วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

คณะกรรมการโครงการ SMP ติดตามผลการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ


วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ พร้อมนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียน เพื่อติดตามผลการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และการใช้ห้องปฏิบัติการ รวมถึงผลการดำเนินงานโครงการ ที่มีผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในโครงการ SMP ซึ่งผลการพัฒนาห้องปฏิบัติการฯ ได้มีการปรับปรุงเกือบเสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปกว่าร้อยละ 95 และแต่ละโรงเรียนเครือข่ายในโครงการทั้ง 6 โรงเรียน และได้เริ่มใช้ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน มีการทดลองปฏิบัติการในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และมีผลการจัดทำโครงงาน (Project) แสดงในนิทรรศการวิชาการของแต่ละโรงเรียนที่จัดเป็นประจำทุกปีไปบ้างแล้วในบางโรงเรียน เช่น โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์   สำหรับในอนาคตแต่ละโรงเรียนจะส่งเสริมให้มีการจัดทำโครงงานเพื่อส่งนำเสนอหรือประกวดแข่งขันในระดับจังหวัดและภูมิภาค หรือในระดับประเทศต่อไป เช่น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2560 งานมหกรรมวิชาการของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นต้นวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

โปรแกรมวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์เส้นทางสู่ 10 สาขาที่นายจ้างต้องการจ้างงานมากที่สุดในปี 2017


อาชีพ 10 อันดับแรกที่น่าสนใจ
      ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อเลือกเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะมีผลต่อการได้งานทำในอนาคตอีกระยะ 3-5 ปีข้างหน้า จากข้อมูลบทความเรื่อง 10 อันดับสาขาปริญญาตรี ที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด ประจำปี 2017 โดย NACE  โดย NACE พบว่า อาชีพที่นายจ้างต้องการมากที่สุด 10 ลำดับแรก โดยมีทั้งสายวิทยาศาสตร์และสายสังคมศาสตร์ ซึ่งหากดูคุณสมบัติพื้นฐานที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เป็นสาขา Top 10 นักเรียนจะต้องเรียนสำเร็จในโปรแกรมด้านวิทย์-คณิตเป็นหลัก จึงจะสามารถศึกษาต่อยอดในสาขาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้บางสาขาไม่ระบุก็ตาม  ดังนั้น การจัดให้มีโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรืห้องเรียน SMP ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) โดยมีมหาวิทยาลัยฯ ในพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนแต่ละจังหวัด โรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ จึงเป็นการดำเนินงานโครงการที่เป็นประโยชน์ สร้างโอกาสให้แก่นักเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ และสร้างโอกาสในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างยั่งยืนต่อไป ด้วยบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะกลับมาสร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการต่อไปในอนาคต ส่งเสริมวิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ Thailand 4.0

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเครือข่ายพัฒนาจัดการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตแบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning)

 
http://ccenter.yru.ac.th/ite/
    ด้วย งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการพัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการผลิตสื่อการสอนแบบ e-Learning และ eDLTV กิจกรรมอบรมและพัฒนาระบบการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยซอฟต์แวร์ระบบจัดการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่ง Moodle ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เครือข่ายความร่วมมือ) เป็นการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือต่อการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (LMS) หรือการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) โดยใช้ซอร์ฟแวร์ Moodle ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะให้บริการพื้นที่เครื่องแม่ข่าย และสนับสนุนอบรมผู้ดูแลระบบเบื้องต้นให้แก่โรงเรียนที่เป็นเครือข่ายในโครงการนี้ด้วย 

        เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ – 25 มีนาคม 2560 สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนภัทร นาคิน  เบอร์โทรศัพท์ 089-9784353 และ 073-299636 ต่อ 23200 สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://ccenter.yru.ac.th/ite โดยส่งใบสมัครกลับคืนตามชื่อ-ที่อยู่ ดังนี้ สำนักวิทยบริการฯ (eDLTV) 133 ถนนเทศบาล3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 หรือส่งอีเมล ite@yru.ac.th  หรือ กรณีโรงเรียนในเครือข่าย SMP YRU หากสนใจ โปรดติดต่อคุณธิดาวรรณ พูลชู เพื่อเป็นผู้ประสานงานให้
ในเบื้องต้นต่อไป

       รายละเอียดดังไฟล์แนบมานี้ [รายละเอียด...]

