วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นักเรียน SMP ได้เข้าร่วมค่าย "ELIC camp 5" ณ ประเทศมาเลเซีย
เมื่อวันที่ ๒๓ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายยุสรีย์  ดือเร๊ะ นักเรียน SMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนดำรงวิทยา ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษและพัฒนาความเป็นผู้นำของกลุ่มนักศึกษาไทยตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ ๕ (English and Leadership Intensive Camp 5 ) ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาไซน์มาเลเซีย (Universiti Sain Malaysia :USM ) รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย        ซึ่งเป็นโครงการจากความร่วมมือระหว่างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษและคุณธรรมแก่นักเรียนไทย-มุสลิมและไทย-พุทธ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ จำนวน ๘๐ คน ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ที่ไม่มีประสบการณ์การเข้าอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรวมทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์และพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการสื่อสารกับชาวต่างประเทศในสถานการณ์จริงของนักเรียน การสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตร่วมกันด้วยการเอื้อเฟื้อเอแผ่และปลูกฝังภาวะผู้นำและเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น