วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการทดสอบสารละลายกรดและสารละลายเบสในชีวิตประจำวัน

       เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 - 16.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 SMP ณ ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ในรายวิชาเคมี ปฏิบัติการเรื่องทดสอบสารละลายกรดและสารละลายเบสในชีวิตประจำวัน  โดยมีอาจารย์รุสนี สาแม เป็นผู้สอนและอธิบายการทดลองโดยนักวิทยาศาสตร์

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

แลปปฏิบัติการเรื่องการศึกษาโครงสร้างของพืชดอก   เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้การเรียนการสอนปฏิบัติการในเรื่องการศึกษาโครงสร้างของพืชดอก โดยมีอาจารย์แวรอกีเยาะ บาแน็ง เป็นครูประจำชั้น และอธิบายการทดลองโดยนักวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติการเรื่องปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน และเซลล์ไฟฟ้าเคมี

     เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.45 - 11. 55 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 SMP ปฏิบัติการเรื่องปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน และเซลล์ไฟฟ้าเคมี โดยอาจารย์อาตีกะ อาแด เป็นอาจารย์ผู้สอน และจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองโดยนักวิทยาศาสตร์   

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การทดสอบสารอาหารแป้ง น้ำตาล และโปรตีน

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การทดสอบสารอาหารแป้ง น้ำตาล และโปรตีน 

         เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.50 - 12.00 น. และเวลา 13.15 – 14.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ได้ทำการทดลองปฏิบัติการเรื่อง การทดสอบสารอาหารจำพวกแป้ง น้ำตาล และโปรตีน โดยมีครูผู้สอนประจำวิชา วิทยาศาสตร์ นางสาวซูไรดา กูวิง และนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเป็นผู้ช่วยในการทดลองในครั้งนี้ 
การทดลองในครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อทดลอง และอธิบายวิธีการและผลการทดสอบแป้ง น้ำตาล และโปรตีน

การทดลองแรงเสียดทาน

     เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00– 11.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 smp ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลอง เรื่อง แรงเสียดทาน  โดยมี อ.นูรีดา กะลูแป อาจารย์ประจำวิชาฟิสิกส์ เป็นผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยสอนแลบ


วัตถุประสงค์การทดลอง
1.เพื่อศึกษาแรงต่างๆ ที่กระทำบนผิวสัมผัสของวัตถุ
2.เพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ

นักเรียน SMP ลงพื้นที่บริการวิชาการให้แก่ชุมชน ในงานอำเภอเคลื่อนที่ ณ มัสยิดบ้านเตี๊ยะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา


เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ตัวแทนนักเรียน SMP และคณะครู โรงเรียนดำรงวิทยา ได้มีโอกาสลงพื้นที่บริการวิชาการในงานอำเภอ(บันนังสตา)เคลื่อนที่ ณ มัสยิดบ้านเตี๊ยะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา โดยมีนายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตาเป็นประธานในพิธี และมีประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้มีหน่วยงานอื่น ๆ เข้าร่วมจัดบริการ อาทิเช่น หน่วยงานสาธารณสุข เข้าบริการด้านสุขภาพ หน่วยทหารกองทัพบก ให้บริการอาหาร วิทยาลัยสารพัดช่างบันนังสตาสอนการทำขนมพื้นบ้าน เป็นต้น ซึ่งทาง ซึ่งในวันนี้ตัวแทนนักเรียน SMP โรงเรียนดำรงวิทยา ได้สาธิตการทำสบู่สมุนไพร และมีการแจก EM ปุ๋ยหมักชีวภาพซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของนักเรียนแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานสามารถนำกลับไปใช้ในการเกษตรและครัวเรือนได้ ตลอดจนมีการนำผลงานนักเรียน อาทิเช่น กระถางจากต้นไม้จากชานอ้อย มาจัดแสดงให้ผู้ร่วมงานได้เยี่ยมชมและเห็นประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น เป็นต้น

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การศึกษาปฏิกิริยาเคมี

มื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30– 14.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลอง เรื่อง การศึกษาปฏิกิริยาเคมี โดยมี อ.มูฮัมหมัดซุกรี มาแจ เป็นผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วย


วัตถุประสงค์การทดลอง
1.นักเรียนสมารถอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้
2.สามารถเขียนสมการเคมีที่เกิดขึ้นได้

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนประทีปวิทยา⏩เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. - 15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โรงเรียนประทีปวิทยา ได้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าสู่โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Science Mathematics Program : SMP) ให้กับ นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสและทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การศึกษาองค์ประกอบของเซลล์พืชจากสาหร่ายหางกระรอกภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง

   เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 – 14.40 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนคัมภีร์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 33 คน ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการทดลองรายวิชาชีววิทยา เรื่อง การศึกษาองค์ประกอบของเซลล์พืชจากสาหร่ายหางกระรอก โดยมี อ.ซอปียะห์ มะบูมิ่ง เป็นผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วย
ภาพที่ 1 สาหร่ายหางกระรอก
วัตถุประสงค์การทดลอง
1.บอกส่วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์พืชได้
2. สามารถเตรียมสไลด์สด เพื่อศึกษาองค์ประกอบของเซลล์ได้

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการทดลองเรื่อง ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 – 16.30 น. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา ได้มีการใช้เพื่อจัดการเรียนการสอนรายปฏิบัติการเคมี เรื่อง ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน นักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีอาจารย์กอรีเย๊าะ  มะนาฮา เป็นอาจารย์ผู้สอน และมีนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลบปฏิบัติการ

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานโครงการ SMP ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย 9 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2561        วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561   ห้องประชุมหลู่หุ้ย ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานโครงการ SMP ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย 9 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2561 โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าโครงการ SMP ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่โครงการ SMP ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

        การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ SMP ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย 9 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 อาทิ เช่น กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกสนับสนุนวัสดุการศึกษาให้แก่นักเรียนโครงการ SMP ที่มีความสนใจเรียนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชี้แจงรูปแบบการจัดกิจกรรม กำหนดวันในปฏิทินการดำเนินกิจกรรมของโครงการ SMP ประจำปี พ.ศ. 2562 ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย ทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของโรงเรียนเครือข่าย เพื่อให้โครงการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่โครงการวางไว้

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ศึกษาการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร


ปฏิบัติการเคมี เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.40 – 16.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้มีการเรียนการสอนปฏิบัติการเรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 โดยมีนางสาวมาเรียม สาแลแม เป็นครูผู้สอนปฏิบัติการในครั้งนี้

เรื่อง การทดสอบคาร์โบไฮเดรต

        เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้ามาใช้บริการ เพื่อทำการทดลองภาคปฏิบัติรายวิชา เคมี เรื่อง การทดสอบคาร์โบไฮเดรต โดยมี อาจารย์ วนิดา  เหาะแอ เป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมี


         คาร์โบไฮเดรต ( Carbohydrates )  เป็นการที่ให้พลังงานและเป็นพลังงานสะสมในร่างกายอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ สารชนิดอื่น เช่น จำพวกสเตอรอยด์ คาร์โบไฮเดรตที่พบในกระแสโลหิต ได้แก่ กลูโคส กาแลคโตส ฟรุกโตส และเพนโตส แต่เนื่องจาก นำ้ตาลกลูโคสมีอยู่ในโลหิตมากกว่าชนิดอื่นๆ เมื่อกล่าวถึงนำ้ตาลในเลือด จึงเป็นที่เข้าใจกันว่า หมายถึง กลูโคสในเลือด เมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตผิดปกติที่พบบ่อย ได้แก่ โรคเบาหวาน

คณะวิทย์ มรย.แนะแนวหลักสูตร แนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดำรงวิทยา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา ทีมงานคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคณะอาจารย์จากหลักสูตรต่าง ๆ และบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ได้ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในหลักสูตรต่าง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น หลักสูตรฟิสิกส์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการธุรกิจสุขภาพ เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ เป็นต้น

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สอบวัดระดับผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

     
        ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา ได้กำหนดจัดสอบวัดระดับผลการเรียนของนักเรียนโครงการ SMP ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561ณ โรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP เพื่อประเมินความรู้ของนักเรียนในแต่ละภาคการเรียน ตามหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รายวิชาที่ใช้ในการวัดผลการเรียนของนักเรียนโครงการ SMP ประกอบด้วย วิชาฟิสิกส์ วิชาชีววิทยา วิชาเคมี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินกิจกรรมแนะแนวและวัสดุการศึกษาสนับสนุนผู้เรียนด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาในท้องถิ่น


        วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 2 (05-108) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินกิจกรรมแนะแนวและวัสดุการศึกษาสนับสนุนผู้เรียนด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาในท้องถิ่น โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประธานหลักสูตร และเจ้าหน้าที่โครงการ SMP เพื่อวางแผนรูปแบบกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 และวางเงื่อนไขเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับการสนับสนุนวัสดุการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความสนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ฝึกทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์อย่างถูกวิธี แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดำรงวิทยา


เมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.20 – 14.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 27 คน ได้มาใช้บริการจัดการเรียนการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์ โดยมีอาจารย์ชัซวานี  เปาะตองเซ็ง เป็นผู้สอน และมีนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วย