วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การประชุมคณะกรรมการควบคุมงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561


          เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การประชุมคณะกรรมการควบคุมงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี อาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ประธานหลักสูตร คณิตศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขา วิทยาศาสตร์  เคมี ชีววิทยา  และคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่โครงการ SMP และคุณภัทราวุธ 
หนูทิมทอง ผู้นำเสนอ การปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตัวแทนจากบริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้น 
แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด: OFFICIAL EQUIPMENT MANUFACTURING Co.,Ltd  

        ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการควบคุมงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้พิจารณาการออกแบบห้องเรียน มาตรฐานและความปลอดภัย ความทนทานของครุภัณฑ์ ลักษณะการใช้งานครุภัณฑ์ และการจัดสรรงบประมาณการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้สอดคล้องงบประมาณประจำปี 2561 โดยมีพื้นที่เป้าหมายในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 3 โรงเรียน ดังนี้

1) โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ตำบลนังสาเรง อำเภอเมือง
2) โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา
3) โรงเรียนประทีปวิทยา ตำบลลิดล อำเภอเมือง

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การประชุมคณะกรรมการโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3


        วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหลู่หุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี เป็นประธานในการจัดประชุม กล่าวรายงานโดยอาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ประธานหลักสูตรคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่โครงการ SMP เพื่อเตรียมการดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2561

     ในการประชุมครั้งนี้ได้มอบหมายงานและวางแผนการดำเนินงานกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 
1) ผลการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2) ทิศทางการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3) กิจกรรมในโครงการ SMP และผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
4) มาตรการการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 
5) พิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ SMP ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6) พิจารณาปฏิทินกิจกรรมของโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
7) แนวทางการจัดทำงบประมาณโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปฐมนิเทศบุคลากรประจำโครงการ ประจำปี 2561

โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดปฐมนิเทศบุคลากรประจำโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ทั้งนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาห้องเรียน SMP จำนวน 9 โรงเรียน นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการต้นแบบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนักวิชาการศึกษา เพื่อชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และหน้าที่ของแต่ละคน รวมทั้งงานส่งมอบหรือ KPIs ของบุคลากรประจำโครงการแต่ละคน ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ โดยในการดำเนินงานในปี 2561 จะเน้นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการในแต่ละโรงเรียน และผลการพัฒนานักเรียนที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เน้นการใช้สารสนเทศในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และกำหนดเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมีนี้ มีโรงเรียนใหม่เข้าร่วมโครงการอีกจำนวน 3 โรงเรียน รวมโรงเรียนเดิมอีก 6 โรงเรียน รวมเป็น 9 โรงเรียน ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะรายงานผลเป็นระยะๆ ต่อไป
 

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

โครงการ SMP จัดสอบคัดเลือกบุคลากรประจำโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการศึกษา เน้นทักษะปฏิบัติ เพื่อร่วมปฏิบัติงานในโครงการ SMP และประจำอยู่โรงเรียนเครือข่ายในโครงการ มีภารกิจหลักคือสนับสนุนการบริการและการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การดูแลครุภัณฑ์ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการ SMP จะมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน  9 โรงเรียน
   ซึ่งคาดว่าการสนับสนุนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานการศึกษาเอกชน และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในลักษณะการบูรณาการร่วมกันตั้งแต่การวางแผน การกำหนดเป้าหมาย การดำเนินงานร่วมกันในทุกมิติของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามนิเทศและประเมินผล จะทำให้ผลผลิตนักเรียน ม.6 รุ่นแรก ที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2562 สนใจและสามารถเข้าศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (นักเรียน ม.6 รุ่นแรกประมาณ 250 คน จาก 6 โรงเรียนในโครงการ) เพื่อสร้างบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ Thailand 4.0 ในอนาคต
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ประกาศรับสมัครบุคลากรปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด้วยโครงการ SMP มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานประจำโครงการและปฏิบัติงานในพื้นที่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ จังหวัดยะลา จำนวน 2  ตำแหน่ง ดังนี้

วันรับสมัคร
     รับสมัคร 2 - 6 ตุลาคม 2560 (ถึงเวลา 16.30 น.)

