วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มรย. จัดกิจกรรม "อบรมปฏิบัติการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี 2566" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดำรงวิทยา

  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงวิทยา ผศ.วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และอาจารย์นิธิ พลไชย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม "อบรมปฏิบัติการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี 2566" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 คน โดยมีการบรรยายและปฏิบัติการกลุ่ม ในหัวข้อเรื่อง "หลักและวิธีการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์คุณภาพดิน ตามหลักของ GLOBE" และ "หลักและวิธีการศึกษาสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพตามหลักของ GLOBE" โดยมีนายอับดุลเลาะ ลีลาตานา และนางสาวซูใฮลา ดีสะเอะ ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย