วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ร่วมแข่งขันโครงงานและกิจกรรมประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

     โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์  ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา  ได้เข้าร่วมมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 นักเรียนในโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือห้องเรียน SMP ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นที่ปรึกษาให้ความสนใจโดยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 5 รายการ คือ 

1.ค่ายคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถทำคะแนนได้ในระดับเหรียญทองและเหรียญเงิน
2. การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้(โคมไฟ)

 3. การประกวด Science Showวันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

โรงเรียนพัฒนาอิสลาม และโรงเรียนมะอาหัดอิสลามิยะห์ ในโครงการ SMP เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์


โรงเรียนพัฒนาอิสลาม ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา และโรงเรียนมะอาหัดอิสลามิยะห์ ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา ซึ่งเป็น 2 ใน 6 โรงเรียนในโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือห้องเรียน SMP ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นที่ปรึกษา โดยส่งเสริมให้โรงเรียนในเครือข่ายจัดการเรียนรู้โดยเน้นโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning: PjBL) โดยในปีนี้ นักเรียนรุ่นแรกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลงานส่งเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17 -19 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยนักเรียนชั้น ม.4 รุ่นแรกจากโรงเรียนโรงเรียนพัฒนาอิสลามส่งโครงงานเข้าประกวดแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 โครงงาน และโรงเรียนมะอาหัดอิสลามิยะห์ ส่งผลงานเข้าประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 โครงงาน ทั้งนี้เป็นผลงานจากห้องเรียน SMP ทั้งหมด
     สำหรับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของโรงเรียนในโครงการ SMP เน้นการพัฒนาทักษะของครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเป็นที่ปรึกษาโครงงาน และเน้นโครงงานที่แก้ปัญหาในพื้นที่บริการของโรงเรียน เป็นปัญหาจริงที่ชุมชนต้องการให้แก้ไข ทั้งนี้ ได้เน้นการพัฒนาทักษะของครูผู้สอนเป็นหลัก ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาโครงงานที่มีคุณภาพของนักเรียน สำหรับในปีหน้า (2560) ผลงานของทั้ง 6 โรงเรียนจะส่งเข้าประกวดแข่งขันอย่างแน่นอน นับเป็นการส่งเสริมและสร้างศักยภาพของผู้เรียน ผู้สอนและความสามารถของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กรรมการควบคุมงานและตรวจการจ้างประชุมติดตามงานก่อสร้างห้องปฏิบัติการ

   วันนี้ (16 ส.ค. 59) คณะกรรมการควบคุมงานและตรวจการจ้างการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP ทั้ง 6 โรงเรียน เพื่อกำกับติดตามให้ดำเนินงานเสร็จสิ้นตามกำหนด และจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นี้ เพื่อส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญให้มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติและทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 แล้ว ยังสนใจเรียนต่อปริญญาตรีในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต่อไป

  
 


วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2559

โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ สวทช. รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 13-18 สิงหาคม 2559 โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์และสร้างเจตคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนชั้น ม.4 ในโครงการ รุ่นที่ 1 จำนวน 120 คน จากโรงเรียนเครือข่าย 3 โรงเรียน (ทั้งหมด 6 โรงเรียน)  ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.(http://nstda.or.th/sciencecamp/th/index.php)  และรุ่นที่ 2 จะดำเนินการในช่วงวันที่ 19-24 สิงหาคม 2559 นับเป็นโอกาสที่ดีของนักเรียนในพื้นทึ่จังหวัดชายแดนใต้ ที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรีต่อไป
วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การส่งเสริมการทำโครงงานของโรงเรียนสุทธิศาสตร์วิทยา

        โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการทำโครงงานให้แก่นักเรียนในโครงการ SMP ทั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (http://www.yru.ac.th) เป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนในการพัฒนาห้องเรียน SMP 
    ทั้งนี้ โดยการสนับสนุนจากงบประมาณบูรณาการจังหวัดชายแดนภาคใต้  และคณะกรรมการดำเนินงานเป็นคณาจารย์และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
      ความคืบหน้าการทำโครงงานของนักเรียนจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา 
โครงงานผงสกัดจากธรรมชาติ: ตัวอย่างโครงการที่กำลังดำเนินการ  นักเรียนได้มีการทดลองเก็บตัวอย่าง เพื่อมาทดสอบและทดลองทำเพื่อดำเนินการ