรียนใหม่เข้าร่วมโครงการ SMP 
เปิดพิธีโดยผู้จัดการโรงเรียนดำรงวิทยา
พบปะผู้ปกครองนักเรียน

การรับรายงานตัวต่อคณะกรรมการ

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา

กิจรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

1. การเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยา สัปดาห์ที่ 4    เรื่อง การศึกษาเซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์เม็ดขาวชนิดต่าง ๆ  ทำการทดลองวันที่ 31 มกราคม 2506 -1 กุมภาพันธ์ 2560 ในช่วงเวลา 19.00 น.-21.30 น.
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ศึกษา
          1. สามารถเตรียมสไลด์ชั่วคราวสำหรับศึกษาเซลล์เม็ดเลือดได้
          2. ศึกษาลักษณะโคร้างสร้างและส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในเซลล์เม็ดเลือดได้
2. กิจกรรมวันราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน
           เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนในโครงการ SMP จากโรงเรียนเครือข่ายพื้นที่จังหวัดยะลา มีโอกาสร่วมนำเสนอผลงานในงานวันราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ณ บริเวณชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วึ่งมีตัวแทนนักเรียนในโครงการ SMP จากโรงเรียนธรรมวิทยามลนิธิ ได้นำเสนอเรื่องหุ่นยนต์ Robo-CIRCLE I-BOX III โดยมีนายอนุชา ยุทธโกศา, นายมูหำมัดฮัรฟาน ลาเละ และนายอิบรอเฮม อาแด
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 3. การให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การเรียนการสอนทฤษฏีและปฏิบัติ และอำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ และนักเรียนในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุ - อุปกรณ์ และสื่อประกอบต่าง ๆ 

  ผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา

ผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์  โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา


นำเสนอผลงานนักเรียนห้อง SMP  ในงาน  ราชภัฏ  คนของพระราชา  ข้าของแผ่นดิน 
          (16 ก.พ.60) ที่ บริเวณลานหน้าห้องศูนย์พัฒนาครูชายแดนใต้ ชั้น 2  ณ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการนำเสนอผลงานนิทรรศการของศูนย์พัฒนาครูชายแดนใต้ และผลงานนิทรรศการของโรงเรียนในเครือข่ายโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์(SMP) ร่วมด้วย โดยมี
        พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติโยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เยี่ยมชม พูดคุยกับตัวแทนนักเรียน
และเจ้าหน้าที่นักวิทยศาสตร์ตามสุ่มนิทรรศการแสดงผลงานของแต่ละโรงเรียน  โดยโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ตัวแทนนักเรียนที่นำเสนอผลงาน
ตัวอย่างผลงานนักเรียน


อาจารย์คณะกรรมโครงการ ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการการแข่งโครงวิทยาศาสตร์
           กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา  จัดกิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน มีโครงาน เข้าร่วมทั้งหมด 14 เรื่อง โดยมีอาจารย์จากกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ร่วมเป็นครณะกรรมการตัดสินนักเรียนนำเสนอโครงงาน

คณะกรรมการตัดสินโครงงานโครงงานวิทยาศาสตร์ฮาลาล

ดร.อรวิทย์  บุญชุม มอบของที่ระลึกแก่ ดร.อิสมาแอ ฮารี
ผู้รับใบอนุญาต ร.ร.พัฒนาอิสลามวิทยา
                   นักเรียนโปรแกรม(SMP)  มีโอกาสได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย ที่มาบรรยายความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในโลกอิสลามสู่นวัตกรรมติจิตอล 4.0 โดย ดร.อรวิทย์  บุญชุม  การวิเคราะห์ปัญหาการปนเปื้อนสิ่งหะรอมในห่วงโซ่อุปทานอาหารฮาลาล  โดยนายพิทักษ์  อาดมะเร๊ะ และโครงงานวิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  ณ ห้องประชุมลุตฟีย์ ชั้น 2  อาคารลุตฟีย์  โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา  โดยนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการทำโครงงานฮาลาลและเยี่ยมชมนิทรรศการชีวประวัติของนักวิทยาศาสตร์นักเรียนชมนิทรรศการชีวประวัติของนักวิทยาศาสตร์

ระดมความคิดออกแบบโครงงานฮาลาลการนำเสนอโครงฮาลาลของนักเรียน
การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            จากที่โครงการได้ดำเนินการสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนในเครือข่าย ให้นักเรียนได้ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีมาตรฐาน มีอุปกรณ์ ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมครูบุคลากรใช้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เต็มที่ มีการใช้จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

การทดลองการดูเซลล์พืชของนักเรียนชั้น ม.4


การทดลองเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์
การทดลองเรื่องกรด เบส นักเรียนชั้น ม.5

กิจกรรม ชุมนุมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

กิจกรรม ชุมนุมวิทยาศาสตร์
     
        วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ในคาบเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์ นักเรียนโครงการ SMP ได้ทำการทดลอง ผ่าตัดไส้เดือน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ศึกษาโครงสร้างภานในของไส้เดือน ได้ลงมือปฏิบัติการ ได้ใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
การผ่าตัดไส้เดือน ศึกษาโครงสร้างภานในของไส้เดือน

โดยมีคุุณครูประจำวิชาเป็นผู้สอนและมีนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทดลอง ซึ่งหลังจากทำการทดลอง ก็ได้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมามาอธิบายถึงโครงสร้างภายในของไส้เดือนนักเรียนโครงการ SMP เข้าร่วมกิจกรรม โครงฝึกอบรม โฆษกเยาวชน รุ่นที่ 2

         วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนโครงการ SMP ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงฝึกอบรม โฆษกเยาวชน รุ่นที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ มีนักเรียนในโครงการ SMP ได้เข้าร่วมจำนวน 4 คน  เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนมีความเป็นผู้นำ กล้าคิดและแสดงออก นักเรียนได้พูดผ่านสื่อวิทยุเพื่อเปิด       โอกาศให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นโฆษก

กิจกรรมฝึกอบรม โฆษกเยาวชน