วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

พิธีปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2


       วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย พร้อมด้วยอาจารย์จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีปิด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วยโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ, โรงเรียนประทีปวิทยา, โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา, โรงเรียนคัมภีร์วิทยา และโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา จำนวน 176 คน จัดขึ้นโดยโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ร่วมมือกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ ให้กับนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาไทยของนักเรียน ให้สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ทั้งทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่นที่ 2


        วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอาจารย์จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วยโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ, โรงเรียนประทีปวิทยา, โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา, โรงเรียนคัมภีร์วิทยา และโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา จำนวน 176 คน จัดขึ้นโดยโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ร่วมมือกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ ให้กับนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาไทยของนักเรียน ให้สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ทั้งทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562

พิธีปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่นที่ 1


        วันที่ 25 มิถุนายน 2562 อาจารย์จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล ประธาน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะวิทยากรเข้าร่วมในพิธีปิดครั้งนี้ด้วย
        กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ ให้กับนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาไทยของนักเรียน ให้สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ทั้งทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นการสื่อสารในชีวิตประจำวัน กิจกรรมในวันนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก กล้าพูด ผ่านการแสดงละครที่สอดแทรกเนื้อหาวิชาภาพไทย เช่น การแต่งกลอนบทร้อยกรอง คำคมสุภาษิตไทย แสดงละครวรรณคดีไทย วัฒนธรรมในท้องถิ่น และอื่นๆอีกมากมาย ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่นที่ 1


        วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยอ.จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล ประธาน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับจัดสรรงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ในแผนบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ ให้ดำเนินการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือ Science Mathematics Program ในโรงเรียนเครือข่ายพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ ให้กับนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยแบ่งเป็นจำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วยโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ, โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์, โรงเรียนดำรงวิทยา และโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์, จำนวน 170 คน และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วยโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ, โรงเรียนประทีปวิทยา, โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา, โรงเรียนคัมภีร์วิทยา และโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา จำนวน 176 คน ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำหรับค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาไทยของนักเรียน ให้สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ทั้งทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย และวิทยากรผู้เชียวชาญด้านสาขาวิชาภาษาไทยมาให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้ด้วย

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ค่ายทักษะเชิงปฏิบัติการ active learning สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 16 มิ.ย 62


วันที่ 16 มิ.ย 62 กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดค่ายทักษะเชิงปฏิบัติการ active learning สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 9 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเครือข่าย

ค่ายทักษะเชิงปฏิบัติการ active learning สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดค่ายทักษะเชิงปฏิบัติการ active learning สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วันนี้ 14 มิ.ย. 62 ที่ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายทักษะเชิงปฏิบัติการ active learning สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2562 โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่โครงการ SMP คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.ยะลา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับจัดสรรงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในแผนบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ ให้ดำเนินการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 9 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเครือข่าย อีกด้วย