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เวลา สถานที่สอบ
     วันที่ 7 ตุลาคม 2560 ทาง http://smp-yru.blogspot.com/

วันสอบ
     วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศผลการสอบและรายงานตัว
     ประกาศผลการสอบ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ทาง http://smp-yru.blogspot.com/
     รายงานตัว วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. ประวัติส่วนตัว ประสบการณ์ทำงาน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
ส่งเอกสารการสมัครงานได้ที่ E-mail: Thidawan.p@yru.ac.th


ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. นักวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 13,300 บาท (3 ตำแหน่ง)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. จัดเตรียมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี สำหรับใช้ในการเรียนการสอน
2. ควบคุมการจัดทำรายการเบิก-จ่ายสารเคมี เครื่องแก้ว และอุปกรณ์ในการปฏิบัติการที่รับผิดชอบ
3. สำรวจเครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ให้พร้อมใช้งานตามความต้องการอย่างเหมาะสม
4. ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย การเปิดปิดไฟฟ้า เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และการปิดล็อคห้องพักห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ
5. ดูแลด้านการจัดสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐาน ป้องกันและลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ
6. ทำรายงานผลการปฏิบัติงาน/การใช้ห้องปฏิบัติการในแต่ละเดือน
7. งานอื่นๆ ที่โครงการมอบหมาย

คุณสมบัติ
1.  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ว.ท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ ทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งสาขาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ Microsoft Office ประยุกต์ใช้งานได้ดี
4. มีทักษะการใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการพูด การอ่าน การเขียน
3. สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาคววบคู่สามัญ ในอำเภอเมืองยะลา อำเภอยะหา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาได้


วิธีการสอบคัดเลือก
1. สอบภาคทฤษฎี จำนวน 30 คะแนน (เวลาสอบ 1 ชั่วโมง)
2. สอบปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ จำนวน 50 คะแนน
3. สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (ความรู้ความเข้าใจนโยบายภาครัฐ ระบบการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเสนอแฟ้มผลงานและหลักฐานการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ)

2. นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน 13,300 บาท (1 ตำแหน่ง)


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ลงพื้นที่โรงเรียน SMP ในจังหวัดยะลา ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และวิจัยประเมินผลโครงการ
2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมประจำเดือน ไตรมาส และประจำปี
3. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมของโครงการ นำเสนอผ่านเว็บบล็อก/เว็บไซต์ของโครงการ และสื่อสังคมออนไลน์ และช่องทางอื่นๆ
4. จัดทำสื่อวิดีทัศน์เผยแพร่กิจกรรมของโครงการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ
5. จัดทำสื่อนำเสนอ Infographic เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของโครงการ และเครือข่ายโรงเรียน SMP
6. ดำเนินการจัดการประชุมและรายงานการประชุมประจำเดือน หรือการประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด
7. รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ SMP ประจำเดือน
8. จัดอบรมพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรประจำโครงการ SMP
9. งานอื่นๆ ที่โครงการมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่รับสมัคร
2. มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ หรือสื่อการศึกษา
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฏีการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ การประชาสัมพันธ์ การจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
4. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูล และการใช้ภาษา HTML
5. มีประสบการณ์การทำวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
6. สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดยะลาได้

วิธีการสอบคัดเลือก
1. สอบภาคทฤษฎี  จำนวน 30 คะแนน (เวลาสอบ 1 ชั่วโมง)
2. ผลงานและประสบการณ์ จำนวน 50 คะแนน (เสนอรายงานแฟ้มผลงานและหลักฐานประกอบ)
3. สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน (ความรู้ความเข้าใจนโยบายภาครัฐ ระบบการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ประกวดวาดภาพ ในหลวงราชการที่ 10

             เมื่อวันที่  27 กันยายน  2560 โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา จัดการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ "ในหลวงราชการที่  10 " ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการ รพศ. 307  โดยมี ร้อยตรีพิชาติ  ชูชื้น หัวหน้าชุด เป็นประธานในการมอบเกีรติบัตรและรางวัล ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน และเยี่ยมชมนิทรรศการภาพวาดของผู้ชนะเลิศและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  ซึ่งนิทรรศการภาพวาดจัดแสดง ณ ลานกิจกรรมอาคารลุตฟีย์ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา
           การประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ "ในหลวงราชการที่  10 " แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  1. ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2.ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนักเรียนส่งผลงานเข้าแข่งขันทั้ง 2 รุ่น 98  รูป ซิ่งผลการแข่งขันประเภทชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีนักเรียนในโครงการ SMP ได้รับรางวัล รองชนะเลิศลำดับที่ 2 โดยนายยะห์ยา ลือแมเต๊ะ  รางวัลชมเชย 4 รางวัล โดย นายอับดุเลาะ กานูมิง,นายอับดุเล๊าะ ดอเลาะหมิ,นางสาวฟารีดา  ยีเล๊าะ และ นางสาวซูวัยบ๊ะห์  ลือโมะ
ภาดวาดที่ชนะเลิศ
รางวัล รองชนะเลิศลำดับที่ 2 โดยนายยะห์ยา ลือแมเต๊ะ
ในเรียนในโครงการ smp
            ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นเวที ที่ให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนเองและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและได้เป็นส่วนร่วมในการจัดนิทรรศภาพวาดในครั้งนี้