วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559

โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559

วันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-15.30 น. โครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ Science and Mathematics : SMP จัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ พร้อมผู้ปกครอง และครูผู้สอน รวมทั้งคณะผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2559 จากโรงเรียนเครือข่ายในโครงการ  6 โรงเรียน รวมนักเรียน 238 คน พร้อมผู้ปกครอง จำนวนรวมกว่า 500 คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ให้เกียรติเป็นประธานและให้โอวาท แนวทางในการดำเนินงานโครงการ SMP เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในพื้นที่ พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งนักเรียนใหม่จากทั้ง 6 โรงเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะผู้บริหาร รวมกว่า 500 คน ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค์ในการดำเนินงาน รวมทั้งแผนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาครูและนักเรียนตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นี้ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเอกสารประกอบและภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559

ประชุมทบทวนปรับปรุงหลักสูตรสำหรับห้องเรียน SMP ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย

       เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559   เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งห้องเรียน SMP ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ประจำโครงการได้
ร่วมประชุมกับคณะกรรมการโครงการ SMP ของมหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ซึ่งทั้ง 3 มหาวิทยาลัยมีนำเสนอการรายงานความคืบหน้าของโครงการ SMP ของแต่ละมหาวิทยาลัย และร่วมปรึกษาหารือการพัฒนาและการกำหนดโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนที่จะปรับปรุงเพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2559 นี้ 
                                                                                                                                                             


วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยเครือข่ายประชุมเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ SMP และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

    ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ คณะกรรมการโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ทั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดประชุมร่วมกัน เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ SMP พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคการดำเนินที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของโครงการ SMP 
    กิจกรรมการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม และให้โอวาทแก่คณะทำงานโครงการ SMP จากทั้ง 3 มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมติการประชุมร่วมกันดังกล่าว เห็นควรให้พัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนในโครงการ SMP เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และร่วมกันทำกิจกรรมของโครงการ ที่สามารถดำเนินการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เพื่อประหยัดเวลาและลดขั้นตอนการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนกัน

        ในการประชุม ตัวแทนคณะทำงานโครงการ SMP ได้ร่วมกันนำเสนอความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และกิจกรรมที่วางแผนให้เกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ ความร่วมมือ และแนวทางการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้โครงการ SMP ของจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสก้าวไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างประโยชน์แก่นักเรียนและนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ต่อไป