วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การจัดการเรียนรู้วิชา WBI บูรณาการกับการผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่งสอนปฏิบัติการ (Lab) โครงการ SMP

ปัญหาสำคัญของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในห้องเรียน SMP คือ การสอนปฏิบัติการ (Lab) วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่ไม่สามารถสอนปฏิบัติการได้อย่างครบถ้วน เวลาการสอนปฏิบัติการมีไม่เพียงพอ ครูผู้สอนขาดทักษะสอนปฏิบัติการ ขาดความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ไม่เข้าใจขั้นตอนการทดลอง รวมทั้งการสรุปผลการทดลอง จึงทำให้บางรายวิชาไม่สามารถทำการทดลองปฏิบัติการได้อย่างครบถ้วน
   โครงการ SMP จึงทดลองนำร่อง จัดทำบทเรียนอีเลิร์นนิ่งสอนขั้นตอนการทดลองในรายวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 7 เรื่อง  โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาเว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning: PjBL) เน้นให้นักศึกษาทำโครงงานเพื่อแก้ปัญหาการสอนปฏิบัติวิทยาศาสตร์ โดยจัดทำเป็นบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เพื่อให้ผู้สอนได้ใช้เรียนรู้และทบทวน และผู้เรียนได้ศึกษามาก่อนล่วงหน้าที่บ้าน และลงมือทดลองในห้องปฏิบัติการ
 

 

 

 

   สำหรับบทเรียนอีเลิร์นนิ่งที่พัฒนาขึ้นเป็นต้นแบบนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อบทเรียนอีเลิร์นนิ่งสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนในโครงการ SMP หรือโรงเรียนที่สนใจได้นำไปใช้ แนวคิดหลักๆ ในบทเรียนคือ การสอนแบบสาธิตขั้นตอนการทดลอง เนื้อหานำเสนอทั้งข้อความ (Text) ภาพนิ่ง (Image) วิดีโอ (Video) และมีกิจกรรมแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรม รวมทั้งแบบสรุปผลการทดลอง โดยการเผยแพร่บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง สามารถเผยแพร่ในรูปแบบเว็บไซต์ และเผยแพร่หรือนำไปใช้กับระบบอีเลิร์นนิ่งที่บริหารจัดการด้วยซอฟต์แวร์ประเภท LMS (Learning Management System) เช่น Moodle เป็นต้น
   หากผลการประเมินต้นแบบ เป็นที่น่าพอใจ และเป็นประโยชน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ SMP ก็จะดำเนินการพัฒนาสื่อบทเรียนอีเลิร์นนิ่งสอนปฏิบัติการ (Lab) ให้ครบทุกรายวิชาหรือทุกระดับชั้นต่อไป

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การเรียนปฏิบัติการทดลอง เรื่อง การแยกสารจากส่วนต่างๆ ของพืช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.40 – 15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 26  คน ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลอง เรื่อง การแยกสารจากส่วนต่างๆ ของพืช โดยมี อาจารย์อับดุลเลาะ ลีลาตานา เป็นผู้สอนและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลป


วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พิธีเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP) โรงเรียนคัมภีร์วิทยา


        วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานพิธีเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP) โดยมี นายซัลมาน ผดุง ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นายอับดุลฟัตตะห์ ดอมอลอ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอบันนังสตา พร้อมด้วยคณะ ผู้ปกครอง ชาวบ้านในชุมชนอำเภอบันนังสตา เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย

        โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ได้ดำเนินการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประจำโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดยะลา อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ปัจจุบันมีโรงเรียนในเครือข่าย ทั้งหมด 9 โรงเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการขยายโรงเรียนเครือข่ายเพิ่มอีก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา โรงเรียนประทีปวิทยา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนานักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อรองรับอาชีพและการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งการเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับโรงเรียนคัมภีร์วิทยา โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2 และโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนเยาวชน และชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนในเมือง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาสร้างความเสมอภาคในการเรียนรู้

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการเรื่อง การวัดค่าดูดกลืนแสงของพืช โดยใช้เครื่อง Spectrophotometer


เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา นักเรียน SMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ได้เรียนแลปปฏิบัติการเสริมช่วงปิดภาคเรียน โดยมีทีมงานนักวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP มาร่วมให้ความรู้และช่วยสอนแลปปฏิบัติการเรื่อง การวัดค่าดูดกลืนแสงของพืช โดยใช้เครื่อง Spectrophotometer ซึ่งจากกการทดลองในวันนี้นักเรียนให้ความสนใจ มีความตั้งใจในทดลอง ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการทดลองได้ นักเรียนสามารถสกัดพืชและวัดค่าดูดกลืนแสงโดยใช้ เครื่อง Spectrophotometer และสามารถเปรียบเทียบ ความสามารถในการดูดกลื่นแสงของสารสีชนิดต่างๆได้


วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง การไทเทรตกรด-เบส

   

    วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 09.20 - 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองเรื่อง  การไทเทรตกรด-เบส โดยมี อ.สูไวนะ เบ็ญดาโอะ เป็นผุ้สอนและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยสอนแลบ
   วัตถุประสงค์การทดลอง
1.บอกความหมายของการไทเทรต สารละลายมาตรฐานและจุดสมมูลได้
2.ทำการไทเทรตเพื่อหาจุดสมมูลได้
3.คำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่างโดยใช้ข้อมูลจาการไทเทรตได้

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑


        วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหลู่หุ้ย ชั้น ๖ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประธานหลักสูตรสาขาต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และเจ้าหน้าที่โครงการ SMP เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำปี พ.ศ.2561 ชี้แจงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรรหาคณะกรรมการและวิธีคัดเลือกการสนับสนุนวัสดุการศึกษาให้แก่นักศึกคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากหน่ยวงานดำเนินงานโครงการ SMP ชี้แจงงบประมาณสนับสนุนให้หลักสูตรดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 9 โรงเรียน ชี้แจง(ร่าง)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ SMP รายงานแผ่น(ร่าง)ปฏิทินการดำเนินงานโครงการ SMP ประจำปี พ.ศ. 2562 เรื่องเสนอให้ทราบ ประกอบด้วย หน้าที่และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ SMP ผลสอบนักเรียนโครงการ SMP ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย การเพิ่มจำนวนโรงเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พิจารณากิจกรรมโครงการ SMP ในปีงบประมาณ 2563 และเรื่องอื่นๆ

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การศึกษาวิธีการผลิตพลังงานทดแทนโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ

   วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาวิธีการผลิตพลังงานทดแทนโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยมี อ.มูฮัมหมัดซุกรี มาแจ เป็นผุ้สอนและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยสอนแลบ

กระบวนการกลั่นลำดับส่วน

วัตถุประสงค์การทดลอง

1.การศึกษาวิธีการผลิตพลังงานทดแทนโดยวิธีการกลั่นลำดับส่วน

2.นักเรียนสามารถอธิบายหลักการกลั่นลำดับส่วนได้

3.ศึกษาการผลิตแอลกอฮอล์จากกระบวนการทางธรรมชาติโดยการหมัก

ปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง ศึกษาการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดิน

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 - 10.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในรายวิชาชีววิทยา เรื่อง ศึกษาการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดิน โดยมี อ.ซอปียะห์ มะบูมิ่ง เป็นผู้สอนและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลบ

วัตถุประสงค์การทดลอง
1.สามารถอธิบายทิศทางการเคลื่อนทีของไส้เดือนดิน
2.เพื่อทราบโครงสร้างและอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ปฎิบัติการเคมี เรื่องสารชีวโมเลกุล และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

                  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 14.45 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเคมี เรื่องสารชีวโมเลกุลและสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โดยมีอาจารย์เอกมาลย์ สาแลแม เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการทำการทดลองกับนักเรียน ซึ่งการทดลองนี้เป็นการทดลองที่ทางโครงการ SMP เคยจัดการอบรมให้กับคุณครูทางโรงเรียนเครือข่ายแล้วในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลายและทางโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิก็ได้มาจัดการทดลองให้กับนักเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาในการเรียนของนักเรียน

                  สารชีวโมเลกุล (biomolecule) เป็นสารอินทรีย์ที่สิ่งมีชีวิตนำไปใช้ในกระบวนการดำรงชีวิตสามารถจำแนกได้เป็น 4 กลุ่มหลัก คือ คาโบไฮเดรต กรดนิวคลีอิก โปรตีน และลิพิด สารทั้ง 4 กลุ่มนี้มีโครงสร้าง สมบัติ และการเกิดปฏิกิริยาที่แตกต่างกัน ซึ่งในการทดลองครั้งนี้จะเป็นการศึกษาคุณสมบัติต่างๆ 

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การศึกษารูปร่างลักษณะทั่วไปของละอองเรณู

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษารูปร่างและลักษณะทั่วไปของละอองเรณู โดยมี อ.มูฮัมหมัดซุกรี มาแจ เป็นผู้สอน

นักเรียนในโครงการ SMP เข้าร่วมค่ายพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

    เมื่อวันที่ 28 - 30 กันยายน 2561 ตัวแทนนักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนสมบุรณ์ศาสน์ได้เข้าร่วมค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และสร้างชื้นงาน 3 มิติ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


   เป็นกิจกรรมค่ายที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้จัดทำโครงงานหรือสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้ผ่านกระบวนการโครงงาน อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ผลงานที่เกิดขึ้นจะสร้างโอกาสทางการศึกษาต่ออุดมศึกษาในอนาคต ในโควต้าพิเศษ

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

อัตราส่วนตรีโกณมิติ

           เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 11.05 -12.10 น ณ.สนามบาสเกตบอล โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยมีอาจารย์ตอเละ  ยูโซะ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน