วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

โครงการห้องเรียน SMP-YRU ร่วมงานสรุปผลการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565

          ระหว่างวันนี้ 21-23 กันยายน 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP-YRU พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานฯ เจ้าหน้าที่ และตัวนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายได้เข้าร่วมงานสรุปผลการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนการศึกษา พัฒนาชายแดนภาคใต้" ในการสรุปผลการจัดการศึกษาฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุทิน  แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 23 กันยายน 2565  จัดขึ้น ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งโดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับความร่วมมือบูรณาการการทำงานจากหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน

          สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program: SMP) และโครงการค่ายเสริมสร้างการเรียนรู้อาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 ดำเนินงานโดยเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ ศูนย์สันติวิธี (ศสว.) กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายใน กอทัพภาคที่ 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภ.4 สน.) และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและสงขลา ภายใต้แนวทางการศึกษาเพื่อความมั่นคง แผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ โดยผู้แทนนำเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP และโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ พร้อมสรรหาครุภัณฑ์ วัสดุ การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การพัฒนาและส่งเสริมทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน ทัศนศึกษา รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจและการรับรู้เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผลกระทบ (ความรู้สึกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) จากตัวแทนนักเรียนจาก 4 หน่วยงานในเครือข่ายโครงการ SMP ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 


      

บูธนิทรรศการจากตัวแทนโรงเรียนเครือข่าย SMP-YRU (โรงเรียนคัมภีร์วิทยาและโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา) และหน่วยงานอื่น ๆ

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565

โรงเรียนดำรงวิทยาจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่องการเตรียมสารละลายที่ตัวละลายและตัวทำละลายเป็นของเหลว ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

       วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.40 - 15.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP - YRU โรงเรียนดำรงวิทยา นายอับดุลเลาะ ลีลาตานา ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเตรียมสารละลายที่ตัวละลายและตัวทำละลายเป็นของเหลว ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และเป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติการในครั้งนี้

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565

โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาได้จัดกิจกรรมสังเกตการวิชาชีพในฝันให้กับนักเรียน

 


     ด้วยโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้เรียนเป็นหลัก ส่งเสริมให้นักเรียนเลือกเรียนในระดับที่สูงขึ้น ตรงกับสายอาชีพที่ตนเองสนใจและถนัด จึงส่งเสริมให้จัดกิจกรรมการสังเกตการวิชาชีพที่สนใจให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการห้องเรียนพเิเศษ SMP เพื่อให้นักเรียนได้สังเกตการและสัมผัสประสบการณ์ตรงในวิชาชีพที่ตนเองสนใจ นำมาตัดสินใจเลือกเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในสายอาชีพที่สนใจและถนัดต่อไป

บทปฏิบัติการเคมี เรื่อง ปฏิกิริยาการฟอกจางสีของสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต

    
        เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 13.30 - 14.45 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี เรื่อง 
ปฏิกิริยาการฟอกจางสีของสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต  ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP -YRU ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีอาจารย์วนิดา เหาะแอ เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมี และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยในการทำแลปปฏิบัติการกับนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565

ปฏิบัติการเรื่อง องค์ประกอบของสารละลาย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดำรงวิทยา

วันที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 14.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงวิทยา นายอับดุลเลาะ ลีลาตานา ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง องค์ประกอบของสารละลาย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565

บทปฏิบัติการเคมี เรื่อง ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน            เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 19.00 - 20.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี เรื่อง ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP -YRU ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีอาจารย์ซารีฟะห์ ยามิน เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมี และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยในการทำแลปปฏิบัติการกับนักเรียน

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2565

บทปฏิบัติการเคมี เรื่อง การทดลองวัดปริมาตรโดยใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆ และการวัดมวลโดยใช้เครื่องชั่ง

            เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 19.00 - 20.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี เรื่อง การทดลองวัดปริมาตรโดยใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆ และการวัดมวลโดยใช้เครื่องชั่ง ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP -YRU ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีอาจารย์ซารีฟะห์ ยามิน เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมี และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยในการทำแลปปฏิบัติการกับนักเรียน

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอำเภอยะหา

    เมื่อวันที่ 7 - 8 กันยายน 2565 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมวิชาการอำเภอยะหา จัดที่โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยมีโรงเรียนในสังกัดการศึกษาเอกชนอำเภอยะหา เข้าร่วมทั้งหมด 19 โรงเรียน
  ทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ จึงส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้ากิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของผู้เรียนในทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการตอบสนองความสามารถ ความถนัดทางวิชาการของผู้เรียนให้เต็ม ศักยภาพ

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565

กิจกรรม สัมมนาโครงงานวิทยาศาตร์

 

         เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 08:30 น.-16:30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้จัด กิจกรรม "สัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ " โดยนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมปีที่ 6  ในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานและนำเสนอโครงงานของแต่ล่ะกลุ่มที่ได้ดำเนินการมา และได้ฝึกประสบการณ์การนำเสนอ  โดยในกิจกรรมนี้มีนักเรียน SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมรับฟังในการนำเสนอในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการเรียนรู้และตัวอย่างในการดำเนินการทำโครงงานให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป 

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ ศูนย์สันติวิธี (กอ.รมน.ภาค ๔ สน.) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และโรงเรียนเครือข่าย

           วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ที่ปรึกษาโครงการ SMP-YRU เป็นประธานเปิด “พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับศูนย์สันติวิธี (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และโรงเรียนเครือข่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4” กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ตัวแทนศูนย์สันติวิธี สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครู และคณะกรรมการดำเนินงานฯ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 สำนักงานวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสนับสนุนและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่โรงเรียนเครือข่าย ซึ่งพัฒนการและส่งเสริมให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 โดยเริ่มรำร่องตั้งแต่ปี 2559 -ปัจจุบัน มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 โรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ 

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565

กิจกรรม Be you Do you For you

    เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2565  โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้มีการจัดกิจกรรม  Be you Do you For you" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (SMP) โดยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (SMP) เป็นคนดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้