วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การวัดด้วยเครื่องวัดละเอียด         วันที่ 29,30 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP  โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียน ชั้น ม.4 เรื่อง 
การวัดด้วยเครื่องวัดละเอียด โดยมีอาจารย์ นูระมา กามะ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาฟิสิกส์ และ
มีนักวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ช่วยการปฏิบัติการทดลองให้แก่นักเรียน


นักเรียน SMP ได้เข้าร่วมค่าย "ELIC camp 5" ณ ประเทศมาเลเซีย
เมื่อวันที่ ๒๓ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายยุสรีย์  ดือเร๊ะ นักเรียน SMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนดำรงวิทยา ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษและพัฒนาความเป็นผู้นำของกลุ่มนักศึกษาไทยตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ ๕ (English and Leadership Intensive Camp 5 ) ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาไซน์มาเลเซีย (Universiti Sain Malaysia :USM ) รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา


ปฏิบัติการเคมี เรื่องการกลั่นอย่างง่าย


        วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 นักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ได้ทำการทดลองปฏิบัติการเคมี เรื่องการกลั่นอย่างง่าย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการกลั่น นักเรียนรู้วิธีและสามารถต่ออุปกรณ์การกลั่นได้และนักเรียนสามารถกลั่นแยกของเหลวให้บริสุทธิ์ได้ 

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรม Big Cleaning Dayวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นับเป็นวันมหามงคลของพสกนิกรชาวไทย เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณและรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและคัดแยกขยะรีไซเคิล

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ค่ายวิทยาศาสตร์เสริมสร้างเจตคติ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (รุ่นที่ 3)
         ระหว่างวันที่ 17-22 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ครูผู้สอน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ SMP จากโรงเรียนเครือข่ายพื้นที่เป้าหมายจังหวัดยะลา ได้แก่ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา และโรงเรียนประทีบวิทยา จำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เสริมสร้างเจตคติ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (รุ่นที่ 3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมสร้างเจตคติที่ดีและมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบสอนห้องเรียน SMP ที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้และทักษะขั้นสูงเกี่ยวกับเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

การโครงการและติดตามประเมินผล


        วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. คณะกรรมการติดตามประเมินผล โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา นำโดยอาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารจัดการโครงการและติดตามประเมินผล พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการ อาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  และเจ้าหน้าที่โครงการ SMP ลงพื้นที่ติตตามนิเทศการเรียนการสอน ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ พบปะหัวหน้าวิชาการ นายอัซลัน เบ็ญสุหลง และคณะครูผู้สอน ชมวีดีทัศน์โรงเรียน ฟังการรายงานผลโครงการ SMP จากหัวหน้าวิชาการ และรวมพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน กับครูผู้สอน จากนั้นได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การวัดด้วยเครื่องวัดละเอียด


 
               
         วันที่ 24 กรกฏาคม 2561 เวลา 11.05 น - 12.25 น  ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP  โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียน ชั้น ม.4/1 เรื่อง การวัดด้วยเครื่องวัดละเอียด โดยมีอาจารย์ อาซีหล๊ะ  ดอแมะ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาฟิสิกส์ และมีนักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยแลปการปฏิบัติการ ทำการทดลองกับนักเรียน
ติตตามการดำเนินงานของโครงการ SMP


        วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการติดตามประเมินผล โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นำโดยอาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารจัดการโครงการและติดตามประเมินผล คณะกรรมการอาจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง ประธานหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์ อาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์ และเจ้าหน้าที่โครงการ SMP เวลา 09.00 – 12.00 น. ลงพื้นที่ติตตามนิเทศการเรียนการสอน ณ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ พบปะผู้บริหาร นายรุสดี บาเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุมนัส อาแว หัวหน้าวิชาการ คณะครูผู้สอน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และพบปะพูดคุยกับนักเรียนในโครงการ SMP เวลา 13.00 – 15.00 น. ลงพื้นที่ติตตามนิเทศการเรียนการสอน ณ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา พบปะผู้บริหาร นายมะสบรี ฮารี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูผู้สอนและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