กิจกรรม "วิทย์ หรรษา พาเพลิน"

          โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ไดจัดกิจกรรมบรรยายและสาธิตการประกอบ ในหัวข้อ เรื่อง "วิทย์ หรรษา พาเพลิน" ในวันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยเชิญวิทยากรส่วนกลาง คือ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
          เปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นที่สนใจ วิทยาศาสตร์กับการทดลอง รับจำนวนจำกัด 150 คน (ไม่จำกัดเพศ หรือวัย) ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก "เพราะการเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ได้จำจัดอยู่ภายในห้องเรียน อยากเรียนให้สนุก เรียนให้ลึกซึ้ง ต้องเรียนไปพร้อมกกับการทดลอง"
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. จันทร์ชัย หญิงประยูน
          ซึ่งเด็กนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ได้เข้าร่วมกิจกรรม "วิทย์ หรรษา พาเพลิน" ครั้งนี้ด้วย สำหรับกิจกรรมมีมากมาย อาทิ การสื่อสารด้วยแสงเลเซอร์ ตะบันไฟ ปี่กระป๋องน้ำอัดลม น่ำพุพาราโบลา ภาพสามมิติ บัตรทายตัวเลข ปืนแอลกอฮอล์ และอีกมากมาย 

                                                                                                                                                           
      

 "สนุกสนามกับกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์"

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

สายใยรักแห่งสมบูรณ์
 วันที่ 19 มกราคม 2559 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ได้จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา"สายใยรักแห่งสมบูรณ์" โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอารีย์ ดิเรกกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการศอ.บตเป็นประธานในพิธี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ รวมถึงผู้ปกครองนักเรียน

 

วัตถุประสงของโครงการสายใยรักแห่งสมบูรณ์
1.เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้ติดตามดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษา
2.เพื่อให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
3.เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

         จากกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพจากประสบการณ์ที่ได้ไปร่วมค่ายสวทช. กับการทำหุ่นยนต์เคลื่อนที่ มาจัดแสดงให้แขกผู้ร่วมงาน ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากท่านประธานและผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก ทำให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในตัวเองกล้าแสดงออกมีความสุขที่ได้นำความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ให้กับผู้อื่น         โครงการสายใยรักแห่งสมบูรณ์ที่โรงเรียนจัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา ภายใต้ประชารัฐร่วมใจ สานสายใย สู่สันติสุข ที่มีความต้องการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษา 

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560

โครงการ SMP เปิดให้คำปรึกษาออนไลน์การจัดการเรียนรู้ผ่าน Forum ถาม-ตอบ

 ผลจากการติดตามนิเทศการดำเนินงาน และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่พัฒนาและปรับปรุงขึ้นในโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเมื่อช่วงวันที่ 27-28 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาสำคัญคือ การขาดทักษะการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะการสอนเนื้อหาและทักษะห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุมมีความเห็นร่วมกัน ควรมีการจับคู่ระหว่างอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละรายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับครูผู้สอนแต่ละวิชาในโรงเรียนเครือข่าย เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลของโครงการต่อไป

ด้วยข้อจำกัดของเวลาและระยะทาง ที่อาจารย์นิเทศก์ไม่สามารถลงพื้นที่โรงเรียนได้บ่อยครั้งและได้อย่างทั่วถึง  ดังนั้น โครงการ SMP เปิดช่องทางให้คำปรึกษาออนไลน์ด้านเทคนิค การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาอื่นๆ ในโครงการ SMP ผ่าน Forum ถาม-ตอบ คือ
https://groups.google.com/a/yru.ac.th/forum/?hl=th#!forum/smp-yru-forum
    จึงขอเชิญคณาจารย์ที่ปรึกษา/นิเทศก์ประจำโครงการแต่ละวิชา และครูผู้สอนจากทั้ง 6 โรงเรียนเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ sirichai.nbr@yru.ac.th หรือ thidawan.p@yru.ac.th เพื่อดำเนินการแก้ไขและให้คำปรึกษาต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 
                              "ต้นกล้าแห่งสังคมการเรียนรู้"
             ระหว่างวันที่ 9 - 12 มกราคม 2560
ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

          โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เป็นเกียรตฺิอย่างยิ่งที่ท่าน ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬารัฐมนตรี ได้เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีงาน มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 "ต้นกล้าแห่งกล้าการเรียนรู้" ในวันที่ 9 - 10 มกราคม 2560 เวลา 09.40 น. (ของนักเรียนหญิง)
        และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ผู้อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคได้ (ศอ.บต.) และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สมบัติ โยาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีงาน มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 "ต้นกล้าแห่งกล้าการเรียนรู้" ในวันที่ 11 - 12 มกราคม 2560 เวลา 09.40 น. (ของนักเรียนชาย)
ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬารัฐมนตรี ล่าวเปิดพิธี 
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ผู้อำนวยการ ศอ.บต.
       
