วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ ศูนย์สันติวิธี (กอ.รมน.ภาค ๔ สน.) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และโรงเรียนเครือข่าย

           วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ที่ปรึกษาโครงการ SMP-YRU เป็นประธานเปิด “พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับศูนย์สันติวิธี (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และโรงเรียนเครือข่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4” กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.ศิริชัย นามบุรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ตัวแทนศูนย์สันติวิธี สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครู และคณะกรรมการดำเนินงานฯ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 สำนักงานวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสนับสนุนและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่โรงเรียนเครือข่าย ซึ่งพัฒนการและส่งเสริมให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 โดยเริ่มรำร่องตั้งแต่ปี 2559 -ปัจจุบัน มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 โรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ 

            1. โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 
            2. โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา
            3. โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ 
            4. โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
            5. โรงเรียนดำรงวิทยา
            6. โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา
            7. โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
            8. โรงเรียนประทีปวิทยา
            9. โรงเรียนคัมภีร์วิทยา 
            10. โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา
            11. โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
            12. โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
            13. โรงเรียนผดุงศิลวิทยา
            14. โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา
            15. โรงเรียนพัฒนาวิทยากร
         พร้อมประชุมเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินร่วมกันตามกรอบของ MoU ระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2570 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีบทบาทและพันธกิจสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ในทุก ๆ มิติ โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก้ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส SMP-YRU นับเป็นหนึ่งในหลาย ๆ โครงการของมหาวิทยาลัยโดยมีนโยบายสนับสนุนทั้งงานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ อันเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น