                                                       <<อัลบั้มรูปภาพเพิ่มเติม>>

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ติตตามนิเทศการเรียนการสอน พบปะผู้บริหาร เยี่ยมนักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา และโรงเรียนดำรงวิทยา        วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการติดตามประเมินผล โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา นำทีมโดยอาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารจัดการโครงการและติดตามประเมินผล คณะกรรมการ อาจารย์ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ  อาจารย์ประจำสาขาคณิตศาสตร์ อาจารย์ฮูเซ็ง ชายนาดา อาจารย์ ดร.ดาริกา จาเอาะ อาจารย์ประจำสาขาฟิสิกส์ อาจารย์ ดร.มนทกานต์ พิมเสน อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา และเจ้าหน้าที่ โครงการ SMP  เวลา 09.00 – 12.00 น. ลงพื้นที่ติตตามนิเทศการเรียนการสอน พบปะผู้บริหาร และเยี่ยมนักเรียนในโครงการ SMP ณ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นายซัลมาน ผดุง ผู้รับใบอนุญาต นายมูยาฮิด ผดุง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และเวลา 13.00 – 15.30 น. ติตตามนิเทศการเรียนการสอนฯ ณ โรงเรียนดำรงวิทยา  มูหะมัดอาบีดีน บาระตายะ ผู้อำนวยการ มะรูดิง เจ๊ะมิง ผู้จัดการ
        ในการติตตามนิเทศโรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP คณะกรรมการติดตามประเมินผล มีประเด็นนิเทศดังต่อไปนี้ นิเทศด้านสภาพแวดล้อมโครงการ SMP ในโรงเรียน (Context) ได้มีการพบปะกับผู้บริหาร ครูผู้ พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เรียนรู้ความเข้าใจของผู้ปกครองและชุมชนเกี่ยวกับโครงการ SMP จากผู้บริหาร และสังเกตการเรียนการสอนของนักเรียนในโครงการ SMP นิเทศด้านปัจจัยนำเข้า (Input) เรื่องความพร้อมของครูผู้สอนและผู้รับผิดชอบห้องเรียนโครงการ SMP รวมถึงความพร้อมของ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการว่ามีความพร้อมในการใช้งานหรือไม่ และได้มีการสนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากรอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่โครงการ SMP สนับสนุนหรือไม่  นิเทศด้านกระบวนการ (Process) มีกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนและครูผู้สอนเพิ่มเติมจากเดิมหรือไม่ และได้มีการสังเกตการจัดระบบบริหารจัดการของห้องเรียน SMP ว่ามีคุณภาพหรือไม่ นิเทศด้านผลผลิต (Product) นักเรียนมีเจตคติ ความรู้ ความเข้าใจ สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ SMP ครูผู้สอนมีความรู้และทักษะการสอน การปฏิบัติการโดยเน้นให้นักเรียนลงมือทำ และผลลัพธ์ของการดำเนินงานโครงการ SMP ในภาพรวมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ SMP หรือไม่

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ปฎิบัติการชีววิทยา เรื่อง ศึกษาโครงสร้างภายในของลำต้นพืช

              เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.30 - 17.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทนามูลนิธิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ทำการทดลอง เรื่อง ศึกษาโครงสร้างภานในของลำต้นพืช โดยมีอาจารย์สุรียานี หะมะ เป็นอาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์ และนักวิทยาศาสตร์ ทำการทดลองกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนwfhศึกษาโครงสร้างภายในของลำต้นพืชทั้งที่เป็นพืชใบเลี้ยงเดียวและใบเลี้ยงคู่

วัตถุประสงค์
1.ให้นักเรียนสามารถสำรวจ ตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายโครงสร้างภายในของลำต้นที่ตัดตามขวางโดยเรียงจากเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดจนถึงชั้นใน
2.ให้นักเรียนสามารถสืบค้น อภิปราย และเปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างภายในของลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่และและพืชใบเลี้ยงเดียว
3.ให้นักเรียนสามารถสืบค้น อภิปราย และเปรียบเทียบเนื้อเยื่อชั้นต่างๆระหว่างรากและลำต้น


 


วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผลิตสื่อการเรียนการสอน เรื่อง แบบจำลองอะตอม

   

      นักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาเคมี เรื่องแบบจำลองตอม โดยสร้างสื่อจากวัสดุเหลือใช้หรือที่หาได้ง่ายในชีวิตประจำวัน
     อาจารย์อาตีกะ อาแด อาจารย์รายวิชาเคมี ได้ให้นักเรียนผลิตสื่อโดยต้องยึดหลักความถูกต้องของเนื้อหาในเรื่องแบบจำลองอะตอม พรีเซนนำเสนอ โดยพิจาราณาจากเนื้อหาความถูกต้อง อธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ 

     นักเรียนมีความสนุกเกิดความภาคภูมิใจที่ใช้วัสดุหรือที่หามาได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ การผลิตสื่อเป็นการสร้างแรงจุงใจและสร้างความสนใจในการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติอีกแบบหนึ่ง เกิดการมโนภาพเริ่มแรกได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ทำให้ได้ประสบการตรงจากสิ่งแวดล้อมและสังคม เกิดกระบวนการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ทัศนคติ รู้จักแก้ปัญหาการใช้ห้องปฏิบัติการโครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา ทดลอง เรื่องการตวจสอบสารอาหาร


วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.20 – 15.40 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการทดลอง เรื่อง การตรวจสอบสารอาหาร ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา โดยมีอาจารย์นิฮามูนี นิกาจิ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาวิทยาศาสตร์ และมีนักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยแลปการปฏิบัติการทดลอง การทดลองในวันนี้ ได้มีการทดลอบสารอาหารโดยตอนที่ 1 ทดสอบแป้งและน้ำตาล ตอนที่ 2 ทดสอบโปรตีน และตอนที่ 3 ทดสอบไขมัน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและสามารถตรวจสอบสารอาหารในชีวิตประจำวันโดยวิธีง่ายๆ ตลอดจนเป็นการฝึกให้นักเรียนใช้กระบวนการและทักษะทางวิทยาศาสตร์

นักเรียน SMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ทดลองปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่อง แหล่งกำเนิดคลื่นและสมบัติของคลื่น
เมื่อวันที่ 17  กรกฎาคม 2561 เวลา13.00 – 14.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทำการทดลอง เรื่องแหล่งกำเนิดคลื่นและสมบัติของคลื่น โดยมีอาจารย์นิฮามูนี นิกาจิ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาฟิสิกส์ และมีนักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยแลปการปฏิบัติการ การทดลองในวันนี้ได้แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5-6 คน  โดยได้จัดเตรียมแลปปฏิบัติการออกเป็น 2 แลป ประกอบด้วย การทดลองสมบัติของคลื่นโดยใช้ ชุดถาดคลื่นน้ำ และการศึกษาคลื่นนิ่งในเส้นเชือก โดยใช้ชุดทดลองการเกิดคลื่นนิ่งในเส้นเชือก การจัดการเรียนในวันนี้จะเป็นลักษณะการเวียนแลปปฏิบัติการ เพื่อแก้ปัญหาในข้อจำกัดด้านเวลาและเครื่องมือปฏิบัติการ ภายในระยะเวลาที่จำกัดนักเรียนสามารถปฏิบัติการทดลองได้อย่างสำเร็จ และสามารถใช้กระบวนการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อร่วมการหาข้อสรุปผลการทดลองได้อย่างถูกต้อง นักเรียนเกิดความเข้าใจ และทักษะการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการทดลองได้อย่างชำนาญ หวังเป็นอย่างยิ่งนักเรียนในโครงการ SMP เกิดทักษะและความชำนาญในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ถาดคลื่น และคลื่นนิ่งในเส้นเชือก


                เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.20 น. - 14.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทำการทดลอง เรื่อง ถาดคลื่น และคลื่นนิ่งในเส้นเชือก โดยมีอาจารย์แวแย  กาซอ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาฟิสิกส์  ทำการทดลองกับนักเรียน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสมบัติการเลี้ยวเบนของคลื่นน้ำ
2. เพื่อศึกษาสมบัติการสะท้อนของคลื่นน้ำ
3. เพื่อศึกษาสมบัติการหักเหของคลื่นผิวน้ำ
4. เพื่อศึกษาและอธิบายสมบัติการแทรกสอดของคลื่นน้ำ
5. เพื่อศึกษาคลื่นนิ่งในเส้นเชือก
6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความตึงเชือกและความยาวเชือกจากคลื่นนิ่งในเส้นเชือก

               ซึ่งในการทดลองครั้งนี้เป็นการทดลอง 2 เรื่อง คือ 1. เรื่อง ถาดคลื่น  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาประเภทของคลื่นและการเกิดคลื่นลักณะต่างๆ ของคลื่นน้ำ ได้แก่ การหักเห การสะท้อน การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน ซึ่งเป้นปรากฎการณ์ที่เกิดจากการรบกวนตัวกลาง พลังงานจากการรบกวนจะถูกถ่ายโอนให้กับอนุภาคตัวกลางอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดคลื่นกลแผ่ออกไป โดยอนุภาคตัวกลางไม่ได้เคลื่อนที่ไปกับคลื่น แต่มีการสั่นรอบตำแหน่งสมดุล


   


วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การวัดอย่างวัดละเอียด

  ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาฟิสิกส์สำหรับนักเรียนชั้น ม.4/1 ห้องเรียน SMP  เรื่อง การวัดอย่างวัดละเอียด โดยมี อ.นูรีดา กะลูแป อาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา เป็นผู้สอน


     การวัดเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญทางฟิสิกส์ ปัจจุบันหน่วยการวัดมีหลายระบบแต่ระบบที่ใช้อย่างแพร่หลายได้แก่ระบบวัดระหว่างชาติ ที่เรียกว่า SI unit ในปฏิบัติการนี้จะเลือกศึกษาระบบ SI เท่านั้นในการวัดสิ่งของต่างๆ ต้องใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับวัตถุที่จะวัด ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการทดลองนั้น จึงควรศึกษาการใช้เครื่องมือวัดให้เข้าใจ โดยการทดลองนี้จะใช้เครื่องมือวัด 2 ประเภค คือ 1.เวอร์เนียร์แคลิปเปอร์ 2.ไมโครมิเตอร์
                        
                             เวอร์เนียร์แคลิปเปอร์ 
ไมโครมิเตอร์
วัตถุประสงค์
1.  ศึกษาการใช้และเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือวัด เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ และไมโครมิเตอร์
2.   สามารถอ่านค่าจากเครื่องมือวัดได้ถูกต้องตามขนาดจริงของ วัตถุที่กำหนดให้
      จาการทดลองในครั้งนี้ทำให้นักเรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดประเภทต่างๆเพิ่มขึ้น และสามารถอ่านค่าได้ถูกต้องตามขนาดจริง ตลอดจนทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะและกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย

ปฏิบัติการ เรื่อง ศึกษาโครงสร้างภายในของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่


วัตถุประสงค์ของการทดลอง

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถเตรียมเนื้อเยื่อใบตัดตามขวางเพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถสำรวจตรวจสอบ สืบค้น และอธิบายโครงสร้างภายในของใบที่ตัดตามขวาง 
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถสืบค้น อธิบายลักษณะโครงสร้างภายในของใบที่สัมพันธ์กับหน้าที่ของใบ

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง ศึกษาส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์และเปรียบเทียบเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์  ได้เข้าใช้ห้องปฏิบัติการ เพื่อศึกษาส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ เป็นอุปกรณ์สำหรับมองดูวัตถุที่มีขนาดเล็กเกินกว่ามองเห็นด้วยตาเปล่าและเปรียบเทียบเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เหมือนกัน มีขนาด รูปร่าง และลักษณะแตกต่างกันตามความเหมาะสมของหน้าที่ แต่โครงสร้างพื้นฐานหรือองค์ประกอบส่วนใหญ่ทั้งของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์จะคล้ายคลึงกัน โดยมี อ.สุไวบ๊ะ สาเม๊าะ เป็นผู้สอน

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ค่ายวิทยาศาสตร์เสริมสร้างเจตคติ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (รุ่นที่ 2)

 

     
        ระหว่างวันที่ 1 - 6 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ครูผู้สอน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ SMP จาก โรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา และโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ จำนวน 118 คน เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์เสริมสร้างเจตคติ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (รุ่นที่ 2) เพื่อจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมสร้างเจตคติที่ดีและมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบสอนห้องเรียน SMP ที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้และทักษะขั้นสูงเกี่ยวกับเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

มหกรรมเบิกฟ้าของดีเมืองรามันห์ ครั้งที่ 9


วันที่ 9 ก.ค.61 ที่สนามกีฬากลางอำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดมหกรรมเบิกฟ้าของดีเมืองรามันห์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางอำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีกิจกรรมต่างๆที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์เล็งเห็นความสำคัญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดอนาซีดระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทั้ง 2 ระดับ นักเรียนที่ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาเป็นนักเรียนในโครงการ SMP

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการเคมี เรื่อง การจัดของคาร์บอนในสารประกอบไฮโดรคาร์บอน      วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ใช้ห้องปฏิบัติการ เพื่อทดลองศึกษาการเกิดไอโซเมอร์ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนโดยใช้ C6H14 เป็นตัวอย่าง โดยมีอาจารย์รอซาดา มะลี เป็นผู้สอน

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พิธีสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 - วันที่ 3 กรกฎคม 2561 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ นำกองลูกเสือสันติสุขจากจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีตัวแทนลูกเสือโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์และอาจารย์รอพี ดือราอิง ได้เข้าร่วมพิธีสวนสนาม ด้วย วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ"หรือ "วันลูกเสือ"เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่ ผู้ทรงก่อตั้งกิจกรรมลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจึงจัดพิธีเดินสวนสนามเพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฎิญาณต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง ระบบย่อยอาหาร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อศึกษาระบบย่อยอาหารจากหุ่นจำลอง โดยมี อ.มูนีเราะ ยามาเร็ง เป็นผู้สอน