วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดสัมมนาปฏิบัติการ

ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560 โครงการห้องเรียน SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาปฏิบัติการติดตามและประเมินผลโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ Science Mathematics Program: SMP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 ณ โรงแรมการ์เด็นวิว อ.เบตง จ.ยะลา โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองจากโรงเรียนเครือข่าย 6 โรงเรียน รวมทั้งผู้บริหารและคณาจารย์กรรมการโครงการและเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ประจำโครงการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทั้งผู้แทนจากสำนักงานการศึกษาเอกชน (สช.) จังหวัดยะลา รวมจำนวน 60 คน ทั้งนี้ เพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steakholder) กับโครงการ ทั้งนี้ โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีผู้กำกับโครงการให้เกียรติเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมและอยู่ร่วมกิจกรรมตลอดทั้ง 2 วัน
     กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการในช่วง 2 วันนี้ ได้แก่ การนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียน การนำเสนอผลงานจากโครงการ SMP โดยนักเรียน การจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของผู้เข้าร่วมสัมมนาแต่ละกลุ่ม และการประชุมเพื่อเตรียมดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    จากการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียน และในภาพรวม สามารถสรุปสาระสำคัญและมีสไลด์ประกอบการนำเสนอของแต่ละโรงเรียนดังนี้

 

 

 

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา e-learning ด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย Moodle

                ตามที่โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยาได้เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเครือข่ายการพัฒนาระบบการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย Moodle แก่โรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 และตัวแทนครูได้เข้าร่วมอบรมและพัฒนาระบบการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย Moodle เมื่อวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560 มาแล้วนั้น              ในวันนี้ วันอังคารที่ 25 ก.ค 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ทางหมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา e-learning ด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย Moodle โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ 
1.เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตบทเรียนโดยใช้โปรแกรม Moodle     
2.เพื่อให้ครูสามารถจัดระบบการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Moodle ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสร้างบทเรียนโดยใช้ Moodle ได้

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ค่ายวิทยาศาสตร์เสริมสร้างเจตคติ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (สวทช.)         โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมการสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นนักเรียนรุ่นที่ 2 ในโครงการความร่วมมือ ที่ดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สำนักงานการศึกษาเอกชน (สช.) จังหวัดยะลา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ ที่ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้ปกครองในพื้นที่สำหรับโครงการนี้เป็นอย่างดีอีกด้วย ที่สำคัญคือ การสนับสนุนการดำเนินงานจากหลักสูตรต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร (http://science.yru.ac.th) รวมทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (http://research.yru.ac.th/scicenter) ด้วยดีตลอดมา
          โดยค่ายวิทยาศาสตร์เสริมสร้างเจตคติ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศครั้งนี้ แบ่งนักเรียนออกเป็นจำนวน 2 รุ่น คน จะจัดขึ้น ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (http://nstda.or.th/sciencecamp/th/index.php) กรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมค่ายรุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-13 กรกฎาคม 2560 เป็นนักเรียนชั้น ม.4 จากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนดำรงวิทยา และโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จำนวน 130 คน พร้อมนักวิทยาศาสตร์ประจำโครงการ เดินทางไปร่วมกิจกรรมค่ายครั้งนี้ และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-23 กรกฏาคม 2560 เป็นนักเรียนชั้น ม.4 จากโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์บาลอ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา และโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา นับเป็นโอกาสที่ดีของนักเรียนในพื้นทึ่จังหวัดชายแดนใต้ ที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรีต่อไป          สำหรับเป้าหมายของการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจ ความมั่นใจในตนเองของนักเรียนในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาปรับประยุกต์ใช้ในการเรียน ที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบประสบการณ์ตรงจากวิทยากร สถานที่เฉพาะทาง อุปกรณ์ที่ทันสมัย วิธีการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ประสบการณ์ที่ได้ นักเรียนจะต้องกลับมานำเสนอผลงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ใน Fanpage ของโครงการต่อไป

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ขอเชิญโรงเรียนเครือข่าย SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมกิจกรรม "มรย.วิชาการ" และ "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2560"


       มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะจัดงาน "มรย.วิชาการ 60" โดยใช้กรอบการดำเนินงานปีนี้คือ "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand 4.0" และ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จะจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2560 นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนในเครือข่าย SMP เข้าร่วมงานและร่วมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ตามรายละเอียดดังลิงก์ต่อไปนี้


  • งาน มรย.วิชาการ 60 "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand 4.0"
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประชุมสรุปกิจกรรมและผลการดำเนินงาน และเตรียมการกิจกรรมประชุมปฏิบัติการสรุปโครงการ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจำโครงการจากการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละโรงเรียน (นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการของโรงเรียน) โดยมี อาจารย์ดร.ศิริชัย นามบุรี  รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://sirichai.yru.ac.th) ที่กำกับการดำเนินงานโครงการ ทั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบ 3 ไตรมาส เน้นการนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศได้สังเคราะห์แล้ว รวมทั้งการประมวลถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในโครงการที่ผ่านมาเป็นระยะเวลา 2 ปี
   นอกจากนั้น ยังได้ติดตามการเตรียมการของโครงการฯ เพื่อจัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการสรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560 ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และกิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยประเมินผลโครงการ SMP ในปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบ CIPP Model ซึ่งผลการประเมินโครงการฯ จะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป


วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โครงการ SMP-YRU ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในวันที่ 12 ก.ค.2560 โครงการ SMP - YRU ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ "นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่พัฒนาการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) เข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ณ อาคารกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย กองพลทหารราบที่ 15 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
โครงการ SMP-YRU ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ร่วมมือกับโครงการ SMP ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการจัดนิทรรรศการในครั้งนี้ เพื่อแสดงผลงานของนักเรียนในโครงการ SMP ของทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการดำเนินงานมาเป็นปีที่ 2 โดยได้รับการสนับสนุนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญเป็นอย่างดีมาโดยตลอด


วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ สวทช. กรุงเทพฯ

โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมการสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นนักเรียนรุ่นที่ 2 ในโครงการความร่วมมือ ที่ดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานการศึกษาเอกชน (สช.) จังหวัดยะลา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ ที่ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้ปกครองใน
พื้นที่สำหรับโครงการนี้เป็นอย่างดีอีกด้วย ที่สำคัญคือ การสนับสนุนการดำเนินงานจากหลักสูตรต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร (http://science.yru.ac.th) รวมทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (http://research.yru.ac.th/scicenter) ด้วยดีตลอดมา
    ปัจจุบันโครงการมีนักเรียนในโครงการในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวมจำนวนประมาณ 480 คน โดยการจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ จะจัดขึ้น ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมค่ายรุ่นแรกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2560 เป็นเป็นนักเรียนชั้น ม.4 จากโรงเรียนธรรมวิทยา โรงเรียนดำรงวิทยา และโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จำนวน 130 คน พร้อมนักวิทยาศาสตร์ประจำโครงการ เดินทางไปร่วมกิจกรรมค่ายครั้งนี้
  สำหรับเป้าหมายของการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจ ความมั่นใจในตนเองของนักเรียนในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาปรับประยุกต์ใช้ในการเรียน ที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบประสบการณ์ตรงจากวิทยากร สถานที่เฉพาะทาง อุปกรณ์ที่ทันสมัย วิธีการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ประสบการณ์ที่ได้ นักเรียนจะต้องกลับมานำเสนอผลงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ใน Fanpage ของโครงการต่อไป