วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565

โรงเรียนดำรงวิทยาจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่องการเตรียมสารละลายที่ตัวละลายและตัวทำละลายเป็นของเหลว ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

       วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.40 - 15.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP - YRU โรงเรียนดำรงวิทยา นายอับดุลเลาะ ลีลาตานา ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำการเรียนการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเตรียมสารละลายที่ตัวละลายและตัวทำละลายเป็นของเหลว ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และเป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติการในครั้งนี้


จุดประสงค์ของการทดลอง

       เพื่อเตรียมสารละลายที่มีตัวละลายและตัวทำละลายเป็นของเหลว

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

    1. บีกเกอร์ ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร                        4. กรวยกรอง

    2. ขวดวัดปริมาตร ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร             5. น้ำกลั่น

    3. แท่งแก้วคน                                                                 6. น้ำหวาน

วิธีการทดลอง

    1. ตวงน้ำหวานปริมาตร 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ลงในบีกเกอร์ ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร

    2. ตวงน้ำกลั่นปริมาตร 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ลงในบีกเกอร์ในข้อ 1 ใช้แท่งแก้วคนสารคนให้เข้ากัน แล้วเทลงในขวดวัดปริมาตร ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร

    3. ตวงน้ำกลั่น 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ลงในบีกเกอร์ในข้อ 1 เพื่อล้างสารละลายที่ตกค้างในบีกเกอร์ แล้วเทลงในขวดวัดปริมาตรในข้อ 2 ทำซ้ำอีก 2 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสารละลายเหลืออยู่ในบีกเกอร์

    4. เติมน้ำกลั่นลงในขวดวัดปริมาตรจนสารละลายทั้งหมดมีปริมาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วเทลงในบีกเกอร์ ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร สังเกตสีของสารละลาย และบันทึกผล

    5. ทำการทดลองซ้ำข้อ 1-4 โดยเปลี่ยนปริมาตรของน้ำหวานเป็น 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร และ 40 ลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลำดับ สังเกตสีของสารละลาย บันทึกผล และเปรียบเทียบกับสารละลายที่เตรียมได้ในครั้งแรก

อภิปรายผลกิจกรรม

       จากกิจกรรม พบว่า สารละลายที่เตรียมได้จะมีความเข้มข้นเป็นร้อยละโดยปริมาตร ซึ่งมีน้ำเป็นตัวทำละลาย และน้ำหวานเป็นตัวละลาย โดยสารละลายที่เตรียมจากน้ำหวาน 40 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะมีความเข้มข้นสูงที่สุด คือ ร้อยละ 40โดยปริมาตร ตามด้วยสารละลายที่เตรียมจากน้ำหวาน 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะมีความเข้มข้นร้อยละ 20 โดยปริมาตร และสารละลายที่เตรียมจากน้ำหวาน 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะมีความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยปริมาตร ตามลำดับ


1 ความคิดเห็น:

  1. เยี่ยมเลยครับ น้อง ๆ น่าจะไปต่อยอด ม.4 ห้อง SMP ของโรงเรียนครับ

    ตอบลบ