วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565

โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาได้จัดกิจกรรมสังเกตการวิชาชีพในฝันให้กับนักเรียน

 


     ด้วยโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้เรียนเป็นหลัก ส่งเสริมให้นักเรียนเลือกเรียนในระดับที่สูงขึ้น ตรงกับสายอาชีพที่ตนเองสนใจและถนัด จึงส่งเสริมให้จัดกิจกรรมการสังเกตการวิชาชีพที่สนใจให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการห้องเรียนพเิเศษ SMP เพื่อให้นักเรียนได้สังเกตการและสัมผัสประสบการณ์ตรงในวิชาชีพที่ตนเองสนใจ นำมาตัดสินใจเลือกเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในสายอาชีพที่สนใจและถนัดต่อไป

    กิจกรรมสังเกตการวิชาชีพในฝัน ได้รับความสนใจจากนักเรียนมีนักเรียนมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 90 เปอร์เซ็น แจ้งความประสงค์ในการลงฝึกสังเกตการด้านการสอนและด้านสาธารณสุข ทางโครงการ SMP โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาจึงดำเนินการส่งนักเรียนไปสังเกตการและประสบการณ์ด้านการสอน ณ โรงเรียนบ้านลากอ และโรงเรียนบ้านบาโงยซิแน ส่วนด้านสาธารสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบาโงยซิแน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพลากอ ทางโครงการฯหวังว่าจะดำเนินกิจกรรมดีๆอย่างต่อเนื่อง
1 ความคิดเห็น: