วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรโครงการ SMP-YRU รายวิชาคณิตศาสตร์

        วันที่ 20 พฤษภาคม 256ถ เวลา 09.00-11.00 น. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU นำโดนผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาถ เต็มดี อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ และอาจารย์สาธินี วารศรี ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตัวแทนคุณครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ จากโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 14 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรโครงการ SMP-YRU รายวิชาคณิตศาสตร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดลำดับเนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4-6 ในโครงการ SMP-YRU ขอขอบคุณความร่วมมือจากคุณครูทุกท่านในวันนี้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น