วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP-YRU เข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

         วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสาพร  มูหะมัด คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program Yala Rajabhat University: SMP-YRU) ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นเครือข่ายการพัฒนาโดยใช้แนวทางการศึกษาเพื่อความมั่นคง ได้เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดโดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ด้วยโดยแกรม Zoom Meeting ในการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายการุณ สกุลประดิษฐุ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมในนี้

          สำหรับการรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน "โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" หรือโครงการ SMP-YRU โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีกิจกรรมหลักดำเนินการคือ กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และการจัดสรรหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1 โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา (ปอเนาะกาสังบน) ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา  2 โรงเรียนผดุงศิลวิทยา ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา  และ 3 โรงเรียนพัฒนาวิทยากร (ปอเนาะบาบอลี) ต.จ๊ะกว๊ะ อ.รามัน จังหวัดยะลา ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และจัดหา ติดตั้งครุภัณฑ์เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ ในส่วนของผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย และห้องปฏิบัติการเสร็จทันใช้ก่อนการเปิดใช้ในการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นี้อย่างแน่นอน โครงการ SMP-YRU ยังได้เสนอให้พิจารณาขยายผลของโครงการต้นแบบ SMP-YRU ให้เป็นโครงการยุทธศาสตร์สำคัญตามพันธกิจของหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาในพื้นที่ในระดับมัธยมศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการเชิงบูรณาการในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่ จชต. และใช้การพัฒนาด้วยการศึกษา สนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่เพื่อสันติสุขต่อไป

          นอกจากนั้น โครงการ SMP-YRU ยังส่งเสริมกิจกรรมให้กับนักเรียน บุคลากรการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมรอบรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านเทคโนโลยี กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครู้สอนการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นร่วมกันพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย  SMP-YRU ร่วมกันทั้ง 15 โรงเรียน โดยในปีการศึกษา 2565 จะมีนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.4-6 ได้รับโอกาส ลดช่องว่างทางการศึกษา โดยเน้นลงมือปฏิบัติการในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ และการฝึกฝนให้มีทักษะและความสนใจในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรโครงการ SMP-YRU รายวิชาคณิตศาสตร์

        วันที่ 20 พฤษภาคม 256ถ เวลา 09.00-11.00 น. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU นำโดนผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาถ เต็มดี อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ และอาจารย์สาธินี วารศรี ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตัวแทนคุณครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ จากโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 14 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรโครงการ SMP-YRU รายวิชาคณิตศาสตร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดลำดับเนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4-6 ในโครงการ SMP-YRU ขอขอบคุณความร่วมมือจากคุณครูทุกท่านในวันนี้
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

กรรมการโครงการ SMP - YRU ลงพื้นที่ตรวจรับครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 3 โรงเรียน


           วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ทางคณะกรรมการโครงการ SMP-YRU นำโดยอาจารย์ปฏิพัทธ์   ชุมเกศ พร้อมคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ (ผู้รับเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.อี.จี.ซายน์ แอนด์เซอร์วิส) ลงพื้นที่ โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา (ปอเนาะกาสังบน) ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ โรงเรียนผดุงศิลวิทยา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา และโรงเรียนพัฒนาวิทยากร (ปอเนาะบาบอลี) ตำบลจ๊ะกว๊ะ อำเภอรามัน เพื่อตรวจรับงานครุัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่  ตู้ดูดควันแบบ Mobile Hood ให้สามารถใช้งานได้ทันในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นี้ คาดว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานระดับหนึ่ง และเป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้สอนทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงการด้านคณิตศาสตร์ต่อไป ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งและจัดครุภัณฑ์ประจำห้อง ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเครื่องมืออุปกรณ์ Projector และกระดานไวท์บอร์ดขนาดมาตรฐาน รวมทั้งการปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ในแต่ละห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ทางโครงการ SMP-YRU ขอขอบคุณผู้บริหาร คุณครูที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การต้อนรับ สนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้กับโครงการเป็นอย่างดี ขอบคุณครับ วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

คณะกรรมการโครงการ SMP-YRU ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงห้องปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนเครือข่าย 3 โรงเรียน

         วันที่ 12 พฤษภาาคม 2565 ทางคณะกรรมการโครงการ SMP-YRU นำโดยอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและผู้รับผิดโครงการ SMP-YRU พร้อมด้วยคณะกรรมการคุมงานและตรวจรับการจ้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (เจ้าหน้าที่ช่างออกแบบ วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า และผู้รับเหมาจาก บริษัท ออฟฟิเซียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด) ลงพื้นที่โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา (ปอเนาะกาสังบน) ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ โรงเรียนผดุงศิลวิทยา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา และโรงเรียนพัฒนาวิทยากร (ปอเนาะบาบอลี) ตำบลจ๊ะกว๊ะ อำเภอรามัน เพื่อตรวจรับงานก่อสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ งวดที่ 2 เพื่อเร่งรัดให้สามารถใช้งานได้ทันในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นี้ คาดว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานระดับหนึ่ง และเป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้สอนทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงการด้านคณิตศาสตร์ต่อไป ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งและจัดครุภัณฑ์ประจำห้อง ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเครื่องมืออุปกรณ์ Projector และกระดานไวท์บอร์ดขนาดมาตรฐาน รวมทั้งการปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ในแต่ละห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ทางโครงการ SMP-YRU ขอขอบคุณผู้บริหาร คุณครูที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การต้อนรับ สนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้กับโครงการเป็นอย่างดี ขอบคุณครับ