       

                       
         โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน หน่วยงาน และสถาบันต่าง ๆ ตามบูธ อาทิเช่น การแข่งขันทาง วิชาการ วิทยาศาสตร์กับอิสลาม ดาราศาสตร์ คลีนิคอีบาดะห์ อัลกรุอาน-ฮาดิษ นิติกรน้อย ธนาคารขยะ ภาษาจีน ชมรมคนไกลบ้าน ภาษามลายู หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ปัตตานี ศูนย์วิทยาศสาตร์เพื่อการศึกษา ยะลา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปรษณ์ไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอีกมากมาย

          โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ได้มีส่วนร่วมในการจัดบูธโครงการเพื่อเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน SMP อาทิเช่น การสาธิตผ่ากบ กล้องจุลทรรศน์ (ชีววิทยา) Science Show ฟองสบู่ฟรุ้งฟริ้ง ลูกโป่งเปลี่ยนสี และน้ำเปลี่ยนสี (เคมี) หุ่นยนต์ขับคับด้วยมือถือ (ฟิสิกส์) และการตอบปัญหา เกมส์ (คณิตศาสตร์) เป็นต้น

บูธโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ SMP
หุ่นยนต์
สาธิตการบังคับหุ่นยนต์
โครงสร้างภายในกบ
สาธิตการผ่ากบ


การแข่งขันลูกบิด
ฟองน้ำฟรุ้งฟริ้ง

       


          ขอขอบคุณ อาจารย์เอกมาลย์ สาแลแม อาจารย์ฮาตีนี มะเซ็ง และอาจารย์ฮานูน มะแซ เป็นที่ปรึกษาให้แก่นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ในการจัดกิกรรมครั้งนี้
วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

โครงการพี่ชวนน้องสู่อ้อมกอด SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

วันที่ 8 มกราคม 2560 

                 วันที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 08:30 น. โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ได้มีการจัดกิจกรรมการแนะแนวโครงการ SMP ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน โดยจัดทำเป็นโครงการพี่ชวนน้องสู้อ้อมกอด SMP ให้รุ่นพี่ที่เป็นนักเรียนในโครงการ SMP ดำเนินกิจกรรมโครงการนี้ทั้ง


ซึ่งนักเรียน SMP ทุกคนก็ได้ให้ความร่วมมือและตั้งใจจัดกิจกรรมขึ้น โดยการดำเนินงานทั้งหมดนักเรียน SMP ได้ดำเนินการเองทุกอย่าง เริ่มตั้งแต่ประชาสัมพันธ์ โครงการให้กับรุ่นน้องใช่ประสบการณ์ของตัวเองทั้งหมดที่ได้รับจากกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม จากโครงการ SMP  และเล่าถึงการเรียนแต่ล่ะวิชาว่าแตกต่างจากการเรียนห้องทั่วไปอย่างไร ซึ่งในการแนะแนวครั้งนักเรียนได้เชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา นางสาวซากีย๊ะ อาบู มากล่าวเปิดพิธีในการจัดกิจกรรมครั้งนี่ด้วย และได้กล่าวถึงตัวโครงการ SMP ให้กับผู้ที่เข้าร่วมได้เข้าใจ

             
                                                     
               

        และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ก้อได้เปิดโอกาศให้นักเรียนที่มีความสนใจที่จะเข้าโครงการ SMP
ได้เปิดตั้งคำถามที่สงสัยว่า การเข้าโครงการ SMP ต้องทำอะไร เตรียมตัวอย่างไรบ้าง ซึ่งให้รุ่นพี่นักเรียน SMP เป็นผู้ตอบคำถามให้กับรุ่นน้อง และมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ค่อยเสริมตอบเพื่อทำความเข้าใจ มีการแจกแผ่นพับให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
        และท้ายกิจกรรมก้อได้แจกใบสมัครกับนักเรียนที่สนใจได้กรอบใบสมัครเข้าโครงการ SMP  ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียน SMP จัดทำขึ้นโดยผ่านการปรึกษาจากคณะกรรมการ SMP  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยาก่อน และมีเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ซึ่งถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดี และถือโอกาศนี้ให้นักเรียนที่เข้าร่วมได้เผยแพร่ออกไปข้างนอกรั้วโรงเรียนด้วย