วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 5)


        วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ทางโครงการ SMP-YRU ได้กำหนดจัด "กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 5)"  ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์  ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ กล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วย พันเอกหญิง กรอร คัมภีรญาณ ตัวแทนศูนย์สันติวิธี นายลิขสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์ ตัวแทนศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายวิทยาศิลป์  สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รวมถึงผู้บริหาร คุณครู นักเรียน และผู้ปกครอง จากโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งโครงการฯ ได้ดำเนินการตั้งแต่ พุทธศักราช 2559-2566 มีโรงเรียนเข้าร่วม จำนวน 15 โรงเรียน ได้นำร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ โรงเรียนดำรงวิทยา และโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขยายเพิ่ม จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โรงเรียนประทีปวิทยา และโรงเรียนคัมภีร์วิทยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขยายเพิ่ม จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา และโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขยายเพิ่ม จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนผดุงศิลวิทยา โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา และโรงเรียนพัฒนาวิทยากร โดยความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภ.4 สน.) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในพื้นที่จังหวัดยะลา และในปีการศึกษา 2565 นี้มีนักเรียนในโครงการ SMP-YRU สำเร็จการศึกษาระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 5 จำนวน 330 คน เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนในโครงการ SMP-YRU และสร้างเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสนับสนุนและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่โรงเรียนเครือข่าย
        ผลสำเร็จของโครงการฯ ในวันนี้ ทำให้นักเรียน จำนวน 330 คน เกิดความภาคภูมิใจความมั่นใจในความเป็นนักเรียนในโครงการฯ  รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ปกครองเอง ให้ภาคภูมิใจในบุตรหลาน เกิดความยินดีอย่างยิ่งที่บุตรหลานได้ร่วมโครงการฯ สมกับที่ผู้ปกครองเองก็มีส่วนร่วม และสนับสนุนโครงการฯ อย่างดียิ่งตลอดมา ซึ่งความสำเร็จในการศึกษาต่อปริญญาตรี จะรายงานให้ผู้สนใจทราบในโอกาสต่อไป












วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566

กิจกรรมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา

 

    เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.  - 16.00 น.  นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอและสัมมนาในรายวิชาโครงงาน ซึ่งเป็นหลักสตูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP - YRU ปีนี้นักเรียนมีโครงการเข้าร่วมนำเสนอทั้งหมด 11  โครงงาน ได้รับเชิญจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน เป็นสร้างประสบการณ์การทำงานเป็นทีม ผ่านการคิดวิเคราะห์ และฝึกทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