วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

          โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ได้มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน ระหว่างวันที่ 1- 12 มีนาคม 2563 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ในลักษณะองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน ทักษะในการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข มีคุณค่า จึงได้จัดทำกิจกรรมครูเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผูู้บริหารสถานศึกษา คณะครู  ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา รับทราบถึงพฤติกรรม อันพึงและไม่พึงประสงค์ของนักเรียนขณะที่อยู่บ้าน เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ทีแท้จริงของนักเรียนและผู้ปกครอง และนำข้อมูลทีได้จากการ เยี่ยมบ้านนักเรียนมาคัดกรอง ช่วยเหลือนักเรียนทีมีปัญหาทางด้านต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563

อบรมการเขียนข่าว blogger และตรวจข้อสอบผ่าน app zipgrade ปี2563


        วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคาร25 สวท. โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) จัดอบรมการเขียนข่าว blogger และตรวจข้อสอบผ่าน app zipgrade ให้กับ นักวิทยาศาสตร์ ประจำโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP โดยมีนายธวัชชัย ปราณขำ นักวิชาการศึกษาโครงการ SMP ผู้เชียวชาญการใช้สื่อและนวัตกรรมด้านการศึกษา เป็นวิทยากร มอบความรู้เรื่องของ blogger และapp zipgrade

บรรยายความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด 19

        วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 - 11.30 น.เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาลอ  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา บรรยายความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ณ หอประชุมครูอุทิศ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ไวรัสโคโรนา หรือไควิด-19 คืออะไร ?

ไวัรสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี 1960 แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนว่ามาจากที่ใด แต่เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ ปัจจุบันมีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ส่วนสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบมาก่อน คือ สายพันธุ์ที่ 7 จึงถูกเรียกว่าเป็น “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” และในภายหลังถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า “โควิด-19” (COVID-19)  ดังนั้น ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และไวรัสโควิด-19 จึงหมายถึงไวรัสชนิดเดียวกัน

วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลงพื้นที่ติตตามนิเทศการเรียนการสอน

     
     
        เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด ประธานกรรมการฝ่ายบริหารจัดการโครงการและติดตามประเมินผล โครงการ SMP อาจารย์ ดร.ซันวานี จิใจ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยลัยราชภัฏยะลา และเจ้าหน้าที่โครงการ SMP ลงพื้นที่ติตตามนิเทศการเรียนการสอน พบปะผู้บริหาร ครูผู้สอน และเยี่ยมนักเรียนในโครงการ SMP ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา

วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการ เรื่อง ศึกษาระบบทางเดินอาหารของไส้เดือนดิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

        เมื่อวันที 3 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น.ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการ SMP โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนเสริม รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ศึกษาระบบทางเดินอาหารของไส้เดือนดิน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                               

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ SMP รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดำรงวิทยา         วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science Mathematics Program : SMP) โรงเรียนดำรงวิทยา ได้จัดกิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ SMP รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการ เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี

           ➽เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.45 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP  โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาเคมี  เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ปี่ 5/1 (SMP)  โดยมีอาจารย์คอลิบ  หะยีมูหิ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาเคมีและนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการ