วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การใช้ห้องปฏิบัติการโครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา ทดลอง เรื่องการตวจสอบสารอาหาร


วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.20 – 15.40 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการทดลอง เรื่อง การตรวจสอบสารอาหาร ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา โดยมีอาจารย์นิฮามูนี นิกาจิ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาวิทยาศาสตร์ และมีนักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยแลปการปฏิบัติการทดลอง การทดลองในวันนี้ ได้มีการทดลอบสารอาหารโดยตอนที่ 1 ทดสอบแป้งและน้ำตาล ตอนที่ 2 ทดสอบโปรตีน และตอนที่ 3 ทดสอบไขมัน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและสามารถตรวจสอบสารอาหารในชีวิตประจำวันโดยวิธีง่ายๆ ตลอดจนเป็นการฝึกให้นักเรียนใช้กระบวนการและทักษะทางวิทยาศาสตร์

การจัดการเรียนการสอนในวันนี้นักเรียนให้ความสนใจ และมีความตั้งใจ ทำให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ นักเรียนได้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม มีการวิเคราะห์อภิปรายผลการทดลอง และสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกันวัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้นักเรียนทดลองและอธิบายวิธีทดสอบแป้ง น้ำตาล โปรตีน และไขมัน
2. เพื่อนักเรียนอธิบายได้ว่าอาหารประกอบด้วยสารอาหารหลายชนิด1 ความคิดเห็น:

  1. ทั้งครูและนักเรียนตั้งใจมากๆ ยินดีครับที่ห้องปฏิบัติการสร้างประโยชน์ ยกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มโอกาสให้แก่นักเรียนของโรงเรียนครับ

    ตอบลบ